PDA

View Full Version : [Thảo luận] Trung Quốc trong cơn say “đồ chơi quân sự”n24kt1
16-07-2012, 07:27 AM
Đánh nhau mà cầu trời cầu phật chi hả bạn...đồ dởm nớ có đi hù nước yếu tim thôi