PDA

View Full Version : Tiềm lực quân sự Ấn Độ.holiganvn
14-06-2009, 03:27 PM
+ Phân tích sơ qua về tình hình QS và đối ngoại của Ấn độ:

- Từ khi được Anh trao trả độc lập, Ấn đã ba lần chiến tranh với Pakistan( 1947, 65 và 71), không kể những lần đụng độ nhỏ ở vùng tranh chấp Jammu - Cachemire mà gần nhất là trận Kargil năm 1999. Phía Bắc thì Ấn đã một lần chiến với TQ năm 1962, Ấn bị thua khá đau và mất hơn 15 ngàn Km vuông đất. Phía Đông quan hệ với Bangladesh cũng không được tốt, mặc dù chính Ấn độ đã giúp Bangladesh giành lại độc lập từ Pakistan. Ấn mới hoàn thành xây dựng một tường rào trên suốt biên giới với Banglad.

- Liên minh TQ - Pakistan rất khăng khít trên mọi lĩnh vực, có nhiều chưong trình sản xuất VK chung, TQ là nguồn cung cấp VK chính của Pak. Và có thể chính TQ đã ngấm ngầm giúp Pak phát triển thành công VK nguyên tử và tên lửa đạn đạo. Từ sau chiến tranh năm 62 với Ấn, thay vì trực tiếp đối đầu, TQ dùng chiến lược chiến tranh ủy nhiệm qua Pak để đối phó với Ấn. Mặc dù quan hệ Trung - Ấn, quan hệ Ấn - Pak được cải thiện nhiều gần đây, liên minh TQ - Pak này vốn sinh ra để đối đầu với Ấn vẩn là đe dọa lớn nhất của Ấn độ .

- Là một lãnh tụ trong nhóm các quốc gia không liên kết, Ấn độ trên lý thuyết là nước trung lập, không đồng minh. Nga ( LX cũ) là nước thân cận với Ấn, có " quan hệ chiến lược ", là nguồn cung cấp VK chính. Ấn có nhiều chương trình sản xuất VK với chuyển giao công nghệ của Nga.

vài nét về Lực lượng vũ trang ẤN Độ:

Lực lượng Vũ trang Ấn Độ là các lực lượng vũ trang đáp ứng cho nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng và an ninh trên lãnh thổ Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99). Tổng thống của Ấn Độ là lãnh đạo tối cao (tổng tư lệnh) của các lực lượng vũ trang. Lực lượng Vũ trang Ấn Độ, gồm Lục quân Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%A5c_qu%C3%A2n_%E1%BA%A4n_% C4%90%E1%BB%99&action=edit&redlink=1), Hải quân Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BA%A3i_qu%C3%A2n_%E1%BA%A4n_% C4%90%E1%BB%99&action=edit&redlink=1) và Không quân Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kh%C3%B4ng_qu%C3%A2n_%E1%BA%A4n_%C 4%90%E1%BB%99&action=edit&redlink=1), được đặt dưới sự chỉ huy, điều hành trực tiếp của Bộ Quốc phòng (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99_Qu%E1%BB%91c_ph%C3%B2ng&action=edit&redlink=1). Lực lượng phục vụ, hỗ trợ gồm có Lực lượng Bảo vệ Biên giới Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_Bi%C3%AAn_g i%E1%BB%9Bi_%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99&action=edit&redlink=1), Lực lượng Bán vũ trang Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A1n_v%C5%A9_trang_%E1%BA%A4n_ %C4%90%E1%BB%99&action=edit&redlink=1) và Bộ chỉ huy các Lực lượng Chiến lược (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99_ch%E1%BB%89_huy_c%C3%A1 c_L%E1%BB%B1c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_Chi%E1%BA%BFn_l%C 6%B0%E1%BB%A3c&action=edit&redlink=1).
Tất cả các quân nhân phục vụ trong quân đội (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i) của Ấn Độ là những người tình nguyện, mặc dù chính phủ (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7) được quyền thực thi chế độ tòng quân bắt buộc khi thấy cần thiết cho việc bảo vệ Ấn Độ. Tuy nhiên, Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99) chưa bao giờ thực thi chế độ tòng quân cưỡng bức, ngay cả trong các cuộc chiến tranh (http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh) lớn trước đây. Lực lượng Vũ trang của Ấn Độ vẫn duy trì hầu hết cách thức tổ chức trong quân đội đã đước thiết lập bởi quân Anh (http://vi.wikipedia.org/wiki/Anh), song lực lượng vũ trang đã thể hiện được vai trò chiến lược, quan trọng của Ấn Độ, có năng lực và sức mạnh ngày càng tăng sau khi Ấn Độ trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân (http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_kh%C3%AD_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n) công khai, hợp pháp.


Nhân lực Tổng 2.414.700[1] (http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%B1c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_V%C5%A9_trang_%E1%B A%A4n_%C4%90%E1%BB%99#endnote_IPS) (xếp thứ 3 trên Thế giới) Lính chiến đấu 1.414.000 Lực lượng Bán vũ trang 1.089.700[2] (http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%B1c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_V%C5%A9_trang_%E1%B A%A4n_%C4%90%E1%BB%99#endnote_IPS) Tuổi tòng quân 16 tuổi Những người có khả năng Nam từ 15-49: 287.551.111 (năm 2005) Phù hợp cho việc phục vụ trong quân đội Nam từ 18-49: 219.471.999 (năm 2005) Số người đến tuổi vào quân đội hàng năm Nam: 11.446.452 (Năm 2005)


Chi phí quân sự
theo đơn vị USD (http://vi.wikipedia.org/wiki/USD) 25,97 tỷ USD(danh nghĩa),100 tỷ (ppp) USD (năm 2006 (http://vi.wikipedia.org/wiki/2006)) [3] (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2067rank.html) Tỷ lệ phần trăm GDP 1,97% (năm 2004 (http://vi.wikipedia.org/wiki/2004)) [4] (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2034rank.html) Cấu thành Lục quân Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%A5c_qu%C3%A2n_%E1%BA%A4n_% C4%90%E1%BB%99&action=edit&redlink=1) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Flag_of_Indian_Army.png/27px-Flag_of_Indian_Army.png (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flag_of_Indian_Army.png) Không quân Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kh%C3%B4ng_qu%C3%A2n_%E1%BA%A4n_%C 4%90%E1%BB%99&action=edit&redlink=1) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Ensign_of_the_Indian_Air_Force.svg/27px-Ensign_of_the_Indian_Air_Force.svg.png (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Ensign_of_the_Indian_Air_Force.svg ) Hải quân Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BA%A3i_qu%C3%A2n_%E1%BA%A4n_% C4%90%E1%BB%99&action=edit&redlink=1)
Lực lượng Biên phòng Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%B1c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_Bi% C3%AAn_ph%C3%B2ng_%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99&action=edit&redlink=1) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/In%7Ecg.gif (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:In%7Ecg.gif) Lực lượng Bán vũ trang Ấn độ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%B1c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_B%C 3%A1n_v%C5%A9_trang_%E1%BA%A4n_%C4%91%E1%BB%99&action=edit&redlink=1) Bộ chỉ huy hạt nhân chiến lược (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99_ch%E1%BB%89_huy_h%E1%BA %A1t_nh%C3%A2n_chi%E1%BA%BFn_l%C6%B0%E1%BB%A3c&action=edit&redlink=1) Quân hàm Quân hàm Không quân Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%C3%A2n_h%C3%A0m_Kh%C3%B4ng_qu%C 3%A2n_%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99&action=edit&redlink=1) Quân hàm Lục quân Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%C3%A2n_h%C3%A0m_L%E1%BB%A5c_qu% C3%A2n_%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99&action=edit&redlink=1) Quân hàm Hải quân Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%C3%A2n_h%C3%A0m_H%E1%BA%A3i_qu% C3%A2n_%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99&action=edit&redlink=1) Các thông tin Máy bay Không quân Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_m%C3%A1y_b ay_c%E1%BB%A7a_Kh%C3%B4ng_qu%C3%A2n_%E1%BA%A4n_%C4 %90%E1%BB%99&action=edit&redlink=1) Danh sách các sư đoàn của Ấn Độ trong Đệ nhị Thế chiến (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_s%C6%B0_%C 4%91o%C3%A0n_c%E1%BB%A7a_%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%9 9_trong_%C4%90%E1%BB%87_nh%E1%BB%8B_Th%E1%BA%BF_ch i%E1%BA%BFn&action=edit&redlink=1) Các trung đoàn của Lục quân Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1c_trung_%C4%91o%C3%A0n_c%E1 %BB%A7a_L%E1%BB%A5c_qu%C3%A2n_%E1%BA%A4n_%C4%90%E1 %BB%99&action=edit&redlink=1)

