PDA

View Full Version : Dự án tìm kiếm tài liệu của tạp chí tiếng Pháp La Nature (1873-1942) viết về Hoàng Sasanleo
11-07-2010, 06:53 PM
Đang có nhiều dự án về tìm kiếm tài liệu liên quan đến Hoàng Sa, nhất là các thông tin từ 1930s trở về trước. Các dự án đang tiến hành, nhưng vì còn ít thành viên tham gia nên chưa dự án nào xong. Hy vọng sau trận Hà Lan-Tây Ban Nha hôm nay sẽ có nhiều mem tham gia hơn nữa

Xin tiếp tục một dự án khác Tìm kiếm tài liệu tạp chí tiếng Pháp La Nature (1873-1942) viết về Hoàng Sa trên trang http://cnum.cnam.fr/fSER/4KY28.html do bác hhhh tìm thấy.

Yêu cầu: kiểm tra từng file một, nếu có liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa thì download về, kiểm tra xem đã có trên thư viện chưa và upload lên thư viện, ghi chú thích như trong file tham khảo này http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=1028 của bác hhhh. Hiện tại mới chỉ có 1 file này trên thư viện

Có thể trong dự án này cũng có tài liệu của La Nature http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=30714

Vẫn như các lần trước, sẽ chia số, mỗi người vào nhận 1 số để làm

số 01
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.1.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.2.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.3.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.4.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.5.html

số 02
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.6.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.7.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.8.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.9.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.10.html

số 03
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.11.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.12.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.13.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.14.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.15.html

số 04
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.16.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.17.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.18.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.19.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.20.html

số 05
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.21.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.22.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.23.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.24.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.25.html

số 06
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.26.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.27.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.28.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.29.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.30.html

số 07
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.31.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.32.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.33.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.34.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.35.html

số 08
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.36.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.37.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.38.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.39.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.40.html

số 09
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.41.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.42.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.43.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.44.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.45.html

số 10
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.46.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.47.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.48.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.49.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.50.html

số 11
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.51.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.52.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.53.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.54.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.55.html

số 12A
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.56.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.57.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.58.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.59.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.60.html

số 12B
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.61.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.62.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.63.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.64.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.65.html

số 14
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.66.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.67.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.68.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.69.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.70.html

số 15
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.71.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.72.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.73.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.74.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.75.html

số 16
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.76.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.77.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.78.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.79.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.80.html

số 17
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.81.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.82.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.83.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.84.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.85.html

số 18
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.86.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.87.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.88.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.89.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.90.html

số 19
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.91.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.92.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.93.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.94.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.95.html

số 20
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.96.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.97.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.98.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.99.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.100.html

số 21
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.101.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.102.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.103.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.104.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.105.html

số 22
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.106.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.107.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.108.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.109.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.110.html

số 23
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.111.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.112.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.113.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.114.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.115.html

số 24
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.116.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.117.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.118.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.119.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.120.html

số 25
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.121.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.122.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.123.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.124.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.125.html

số 26
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.126.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.127.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.128.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.129.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.130.html

số 27
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.131.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.132.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.133.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.134.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.135.html

số 28
http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.136.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.137.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.138.html

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.139.html

sanleo
11-07-2010, 07:04 PM
Các mem nếu có thời gian thì xem thêm các dự án khác đang triển khai đồng thời http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=30714

http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=32895

http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=32932

http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=32519

http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=32359

sanleo
15-07-2010, 05:38 AM
Có ai đảm nhận được dự án này không?

suv75
15-07-2010, 11:59 PM
Nếu từ đây đến lúc em có thể hoàn tất dự án Bulletin des Amis du Vieux Húe dự án này vẫn chưa ai làm thì em sẽ làm. Lúc này em bắt đầu lão rồi, ngồi máy lâu đau khớp nên không làm nhiều được.

sanleo
16-07-2010, 01:30 PM
Các bác khi post file nào lên thì chuyển luôn vào Category Các bài báo tiếng Pháp viết về Paracels, Spratly (http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=cat&id=14) nhé. Xin cảm ơn

suv75
29-07-2010, 12:43 AM
Tạm thời em mới săn được bài báo dài ba trang này nói về Hoàng Sa.
số 25

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.125.html (http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.125.html)
Trang 385, 386, 387

sanleo
29-07-2010, 12:58 AM
Tạm thời em mới săn được bài báo dài ba trang này nói về Hoàng Sa.
số 25

http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.125.html (http://cnum.cnam.fr/fSYN/4KY28.125.html)
Trang 385, 386, 387
Bạn check xem nó có phải là file đã có trong thư viện http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=1028 hay không? Nếu là file khác thì upload lên thôi :)
Xin cảm ơn nhiều!

suv75
29-07-2010, 01:58 AM
Đúng là đã trùng mất rồi. Bác Sanleo đừng approve nhé.

sanleo
31-07-2010, 10:03 AM
Đúng là đã trùng mất rồi. Bác Sanleo đừng approve nhé.
Ừ nhể, đã approve rồi:D Nhưng không sao, bác suv75 Edit và thay vào http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=1059 bằng một file khác là xong. Bác đang làm cả mấy file tiếng Pháp nữa nhỉ? Khi up 1 file mới bác chỉ cần vào http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=1059 edit và thay hoàn toàn bằng nội dung file mới là xong

sanleo
24-10-2010, 09:36 PM
Bác suv75 mần tiếp cái nhể:) Lão ếch mí lão Xì Tin giúp được tí xíu hem? :))