Lịch sửMặc dù Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99) có lịch sử quân sự (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_qu%C3%A2n_ s%E1%BB%B1&action=edit&redlink=1) lâu đời, tuy nhiên lực lượng vũ trang hiện đại đã được xây dựng trong thế kỷ 19 (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_19) thời kỳ Anh (http://vi.wikipedia.org/wiki/Anh) đang cai trị Ấn Độ. Lục quân Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%A5c_qu%C3%A2n_%E1%BA%A4n_% C4%90%E1%BB%99&action=edit&redlink=1), là lực lượng vũ trang đã được biết đến và tham gia chiến đấu ở cả hai cuộc Đại chiến thế giới. Trong Đệ nhị Thế chiến (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%87_nh%E1%BB%8B_Th%E1%BA%BF_chi%E1%BA% BFn), quân của Ấn Độ đã đóng vai trò chính trong việc cản trở, hạn chế sự phát triển của Đế quốc Nhật (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_Nh%E1%BA%ADt) và cũng tham gia chiến đấu trong một số trận trên mặt trận theo trục bắc Phi và Ý (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%9D).

Lực lượng vũ trang Ấn Độ đã có nhiều thành công trong quân đội Anh - Ấn (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Anh_-_%E1%BA%A4n&action=edit&redlink=1), sau đó là việc giành lập cho Ấn Độ năm 1947. Lực lượng vũ trang Ấn Độ đã tham gia chiến đấu trong cả 3 cuộc chiến tranh chống lại Pakistan (http://vi.wikipedia.org/wiki/Pakistan) và cuộc chiến tranh (http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh) chống lại Trung Quốc (http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c). Lực lượng vũ trang Ấn Độ cũng tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình (http://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%ACn_gi%E1%BB%AF_h%C3%B2a_b%C3%ACnh) của Liên Hợp Quốc (http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_H%E1%BB%A3p_Qu%E1%BB%91c) và hiện nay đứng thứ 2 trong các nước có quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2a_b%C3%ACnh). Lực lượng vũ trang Ấn Độ có số quân đông thứ 3 trên thế giới (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi).Tổ chức và cấu trúcSở chỉ huy của Lực lượng vũ trang Ấn Độ đặt tại thủ đô New Delhi (http://vi.wikipedia.org/wiki/New_Delhi) của Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99). Các lực lượng vũ trang của Ấn Độ được tách ra thành các phần khác nhau dựa theo vùng miền hoạt động. Lục quân Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%A5c_qu%C3%A2n_%E1%BA%A4n_% C4%90%E1%BB%99&action=edit&redlink=1), về mặt quản lý hành chính, được chia thành 7 bộ chỉ huy chiến thuật (bộ tư lệnh vùng?), mỗi bộ này được điều khiển bởi một trung tướng (http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t%C6%B0%E1%BB%9Bng).Cấu trúc của Lục quân Ấn Độ

Cấu trúc của hải quân Ấn ĐộHải quân Ấn Độ được tổ chức thành các bộ chỉ huy chính và một bộ chỉ huy kết hợp.


Bộ chỉ huy Hải quân phía Đông tại Visakhapatnam (http://vi.wikipedia.org/wiki/Visakhapatnam)
Bộ chỉ huy Hải quân phía Tây tại Mumbai (http://vi.wikipedia.org/wiki/Mumbai)
Bộ chỉ huy Hải quân phía Nam tại Kochi (http://vi.wikipedia.org/wiki/Kochi)
Bộ chỉ huy kết hợp (Andaman & Nicobar) tại Port Blair


Cấu trúc của Không quân Ấn Độ
Lục quân Ấn ĐộThống kê về Lục quân Ấn Độ Số người 1.300.000 Pháo binh (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1o) 31.500 Xe tăng (http://vi.wikipedia.org/wiki/Xe_t%C4%83ng) chiến đấu 7580 Máy bay (http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_bay) 52 phi đội máy bay trực thăng (http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_bay_tr%E1%BB%B1c_th%C4%83ng) Tên lửa đất đối không (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_l%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB %91i_kh%C3%B4ng) 90.000


Hải quân Ấn Độhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/INS_Viraat_ex-Hermes_DN-SD-06-05771r.jpg/220px-INS_Viraat_ex-Hermes_DN-SD-06-05771r.jpg (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:INS_Viraat_ex-Hermes_DN-SD-06-05771r.jpg)
http://vi.wikipedia.org/skins-1.5/common/images/magnify-clip.png (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:INS_Viraat_ex-Hermes_DN-SD-06-05771r.jpg)
Tầu sân bay INS Viraat (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=INS_Viraat&action=edit&redlink=1).


Hải quân Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BA%A3i_qu%C3%A2n_%E1%BA%A4n_% C4%90%E1%BB%99&action=edit&redlink=1), đứng thứ 4 trên thế giới về số nhân lực[1] (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB %99#cite_note-0). Hải quân Ấn Độ có khả năng hoạt động ở vùng nước sâu. Nó tương đối phát triển về mặt kỹ thuật và đã có tầu sân bay (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%A7u_s%C3%A2n_bay&action=edit&redlink=1). Một vài chiếc tầu sân bay đã đựoc đặt hàng và sẽ tham gia vào lực lượng Hải quân. [2] (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB %99#cite_note-1)

Không quân Ấn Độ

Không quân Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kh%C3%B4ng_qu%C3%A2n_%E1%BA%A4n_%C 4%90%E1%BB%99&action=edit&redlink=1) là lực lượng không quân (http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B4ng_qu%C3%A2n) đứng thứ 4 trên thế giới [3] (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB %99#cite_note-2)[4] (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB %99#cite_note-3). Trong lịch sử, nó dựa vào kỹ thuật của Liên Xô (http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_X%C3%B4) để phát triển. Gần đây, Ấn Độ đã bắt đầu thiết kế các máy bay riêng, bao gồm các HAL Tejas (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=HAL_Tejas&action=edit&redlink=1), là những máy bay chiến đấu (http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_bay_chi%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BA%A5u) thế hệ thứ tư. Đã có các báo cáo, Nga (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nga) và Ấn Độ (http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99) đang lên kế hoạch thiết kế máy bay thế hệ thứ 5. Ấn Độ cũng phát triển UAV ( máy bay không người lái ) tên gọi Nishant và các máy bay trực thăng (http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_bay_tr%E1%BB%B1c_th%C4%83ng) hạng nhẹ phát triển. Thời gian quan, nó cũng hoàn thành việc kiểm tra tầm bắn của tên lửa không đối không Astra (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Astra&action=edit&redlink=1) ...

Sức mạnh hạt nhân của Ấn Độhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/a/aa/Agni3_inflight_PTI.jpg (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Agni3_inflight_PTI.jpg)
http://vi.wikipedia.org/skins-1.5/common/images/magnify-clip.png (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Agni3_inflight_PTI.jpg)
Tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-III (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Agni-III&action=edit&redlink=1).


Quân đội Ấn Độ đã sở hữu một số loại vũ khí hạt nhân (http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_kh%C3%AD_h%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n) và chủ yếu đựoc mang bởi các tên lửa và các máy bay chiến đấu (http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_bay_chi%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BA%A5u). Tuy nhiên, Ấn Độ có một chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước

papirus89
14-06-2009, 03:57 PM
VN mình mà được 3/10 tiềm lực như anh Ấn thì chẳng còn sợ thằng nào nữa rồii.Ngưỡng mộ thằng đồng minh mình quá!

vuhuuhanh
14-06-2009, 04:04 PM
Về lực lượng quân đội của Ấn Độ thì quá pro rồi. Hy vọng anh bạn thân Ấn sẽ chuyển giao cho VN ít công nghệ

papirus89
14-06-2009, 04:15 PM
Về lực lượng quân đội của Ấn Độ thì quá pro rồi. Hy vọng anh bạn thân Ấn sẽ chuyển giao cho VN ít công nghệ
thì anh Ấn vẫn đang giúp chúng ta nâng cấp mấy chú Su hào và mấy con cá lóc nhà ta đấy thôi.chỉ cần anh Ấn làm căng ở biên giới với khựa là chúng ta cũng đỡ lo rồi.thằng khựa vốn sợ anh Cà ri hơn VN mà(cà ri có hạt nhân,còn ta thì không)xanhmat

Tổ Quốc là trên hết.
14-06-2009, 04:34 PM
anh Ấn mà cho ta mấy quả Agni để phòng thân thì hay quá xanhmat

saigon
14-06-2009, 04:40 PM
mấy Bác cho em hỏi xét về lực lượng Hải quân và Không Quân hiện nay giữa Anh cà ri và khựa ai hơn ai?

NGUYVANTHA
14-06-2009, 06:39 PM
Ấn có thể đè Pakistan nhưng chưa thể sánh với TQ. Ấn cần liên minh với VN và ASEAN để đề phòng TQ.
Về thực lực quân sự thì Ấn ko bằng TQ, nhưng vị thế Ấn nhiều thuận lợi hơn TQ. Ấn chơi được với cả Mĩ, Nga và đều mua công nghệ của 2 nước này. Ấn có ít kẻ thù hơn TQ.

wanderring
14-06-2009, 07:36 PM
VN chưa phải là đồng minh chiến lược của Ấn độ nên trong lương lai gần chưa xảy ra việc chuyển giao công nghệ quân sự cao cấp từ Ấn cho VN. Cái chính thúc đẩy quan hệ đồng minh lên tầm chiến lược là từ phía VN vì Ấn cũng đang cần VN để tạo nên một thế kìm hãm TQ ở Đông Nam á.

nguoihoangsa
14-06-2009, 08:02 PM
Ấn Độ có một chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước
Àh. zậy là bác này đợi ng` ta thả 1 wả trước mới bắt đầu ra tay nèk, nhưng lỡ thả ngay lò phản ứng zùi seo??? Hay đợi thằng nào cho 1 quả nguyên tử rùi mới bắt đầu tìm mà thả lại. Chính sách này hem hợp lý, nếu đã xảy ra chiến tranh thì phải chơi trước chứ!

tuhaodantoc
14-06-2009, 08:26 PM
Ấn có thể đè Pakistan nhưng chưa thể sánh với TQ. Ấn cần liên minh với VN và ASEAN để đề phòng TQ.
Về thực lực quân sự thì Ấn ko bằng TQ, nhưng vị thế Ấn nhiều thuận lợi hơn TQ. Ấn chơi được với cả Mĩ, Nga và đều mua công nghệ của 2 nước này. Ấn có ít kẻ thù hơn TQ.
đanh giá thế ko đúng tuy về ngân sách QP Ấn thua Tàu khá xa nhưng về chất thì Ấn hơn Tàu.
Chưa kể Ấn sở hữu 1 kho vũ khi hạt nhân khá lớn hơn cả TQ.
Mà các vũ khí do Ấn tự chế tạo hợac hợp tác với Nga đều vượt trội so với những cái TQ tự chế tạo.

forum
14-06-2009, 09:04 PM
Àh. zậy là bác này đợi ng` ta thả 1 wả trước mới bắt đầu ra tay nèk, nhưng lỡ thả ngay lò phản ứng zùi seo??? Hay đợi thằng nào cho 1 quả nguyên tử rùi mới bắt đầu tìm mà thả lại. Chính sách này hem hợp lý, nếu đã xảy ra chiến tranh thì phải chơi trước chứ!

Ấn Độ tuyên bố không sử dụng vũ khí hạt nhân trước vì thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Ấn Độ ký ngày 10/10/2008 mới giới hạn ở hạt nhân dân sự. Ấn Độ không dám có động thái hạt nhân trước vì lo ngại phản ứng từ phía Mỹ có thể làm tổn hại quan hệ hai nước.

taicatenno
27-06-2009, 08:37 PM
em xin lập topic này để đống góp về hình ảnh và bàn luận về quân đội ấn độ.mong anh em đống góp dùm.
lực lượng vũ trang ẤN ĐỘ.
Tổng 2.414.700[1] (xếp thứ 3 trên Thế giới)
Lính chiến đấu 1.414.000
Lực lượng Bán vũ trang 1.089.700
gồm các binh chủng.

Lục quân Ấn Độ
Không quân Ấn Độ
Hải quân Ấn Độ
Lực lượng Biên phòng Ấn Độ
Lực lượng Bán vũ trang Ấn độ
Bộ chỉ huy hạt nhân chiến lược

thống kê về lục quân ẤN ĐỘ.
Số người 1.300.000
Pháo binh 31.500
Xe tăng chiến đấu 7580
Máy bay 52 phi đội máy bay trực thăng
Tên lửa đất đối không 90.000

thống kê về không quân ẤN ĐỘ xếp hạng lớn thứ 3 trên thế giới
gồm 170.000 quân và nhân viên dân sự phục vụ trong không quân.
bao gồm 1.430 máy bay chiến đấu. vận tải và trực thăng các loại
AWACS Ilyushin / A_ Phalcon gồm khoảng 50 chiếc
Sukhoi Su-30MKI Flanker-H có khoảng116 chiếc bao gồm số hiện có và đang đặc mua cho đến năm 2015
trực thăng HAL Tejas tổng số 20 chiếc
Dassault Mirage 2000 gồm 51 chiếc
Mikoyan-Gurevich MiG-29 Fulcrum khoảng 70 chiếc
SEPECAT Jaguar khoảng 124 chiếc
Gurevich MiG-27 Flogger-D / J gồm khoảng 130 chiếc.
Mikoyan-Gurevich MiG-23 60 chiếc.
Mikoyan-Gurevich MiG-21 125 chiếc.
HAL Dhruv 42 chiếc
Aérospatiale sa 316B Alouette III 92 chiếc.
Aérospatiale sa 315B Lama 24 chiếc.
Mi-8/17 hip 143 chiếc.
Mil Mi-35 hind-E 25 chiếc.
Mil Mi-26 Halo 6 chiếc
VẬN TẢI.
Antonov An-32 Cline gồm 80 chiếc.
Siddeley HS 748 gồm 64 chiếc.
Boeing 737 gồm 3 chiếc.
Dornier Do 228 gồm 28 chiếc.
Ilyushin Il-76 Candid gồm khoảng 31 chiếc.
Embraer EMB 135 gồm khoảng 5 chiếc.
BAE Hawk gồm 16 chiếc.
HAL HJT-16 Kiran gồm 84 chiếc.
HAL HPT-32 Deepak 70 chiếc.

các số liệu có thể thay đổi có gì anh em góp ý kiến dùm


http://vndefence.info/modules/Forums/templates/subSilver/images/lang_vietnamese/icon_quote.gif (http://vndefence.info/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=32078) http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/vtc_245245_vtc11.jpg
Khu trục hạm tên lửa INS Tabar của hải quân Ấn Độ vừa đánh chìm một tàu cướp biển tại khu vực vịnh aden ngày 19.11

http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/40menfromthePunjab-1.jpg
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/LionsStrike1.jpg
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/Sept1620081.jpghttp://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/commandotraining1.jpg
tập trận cùng quân anh
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/t90jpg.jpg
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/t901jpg.jpg
xe tăng t-90 của quân đội ấn độ
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/arjun-mbt-pic11.jpg
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/800px-Arjun_MBT_bump_track_test1.jpg
xe tăng Arjun tự chế tạo
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/800px-Indian_Army_T-72_image11.jpg
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/800px-Indian_Army_T-72_image_21.jpg
T-72
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/800px-Indian_Army_T-901.jpg
T-90
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/Indian_Army_BMP-21.jpg
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/insas1.jpg
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/fal_280br1.jpg
khẩu Belgian FAL prototype mà bố Klasnikov bảo là coppy từ ak47

http://i274.photobucket.com/albums/jj256/hotrungnghia_2008/n1.jpg
Tên lửa mới của Ấn độ
http://i274.photobucket.com/albums/jj256/hotrungnghia_2008/n2.jpg
http://i274.photobucket.com/albums/jj256/hotrungnghia_2008/N3.jpg
Loại này Ấn hứa cung cấp cho ta
http://i274.photobucket.com/albums/jj256/hotrungnghia_2008/n4.jpg
http://i274.photobucket.com/albums/jj256/hotrungnghia_2008/AD6.jpg
Su-30 của Ấn
http://i274.photobucket.com/albums/jj256/hotrungnghia_2008/ad7.jpg

http://vndefence.info/modules/Forums/templates/subSilver/images/lang_vietnamese/icon_quote.gif (http://vndefence.info/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=32184) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/109875276_ba38176827_o.jpg/800px-109875276_ba38176827_o.jpg
Xe tăng Ajeya

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/INS_Viraat_ex-Hermes_DN-SD-06-05771r.jpg/800px-INS_Viraat_ex-Hermes_DN-SD-06-05771r.jpg
Tầu sân bay INS Viraat.

http://www.antd.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=18757
Quân đội Ấn Độ

http://www.tin247.com/vietnamnet/080922143110-886-53.jpg

không quân ẤN ĐỘ.
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/744px-F-15_Su30_Mir20001.jpg
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/800px-F-15_MiG-271.jpg
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/800px-IAF_Tu-142_and_Il-381.jpg
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/800px-Indian_Air_Force_SU-301.jpg
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/800px-Indian_air_force_dhruv_helico.jpg

http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/800px-Dhruv-indianarmy-IA-11361.jpg
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/800px-Dhruv-indianarmy-IA-11331.jpg
DHRUV
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/Sarang_21.jpg (http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/Sarang_21.jpg[/img])
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/Image-IAF6a1.jpghttp://vndefence.info/modules/Forums/templates/subSilver/images/lang_vietnamese/icon_quote.gif (http://vndefence.info/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=32476) http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/800px-Dassault_Mirage_20001.jpg
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/800px-IAF_Jaguar1.jpg
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/Sheeju_mig211.jpg
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/Mig-271.jpg
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/800px-Tejas_formation1.jpg
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/800px-SU-30_MKI_Lajes1.jpg
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/800px-IAI_Heron_1_in_flight_21.jpg
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/800px-Il-78MKI1.jpg


hài quân ẤN ĐỘ.
lưc lượng hải quân ấn độ có khoảng 55.000 quân.gồm 155 tàu chiến bao gồm các tàu ngầm đứng đầu là HKMH INS Viraat, xếp hạng lớn thứ 5 trên thế giới.


http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/463px-Ae_dq_ins_S62_11.jpg
INS Sindhuvijay.
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/597px-DN-SC-89-031791.jpg
INS CHAKRA
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/800px-Chetak28070407-N-4953E-002291.jpg
trực thăng HAL Chetak
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/800px-Harrier_land_Malabar_20071.jpg
BAE Sea Harrier trên tàu sân bay INS Viraat
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/800px-INS_Vikrant1.jpg
tàu sân bay INS Viraat trong cuộc chiến 1971 với pakistan
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/800px-Vizagstrategic1.jpg
INS Viraat
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/800px-Indian_Navy_MARCOS1.jpg
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/800px-INS_Jalashwa_commissioning1.jpg
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/RD-Navy1.jpg
tập trận cùng hải quân philippin


http://vndefence.info/modules/Forums/templates/subSilver/images/lang_vietnamese/icon_quote.gif (http://vndefence.info/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=32502) http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/398px-IN_Frigate_Malabar_071.jpg
Tàu khu trục INS Ranjit (D53).
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/800px-INS_Godavari_28F20292BINS_Bra.jpg
tàu chiến Godavari INS, INS Brahmaputra và INS Beas của Ấn Độ trong cuộc tập trận tại vùng biển malaca
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/800px-INS_Mysore_D60_India1.jpg
tàu chiến INS MYSORE đả được triển khai tại vùng biển somali và vịnh aden
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/800px-Malabar_07-2_exercise1.jpg
các tàu chiến ấn độ trong cuộc tập trận năm 2007
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/800px-Rana-081022-N-4995K-094-cropp.jpg
tàu chiến INS RANA
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/INSTabar1.jpg
tàu chiến lớp frigte INS TABAR
hình ảnh một số loại tên lửa do ẤN ĐỘ tự nghiên cứu và chế tạo.
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/270px-Prithvi_021.jpg
PRITHVI bao gồm 3 phiên bản khác nhau.
PRITHIVI 1 tầm bắn tối đa 150km mang được đầu đạn 1000kg
PRITHIVI 2 tầm bắn tối đa 250km mang được đầu đạn 500kg
PRITHIVI 3 tầm bắn tối đa 350km mang được đầu đạn 500kg
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/800px-Agni-III_Republic_day1.jpg
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/Agni3_inflight_PTI1.jpg
AGNI 3 có tầm bắn khoảng 1500km
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/800px-Agni-II_missile_28Republic_Da.jpg
AGNI 2 có tầm bắn khoảng 1500kn đến 2500km
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/800px-Brahmos_imds1.jpg
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/BrahMos1.gif
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/Brahmos2.gif
BRAHMOS tầm băn ko biết...nhưng có tốc độ khoảng mach 2.5 đến 2.8
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/sagarikajpg.jpg
SAGARIKA có tầm bắn khoảng 600km
tiếp vài hình tập trận cùng lính anh.
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/StaffordsTheMercianRegiment1.jpg
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/WessexWarrior21.jpg
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/WessexWarrior31.jpg
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/WessexWarrior1.jpg
hình này sao giống bọn khủng bố quá.
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/JammuAugust272008a1.jpghttp://vndefence.info/modules/Forums/templates/subSilver/images/lang_vietnamese/icon_quote.gif (http://vndefence.info/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=32887) http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/387px-Yudh_Abhyas_11.jpg
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/Yudh_Abhyas_21.jpg
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/400px-Indian_Army_Gurkha_rifles1.jpg
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/800px-Gurkhas_exercise_DM-SD-98-001.jpg
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/800px-Para_commando_weapon_aim1.jpg
tập trận cùng lính anh
http://i477.photobucket.com/albums/rr139/malata115/800px-IndiaUNtroop1.jpg
tham gia gìn giử hòa bìnhhình ảnh quận đội ấn độ và trung quốc trong cuộc tập trận man tên.
HAND IN HAND 2008.tại Balgaum.
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/1.jpg.
một binh sỉ ấn thổi kèn lệnh cuộc tập trân bắt đầu.
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/3.jpg
lính ấn và trung.
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/4.jpg
lính ấn
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/5.jpg
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/6.jpg
lính khựa.
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/handinhand2008.jpg
một lính khựa đang chỉ 1 lính ấn bắn thử súng.
http://i414.photobucket.com/albums/pp227/malata116/2.jpg
thư giản

mấy cây đó là INSAS , có lẽ là copy từ Galil của Israel

INSAS
http://world.guns.ru/assault/insas.jpg


Galil
http://world.guns.ru/assault/galil-arm-r.jpg
[http://world.guns.ru/assault/galil-sar.jpg/img]
hình ảnh quân đội ấn độ trong cuộc tập trận mang tên " Siliguri 2008".
diển ra vào ngày 15.12.2008
[IMG]http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/Indianarmyst721-1.jpg
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/IndianarmysoldiersfireBoforsgun1.jpg
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/SiliguriMarch1520081.jpg
http://i451.photobucket.com/albums/qq238/malata118/IndiaandChina1.jpg
lính dù ấn
hình ảnh quân đội ẤN ĐỘ trong cuộc chiến Kashmir lần hai giửa ẤN-PAKISTAN năm 1965 mà phần thắng thuộc về ẤN ĐỘ
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/anhtuan_861/090313105358_india_pakistan_31.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/anhtuan_861/090313105354_india_pakistan_21.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/anhtuan_861/090313105345_india_pakistan_11.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/anhtuan_861/090313105406_india_pakistan_41.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/anhtuan_861/090313105411_india_pakistan_51.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/anhtuan_861/090313105423_india_pakistan_71.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/anhtuan_861/090313105431_india_pakistan_82.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/anhtuan_861/090313105435_india_pakistan_91.jpg
_________________
Vì Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn...
http://vndefence.info/modules/Forums/templates/subSilver/images/lang_vietnamese/icon_quote.gif (http://vndefence.info/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=40069) http://mikeely.files.wordpress.com/2008/02/indian-army.jpg
http://www.timesrelieffund.com/kargil/images/k03-01.jpg
http://img29.photobucket.com/albums/v87/Rajch970386/Indian%20Army/3394138.jpg
http://img29.photobucket.com/albums/v87/Rajch970386/Indian%20Army/3394143.jpg
http://img29.photobucket.com/albums/v87/Rajch970386/Indian%20Army/2626390.jpg
http://img29.photobucket.com/albums/v87/Rajch970386/Indian%20Army/2626373.jpg
http://img29.photobucket.com/albums/v87/Rajch970386/Indian%20Army/2626366.jpg
http://img29.photobucket.com/albums/v87/Rajch970386/Indian%20Army/2626325.jpg
http://img29.photobucket.com/albums/v87/Rajch970386/Indian%20Army/2826640.jpg
http://img29.photobucket.com/albums/v87/Rajch970386/Indian%20Army/2626316.jpg
http://img29.photobucket.com/albums/v87/Rajch970386/Indian%20Army/2901301.jpg
http://pib.nic.in/archieve/phtgalry/pgyr2003/pg012003/pg26jan2003/p260120035.jpg
_________________
SUPERCOMRADES
OF THE WORLD.....

COMMUNIST FOREVER
Cho em hỏi cha Cà ri này đồng minh với ai hay trung lập mà thằng nào cũng thấy nó tập cùng vậy ạ.
http://img29.photobucket.com/albums/v87/Rajch970386/Indian%20Army/2892714.jpg
http://img29.photobucket.com/albums/v87/Rajch970386/Indian%20Army/2685465.jpg
Cà ri đi xứ lạnh ko bít có bị cảm ko đây http://vndefence.info/modules/Forums/images/smiles/icon_twisted.gif
http://img.photobucket.com/albums/v87/Rajch970386/Indian%20Army/3236446.jpg
-Nhà có ko? http://vndefence.info/modules/Forums/images/smiles/icon_twisted.gif
http://img.photobucket.com/albums/v87/Rajch970386/Indian%20Army/3236448.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v87/Rajch970386/Indian%20Army/2619855.jpg
http://img24.exs.cx/img24/937/32364861.jpg
Thằng này chơi với thằng Khựa chắc là thắng
Tiếp hình về bác Cà ri râu xồm:
http://img73.exs.cx/img73/9793/a74.jpg
http://img73.exs.cx/img73/412/b22.jpg
http://img73.exs.cx/img73/2131/c11.jpg
http://img73.exs.cx/img73/826/d17.jpg
http://img73.exs.cx/img73/1630/2838.jpg
http://img73.exs.cx/img73/2134/2840.jpg
Có đường đâu mà cắm cái này vậy trời http://vndefence.info/modules/Forums/images/smiles/icon_eek.gif
http://img73.exs.cx/img73/5309/2842.jpg
http://img87.exs.cx/img87/6929/51171764.jpg
http://img87.exs.cx/img87/9443/51171765.jpg
http://img87.exs.cx/img87/9937/50851178.jpg
http://img87.exs.cx/img87/6383/50851179.jpg
http://img87.exs.cx/img87/2769/50851180.jpg
http://img87.exs.cx/img87/4586/50851181.jpg
http://img87.exs.cx/img87/4246/50851182.jpg
http://img87.exs.cx/img87/3410/3236471.jpg
_________________
SUPERCOMRADES
OF THE WORLD.....

Arjun chắc chắn ăn cắp dáng vẻ của Leopard 2
Leopard 2 A4
http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/images/leopard-2a4-kl5.jpg
Arjun

Có bác nào biết Ấn nó tập võ gì ko vậy em thấy có cả đấu kiếm chẳng biết để làm cái gì nữa.
http://mod.nic.in/samachar/april01-05/image_n/15a.gif
http://mod.nic.in/samachar/april01-05/image_n/15d.gif
_________________

Tiếp ảnh về anh cà ri này, không hiểu làm sao em thấy thích anh này hay có cùng kẻ thù chăng.
http://mod.nic.in/samachar/feb16-05/image_n/5a.gif
Modified T-72 MBT
http://mod.nic.in/samachar/april15-05/image_n/16c.gif
Lôi dân lên tàu sân bay chẳng hiểu anh này nữa
http://mod.nic.in/samachar/feb01-05/image_n/21a.gif
http://mod.nic.in/samachar/feb01-05/image_n/22a.gif
Hạm đội
http://mod.nic.in/samachar/dec01-04/image_n/18a.gif
http://img286.echo.cx/img286/7229/11qj.jpg
INS Tabar
http://img286.echo.cx/img286/8946/14wu.jpg
Giải phóng Hoàng Sa. http://vndefence.info/modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif http://vndefence.info/modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif
Hình ảnh quân đội Ấn giúp việt nam giải phóng Hoàng Sa vào ngày xx.xx.xxxx

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/anhtuan_861/tropex_09_21.jpg
Bộ binh lên trước.
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/anhtuan_861/Tropex_2009_India_Indian_army_milit.jpg
Tăng mò theo sau.

gacon36a
27-07-2009, 09:21 AM
Dân trí) - Ấn Độ ngày 26/7 đã hạ thuỷ tàu ngầm tự chế đầu tiên chạy bằng năng lượng hạt nhân và trở thành nước thứ 6 trên thế giới sở hữu tàu ngầm hạt nhân sau Mỹ, Nga, Pháp, Anh và Trung Quốc.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/07/27/taungam2779.jpg

Bản vẽ tàu ngầm Arihant.
Tàu ngầm nặng 6000 tấn, có tên gọi là Arihant - trong tiếng Phạn có nghĩa là "Hủy diệt kẻ thù" - đã chính thức được hạ thuỷ hôm qua tại thành phố cảng Visakhapatnam ở đông nam Ấn Độ.
Arihant, dài 112m và bề ngang 11m, được cấp năng lượng bởi 1 lò phản ứng hạt nhân 84 megawatt. Tàu có thể chạy với vận tốc 44 km/giờ dưới nước, có khả năng lặn ở độ sâu hơn 500m và phóng tên lửa từ độ sâu hơn 100m dưới mặt biển. Tàu được trang bị ngư lôi, tên lửa đạn đạo và có khả năng chở tới 100 thủy thủ.
Arihant được phát triển với sự trợ giúp của Nga. Tàu ngầm này sẽ chạy thử hai năm trước khi đi vào hoạt động và có thể bắn trúng các mục tiêu cách đó 700km. Con tàu thứ 2 dự kiến sẽ được chế tạo ngay sau con tàu được hạ thuỷ hôm qua.
Cho tới nay, chỉ có 5 nước khác là Mỹ, Nga, Pháp, Anh và Trung Quốc có khả năng phát triển tàu ngầm hạt nhân.
Đích thân Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã tham dự lễ hạ thủy. Phát biểu nhân dịp này, ông Singh gọi buổi lễ hạ thuỷ là "sự kiện lịch sử đối với sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ấn Độ".

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/07/27/taungam27791.JPG

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh phát biểu tại lễ hạ thuỷ.


Tuy nhiên, Thủ tướng Singh nhấn mạnh Ấn Độ không có ý định tấn công hay đe dọa bất kỳ ai, "nhưng đại dương đang ngày càng trở nên quan trọng đối với chính sách an ninh của Ấn Độ. Chúng ta phải điều chỉnh lại tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội cho phù hợp với môi trường thay đổi này".
"Nhiệm vụ hiện thời của chúng ta là nắm lấy tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh đất nước và để theo kịp những tiến bộ về công nghệ trên thế giới".
Việc Ấn Độ hạ thuỷ tàu ngầm chắc chắn sẽ khiến quốc gia láng giềng Pakistan lo ngại. Pakistan và Ấn Độ đã xảy ra 3 cuộc chiến tranh - 2 trong số đó là vì quyền kiểm soát vùng đất Kahsmir - kể từ khi hai nước giành độc lập từ Anh năm 1947.
Các chuyên gia còn cho rằng, Ấn Độ đang hiện đại hoá các lực lượng vũ trang và tập trung vào việc nâng cấp hạm đội hải quân với các tàu chiến và tàu ngầm mới nhằm đối đầu với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ tại châu Á nhưng Ấn Độ cũng đang lo ngại về sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
Uday Bhaskar, một cựu tư lệnh hải quân kiêm giám đốc Quỹ hàng hải quốc gia, cho hay Ấn Độ đang tìm cách khẳng định mình với tư cách là một cường quốc tại châu Á và trên trường quốc tế.

Sự kiện hạ thuỷ tàu ngầm là một phần của dự án trị giá 2,9 tỷ USD mà trong đó Ấn Độ dự kiến sẽ chế tạo 5 tàu ngầm trong vài năm tới.


Ấn Độ hiện hiện có 16 tàu ngầm chạy bằng điện diesel mua từ các nước khác nhưng số tàu ngầm này đều đã già nua với tuổi thọ từ 25-40 tuổi.

Sutrovekydieu
03-08-2009, 05:19 PM
6 loại tiêm kích tối tân đua tài ở Ấn Độ
Cập nhật lúc : 3:03 PM, 03/08/2009
Sáu loại máy bay tiêm kích hiện đại là MiG-35, F/A-18 Super Hornet, F-16IN, Rafale, JAS-39 Gripen và Typhoon cạnh tranh để thắng thầu cung cấp 126 máy bay chiến đấu trị giá 10,5 tỷ USD cho không quân Ấn Độ.

>> Ấn Độ loại Nga khỏi thương vụ vũ khí (http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/An-Do-loai-Nga-khoi-thuong-vu-vu-khi/20096/44017.datviet)
>> Máy bay Pháp 'bị loại' ngay vòng đầu tiên (http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/May-bay-Phap-bi-loai-ngay-vong-dau-tien/20094/38008.datviet)

Hợp đồng cung cấp 126 máy bay chiến đấu cho không quân Ấn Độ với giá trị lên tới 10,5 tỷ USD thu hút nhiều nhà sản xuất máy bay chiến đấu tên tuổi trên thế giới tham gia tranh thầu. Sau nhiều vòng "thi đấu", hiện chỉ chỉ còn 6 loại: MiG-35 tới từ Nga, F/A-18 Super Hornet và F-16IN từ Mỹ; Rafale từ Pháp; JAS-39 Gripen từ Thụy Điển và Typhoon từ Liên minh châu Âu.

MiG-35 của hãng RAK MiG, Nga
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/pv/20090803/image007.jpg
MiG-35 là máy bay tiêm kích thế hệ 4++ phát triển trên cơ sở MiG-29K/KUB và MiG-29M/M2, có khả năng mang các loại vũ khí tiên tiến, "sống còn" cao. MiG-35 được trang bị radar mạng pha chủ động quét điện tử và một hệ thống định vị quang học để nhận dạng mục tiêu.

Giới thiệu công khai: 2005
Động cơ: 2 x RD-33MKB x 9.000 kg lực đẩy
Trọng lượng cất cánh tối đa: 29.700 kg
Radar: Zhuk-MA kiểu mạng pha chủ động quét điện tử
F-16IN Super Viper của hãng Lockheed Martin, Mỹ

http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/pv/20090803/image008.jpg
Super Viper là biến thể cải tiến của họ máy bay cực kỳ thành công F-16 Fighting Falcon, được thiết kế đặc biệt cho các yêu cầu của Ấn Độ. Super Viper vừa có tiềm năng lớn để nâng cấp vừa được trang bị radar mạng pha chủ động quét điện tử tối tân APG-80 và động cơ có lực đẩy cực lớn.


Động cơ: 1 x GE F110-132A x 15.000 kg bảng lực đẩy
Tốc độ tối đa: 2,0 Mach (Fighting Falcon)
Trọng lượng cất cánh tối đa: 21.700 kg (Fighting Falcon)
Radar: APG-80 kiểu mạng pha chủ động quét điện tử của hãng Northrop Grumman
F/A-18E/F Super Hornet của hãng Boeing, Mỹ
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/pv/20090803/image009.jpg
Super Hornet là loại MBTK đa năng tiên tiến với hệ thống điều khiển giúp cho máy bay có khả năng cơ động cao, thiết kế của máy bay cho phép nâng cấp dễ dàng khi cần thiết.

Đưa vào trang bị: 1998 (Hải quân Mỹ)
Động cơ: 2 x F414-GE400 x 9.600 kg lực đẩy
Tốc độ tối đa: 1,8 Mach
Trọng lượng cất cánh tối đa: 29.900 kg
Radar: AN/APG-79 kiểu mạng pha chủ động quét điện tử
Rafale của hãng Dassault, Pháp
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/pv/20090803/image010.jpg
Theo hãng Dassault Aviation, loại tiêm kích đa năng này được phát triển theo yêu cầu của quân đội Pháp để thay thế 7 loại máy bay chiến đấu khác (máy bay tiến công mặt đất Jaguar, máy bay tiến công mặt đất/biển triển khai trên tàu sân bay Super-Etendard, máy bay yểm trợ trên không triển khai trên tàu sân bay Crusader, máy bay đa năng Mirage F1, MBTK phòng không Mirage 2000C, máy bay tiến công chính xác và đánh chặn bằng vũ khí thông thường và hạt nhân Mirage 2000N và Mirage 2000D, máy bay tiến công hạt nhân và trinh sát Mirage 4).

Pháp dự định sử dụng Rafale như loại máy bay chủ lực cho đến năm 2040.

Đưa vào trang bị: 2001 (Không quân Pháp)
Động cơ: 2 x M88-2E4 x 5100-7.700 kg lực đẩy
Tốc độ tối đa: >1.8 Mach
Trọng lượng cất cánh tối đa: 24.500 kg
Radar: RBE2 kiểu mạng pha chủ động quét điện tử của hãng Thales
JAS-39 Gripen của hãng Saab, Thụy Điển
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/pv/20090803/image011.jpg
Gripen IN được thiết kế dựa trên biến thể Gripen NG sử dụng trong nước của Thụy Điển nhằm thỏa mãn các yêu cầu của dự án MMRCA. Nó có tầm bay xa hơn, mang được nhiều vũ khí hơn và trang bị động cơ F414G của General Electric có công suất mạnh hơn.

Gripen đang được sử dụng trong không quân Thụy Điển (từ 1997, 204 chiếc), Czech (14 chiếc), Hungary (14 chiếc). Nam Phi đặt mua 26 chiếc, chuyển giao từ năm 2008-2012; và Thái Lan đã đặt mua 6 chiếc để thay thế F-5
Tiger và dự kiến nhận vào năm 2011.

Đưa vào trang bị: 1997 (Không quân Thụy Điển, biến thể Gripen NG)
Động cơ: RM12 có lực đẩy 8.154 kg của Volvo Aero Corporation
Tốc độ tối đa: 2,0 Mach
Trọng lượng cất cánh tối đa: 14.000 kg
Radar: PS-05 Ericsson kiểu xung Doppler (radar mạng pha chủ động quét điện tử dự kiến đưa vào sử dụng năm 2012)
Typhoon của hãng Eurofighter, Liên minh Châu Âu


http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/pv/20090803/image012.jpg
Eurofighter Typhoon nổi tiếng về khả năng cơ động linh hoạt trong chiến đấu và được trang bị các hệ thống vũ khí nhiều chức năng. Đây là loại máy bay chủ lực của không quân 6 quốc gia Anh, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Áo và Saudi Arabia. Saudi Arabia nước đầu tiên ngoài châu Âu ký hợp đồng mua 72 chiếc Typhoon kèm vũ khí và bảo dưỡng trị giá 32,9 tỷ USD.

Typhoon cũng đang tham gia tranh thầu ở Thụy Sĩ và Nhật Bản. Để tăng thêm sức nặng cho Typhoon trên đấu trường Ấn Độ, ngày 31/7, Bộ Quốc phòng Đức thông báo 4 nước Anh, Đức, Italia và Tây Ban Nha tham gia côn-xooc-xi-om Eurofighter đã ký hợp đồng mua 112 chiếc Eurofighter Typhoon loạt thứ ba trị giá gần 9 tỷ Euro (12,7 tỷ USD) .

Đưa vào trang bị: 2003 (Đức)
Động cơ: 2 x Eurojet EJ200 x 9.060 kg lực đẩy
Tốc độ tối đa: 2,0 Mach
Trọng lượng cất cánh tối đa: 23.500 kg
Radar: CAPTOR (ECR 90) kiểu xung Doppler

Nhân Vũ (tổng hợp)


Bao giờ nhà ta có hết lũ này thì chắc HSO cũng hết thời nhỉ :smilie_clap:

ohlala1985
03-08-2009, 05:38 PM
10,5 tỷ dola... wow.... ko biết VN mình dám chơ sang như thế ko ta :D làm 1 phát 120 con Mig-25 là anh khựa rét liền ;))

SONTHEKING
03-08-2009, 05:47 PM
10,5 tỷ để mua 126 chiếc máy bay chiến đấu ^^ , tính trung bình 1 chiếc 83 triệu đô la :D . Giàu quá =P~

haibeo
03-08-2009, 06:02 PM
18 tỷ đô la còn dám bỏ ra nói j` đến 10,5 tỷ ( mà 18 tỷ kia dc có ... 6 chiếc tàu ngầm còn 10,5 kia dc hon tram máy bay )
theo mọi người nên chọn cái nào =P~

datnuoctoi2112
03-08-2009, 06:08 PM
18 tỷ đô la còn dám bỏ ra nói j` đến 10,5 tỷ ( mà 18 tỷ kia dc có ... 6 chiếc tàu ngầm còn 10,5 kia dc hon tram máy bay )
theo mọi người nên chọn cái nào =P~
1,8 tỷ chứ không phải 18 tỷ đâu.

VietNam09
03-08-2009, 06:09 PM
18 tỷ đô la còn dám bỏ ra nói j` đến 10,5 tỷ ( mà 18 tỷ kia dc có ... 6 chiếc tàu ngầm còn 10,5 kia dc hon tram máy bay )
theo mọi người nên chọn cái nào =P~
hình như bạn đang liên hệ về VN phải ko
1,8 tỷ chứ hok phải 18 tỷ bạn ơi :D

vietnam-toanven
03-08-2009, 08:32 PM
hiện giờ(2009) tổng tiền tiết kiệm của cả việt nam ta chỉ có 20 tỉ $..bỏ ra 10,5 tỉ để mua 1 lúc 126 em mig-35 thì kinh tế việt nam ta toi àh:banghead::banghead::banghead::banghead::banghe ad::banghead::banghead:.theo em nên bỏ ra 5 tỉ$ mua bramos(dội qua trung quốc chho nó thành tương luôn:lol-052::lol-052::lol-052:)+ mấy chục dàn s400(cho an toàn khi nó chơi lại ) 5 tỉ$ tiếp mua F=22 + mấy em su-xx....10 tỉ còn lại gửi ngân hàng lấy lãi hehehe:thumbs-up-nomi::thumbs-up-nomi::thumbs-up-nomi::thumbs-up-nomi::thumbs-up-nomi:

minhnhat2003
03-08-2009, 10:45 PM
10,5 tỷ dola... wow.... ko biết VN mình dám chơ sang như thế ko ta :D làm 1 phát 120 con Mig-25 là anh khựa rét liền ;))

Không thể so sánh như thế được :2: dân số nó hơn 1 tỷ người việt nam có 88 triệu mạng thôi, đất nước nó hơn 5 triệu km2 việt nam có 330.000km2 thôi. Nếu đem nhưng cái thông số đấy ra mà so sanh thì VN ta đầu từ quá nhiều vào quốc phòng rồi.

Sutrovekydieu
03-08-2009, 10:50 PM
VN mình nên xem mấy thằng F15, mig 29, 31 ...sắp hết hạn dùng và mua rẻ về đại tu đánh ngon chán, cứ như trước lấy 1 thằng rẻ tiền phi thẳng vào thằng đắt tiền rồi bật dù, lời quá. Làm vài phát thế chúng nó chỉ có đằng "chết" vì "tiếc tiền"

minhnhat2003
04-08-2009, 02:14 PM
VN mình nên xem mấy thằng F15, mig 29, 31 ...sắp hết hạn dùng và mua rẻ về đại tu đánh ngon chán, cứ như trước lấy 1 thằng rẻ tiền phi thẳng vào thằng đắt tiền rồi bật dù, lời quá. Làm vài phát thế chúng nó chỉ có đằng "chết" vì "tiếc tiền"

Cái rẽ tiền mà đòi đánh với cái đắt tiền thắng thì thằng thần kinh nào nó mua cái đắt tiền, mấy cái f15, mig 17,21 giờ chỉ có dùng cho phi công tập bay :surprised-028:còn chiến đấu bèo cũng su27, f16.

Hôm nọ xem top 10 con máy bay chiến thằng Mỹ mà vãi cả đái con f22 có giá tương đương với con vinasat1 mà vn khoe cả nữa năm trời là niềm tự hào, còn cỡ như b2 thì hix thôi không bình luận :D

quyettuchotoquoc
04-08-2009, 11:29 PM
ai có súng dùng súng,có gươm dùng gươm,ko có thì dùng cuốc thuổng gậy gộc,cung tên...:D

Sutrovekydieu
05-08-2009, 10:35 AM
VN mình nên xem mấy thằng F15, mig 29, 31 ...sắp hết hạn dùng và mua rẻ về đại tu đánh ngon chán, cứ như trước lấy 1 thằng rẻ tiền phi thẳng vào thằng đắt tiền rồi bật dù, lời quá. Làm vài phát thế chúng nó chỉ có đằng "chết" vì "tiếc tiền"

Cái rẽ tiền mà đòi đánh với cái đắt tiền thắng thì thằng thần kinh nào nó mua cái đắt tiền, mấy cái f15, mig 17,21 giờ chỉ có dùng cho phi công tập bay :surprised-028:còn chiến đấu bèo cũng su27, f16.

Hôm nọ xem top 10 con máy bay chiến thằng Mỹ mà vãi cả đái con f22 có giá tương đương với con vinasat1 mà vn khoe cả nữa năm trời là niềm tự hào, còn cỡ như b2 thì hix thôi không bình luận :D

Đắt chắc gì đã thắng, cứ phi như một quả tên lửa vào thì chẳng tiêc vãi đái ra ah. Mua sỉ máy bay rẻ tiền đổi lấy vài con như F-22 chẳng lời quá

botay
05-08-2009, 11:01 AM
ước chi mình giàu thêm 1 chút

trang bị để nhà cho đẹp và an tâm ^^

xuanlong49th
25-08-2009, 05:50 PM
http://mod.nic.in/samachar/april01-05/image_n/15a.gif
Đây là võ tekwondo của Triều Tiên

taicatenno
25-08-2009, 05:50 PM
Một ánh mắt không nói nên lời của một lính biên phòng Ấn Độ đối với một lính biên phòng Pakistan.
http://i792.photobucket.com/albums/yy205/anhtuan_266/indian.jpg (http://i792.photobucket.com/albums/yy205/anhtuan_266/indian.jpg)
_________________
http://www.vndefence.info (http://www.vndefence.info)
mình thích nhất ảnh này,hê,chẳng khác gì khi ta nhìn khựa

Wehrmacht
26-08-2009, 03:23 PM
up lại chủ đề

khachvenduong
31-12-2011, 10:11 AM
Nga vừa giao tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Nerpa cho Ấn Độ, sau hơn hai năm trì hoãn vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/0d/76/taungam-nerpa-1.jpg


Tàu ngầm Nerpa. Ảnh: Rusembassy.in
"Lễ ký kết diễn ra ngày 29/12 tại cơ sở đóng tàu Bolshoi Kamen ở Primorye thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Đây là cảng nhà của tàu ngầm Nerpa", hãng tin NgaItar-Tass dẫn lời một quan chức hải quân cấp cao nước này.


Các nguồn tin Nga cho hay một thủy thủ đoàn người Ấn Độ sẽ đưa chiếc tàu ngầm thuộc lớp Akula II về cảng nhà mới tại quốc gia Nam Á vào cuối tháng 1. Ấn Độ nhận chiếc tàu ngầm Nerpa này theo hợp đồng thuê có thời hạn 10 năm. Tàu ngầm Nerpa được cho là sẽ xuất hiện tại căn cứ Visakhapatnam ở vịnh Bengal với lá quốc kỳ Ấn Độ vào tháng 2 và sẽ được đưa vào biên chế hoạt động của hải quân nước này một tháng sau đó."Tất cả các cuộc thử nghiệm và kiểm tra hoạt động trên biển đều đã hoàn tất", vị quan chức Nga nói trên cho hay. "Thủy thủ đoàn người Ấn Độ sẽ bắt đầu cảm thấy họ như đang ở nhà sau khi lên tàu Nerpa, rồi sau đó về nước vào nửa cuối tháng 1".
Một quan chức Nga giấu tên tại căn cứ Amur, nơi tàu Nerpa được chế tạo, cho biết thêm rằng phía Ấn Độ hoàn toàn hài lòng với số lượng và chất lượng của các cuộc kiểm tra ngoài khơi được hoàn tất trên tàu Nerpa.


Nerpa sẽ trở thành tàu ngầm hạt nhân đầu tiên hoạt động tại Ấn Độ trong hai thập kỷ qua, sau khi quốc gia Nam Á loại bỏ một tàu ngầm tương tự do Nga chế tạo vào năm 1991. Ấn Độ đang hoàn thiện việc phát triển các tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Arihant do nước này tự sản xuất. Việc nhận tàu ngầm Nerpa được Ấn Độ kỳ vọng sẽ giúp các thủy thủ của nước này được huấn luyện thực tế, để chuẩn bị cho việc loạt tàu ngầm nội địa đi vào hoạt động trong năm tới.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/0d/76/taungam-nerpa-5.jpg


Bản vẽ mô tả thiết kế của tàu ngầm Nerpa. Đồ họa: Defence.pk
Tàu ngầm Nerpa lẽ ra đã được Nga giao cho Ấn Độ vào năm 2009, nhưng tàu chiến này gặp phải nhiều vấn đề khác nhau trong khi thử nghiệm. Tháng 11/2008, một vụ cháy làm thoát các hóa chất độc hại trên tàu Nerpa khi nó đang được thử nghiệm ở biển Nhật Bản khiến 20 thủy thủ thiệt mạng. Giới truyền thông khi đó cho hay một số thiết bị của tàu bị lỗi khi đang trải qua thử nghiệm, đồng thời hệ thống dẫn đường cho các vũ khí không hoạt động theo các điều kiện mà Ấn Độ mong muốn.
Chiếc tàu ngầm nặng 8.140 tấn có thể phóng đi nhiều loại ngư lôi cũng như tên lửa hành trình Granat có thể mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, Ấn Độ cam kết sẽ không trang bị cho tàu ngầm Nerpa các tên lửa hành trình mang đầu đạt hạt nhân theo giao ước của nước này với các hiệp ước quốc tế.
Tàu ngầm Nerpa sẽ được đổi tên thành INS Chakra theo một thỏa thuận đạt được vào năm 2004. Ấn Độ đã phải chi ra 650 triệu USD vào thời điểm đó, và được cho là sẽ còn phải trả thêm nữa để nâng tổng giá trị hợp đồng lên hơn 900 triệu USD theo các điều khoản của hợp đồng.


Lễ bàn giao tàu Nerpa được diễn ra hôm qua, tức là đúng vào ngày một vụ cháy xảy ra ở một xưởng đóng tàu của Nga ở vùng tây bắc Murmansk, khiến tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân Yekaterinburg của Hạm đội Phương Bắc bị bắt lửa. Việc sửa chữa tàu ngầm này sau vụ cháy sẽ mất ít nhất một năm.

nguồn (http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/12/nga-giao-tau-ngam-hat-nhan-cho-an-do/)

bobochoux
31-12-2011, 10:20 AM
chắc trong năm 2012 tới này sẽ có tin nga giao tàu ngầm kilo cho vn!!!!!

thaiha0909
31-12-2011, 10:21 AM
Hy vọng khi đưa vào vận hành lâu lâu làm chuyến sang thăm Hải Nam đều đều nhỉ. Chúc mừng bác Ấn

nevermore2069
31-12-2011, 11:41 AM
Ấn nhận con lớp Akula này thì khựa nó cũng mệt rồi đây!!!
có bác nào post "chỉ số" con này lên tham khảo đi!!

tkkg111
31-12-2011, 11:53 AM
Chậc, tàu ngầm Nga vừa cháy đúng lúc giao hàng, mất uy tín quá

danhbudang
05-01-2012, 11:33 AM
Ấn Độ đã chi gần 1 tỷ euro để mua 500 quả tên lửa không đối không của Pháp nhằm tăng cường sức mạnh cho không quân. Cuộc họp ủy ban an ninh ngày 4/1 của chính phủ do Thủ tướng Manmohan Singh chủ trì, đã phê duyệt hợp đồng trị giá 950 triệu euro để mua 490 tên lửa MICA do Pháp sản xuất, Times of India dẫn lời Bộ quốc phòng Ấn Độ cho biết.
Những tên lửa này sẽ được triển khai trên 51 máy bay Mirage 2000, là những máy bay đang trong quá trình nâng cấp tại Pháp trong một hợp đồng trị giá 1,47 tỷ euro đã ký trước đó.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/10/0f/india_missile.jpg


Máy bay Mirage 2000 bắn pháo trong ngày truyền thống không quân Ấn Độ tại Ghaziabad. Ảnh: thehindu


Ấn Độ đã ký hợp đồng với các công ty của Pháp để tiến hành nâng cấp thường kỳ cho 51 máy bay Mirage 2000 trong vòng 10 năm. Hai chiếc đã bay đến Pháp để tiến hành bảo dưỡng và nâng cấp, số còn lại sẽ được nâng cấp tại các địa điểm trong nước.
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/01/an-do-mua-500-ten-lua-phap/

:6_002::6_002: Ghê thiệt Cà-ri chơi 1 phát 500 quả luônxanhmat

trancongbang
05-01-2012, 11:38 AM
bạn Ấn tuy ko nhiều hàng như bạn Khựa nhưng hàng đều rất chất lượng đấy nhé....:19:

vnphong1
05-01-2012, 12:51 PM
bạn Ấn tuy ko nhiều hàng như bạn Khựa nhưng hàng đều rất chất lượng đấy nhé....:19:

Thì Ấn chuyên mua hàng xịn,chất lượng cao,công nghệ Châu Âu -Mỹ -Nga mà. Còn hàng Tung Khựa thì hầu hết là hàng nhái,tuy chưa kiểm định chất lượng nhưng nếu có xung đột thì bọn Khựa sẵn sàng đưa ra áp đảo về số lượng. Ko chắc được ...

Letplayandnguyenvanteo
01-02-2012, 06:04 PM
[PHP]THẾ GIỚI (http://vnexpress.net/gl/the-gioi/)Thứ tư, 1/2/2012, 16:53 GMT+7


http://vnexpress.net/images/social/facebook.gif (http://vnexpress.net/Service/Share/?sjid=1002250133&sid=1&myurl=http%3A//www.facebook.com/share.php%253fu%3Dhttp%3A//vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/02/an-do-chi-11-ty-usd-mua-phi-co-chien-dau-phap/%2526t%3D%E1%BA%A4n+%C4%90%E1%BB%99+chi+11+t%E1%BB %B7+USD+mua+phi+c%C6%A1+chi%E1%BA%BFn+%C4%91%E1%BA %A5u+Ph%C3%A1p') http://vnexpress.net/images/social/twitter.gif (http://vnexpress.net/Service/Share/?sjid=1002250133&sid=3&myurl=http%3A//twitter.com/home%253fstatus%3D%E1%BA%A4n+%C4%90%E1%BB%99+chi+1 1+t%E1%BB%B7+USD+mua+phi+c%C6%A1+chi%E1%BA%BFn+%C4 %91%E1%BA%A5u+Ph%C3%A1p%20-%20http%3A//vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/02/an-do-chi-11-ty-usd-mua-phi-co-chien-dau-phap/') http://vnexpress.net/images/social/google.gif (http://vnexpress.net/Service/Share/?sjid=1002250133&sid=2&myurl=http%3A//www.google.com/bookmarks/mark%253fop%3Dedit%2526amp%3Bbkmk%3Dhttp%3A//vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/02/an-do-chi-11-ty-usd-mua-phi-co-chien-dau-phap/%26amp%3Btitle%3D%E1%BA%A4n+%C4%90%E1%BB%99+chi+11 +t%E1%BB%B7+USD+mua+phi+c%C6%A1+chi%E1%BA%BFn+%C4% 91%E1%BA%A5u+Ph%C3%A1p%26amp%3Bannotation%3D%E1%BA %A4n+%C4%90%E1%BB%99+chi+11+t%E1%BB%B7+USD+mua+phi +c%C6%A1+chi%E1%BA%BFn+%C4%91%E1%BA%A5u+Ph%C3%A1p) http://vnexpress.net/Images/email.gif E-mail http://vnexpress.net/Images/print.gif Bản In
Ấn Độ sẽ mua 126 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp trong một thương vụ có trị giá lên tới 11 tỷ USD, nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng không quân lớn thứ tư thế giới.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/1f/95/rafale-1.jpg


Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp. Ảnh: AP


Đây là hợp đồng mua chiến đấu cơ Rafale đầu tiên của Ấn Độ, AP trích lời các quan chức nước này hôm nay cho hay. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố hoanh nghênh quyết định của quốc gia Nam Á.
Dassault Aviation, nhà sản xuất các máy bay Rafale, cho hay hãng này cảm thấy vinh dự được tiếp tục hợp tác với Ấn Độ, nước vốn đã có một đội bay gồm các mẫu Mirage đời cũ. Dassault Aviation giành được bản hợp đồng 11 tỷ USD để cung cấp 126 chiếc Rafale, sau cuộc cạnh tranh tay đôi với mẫu Eurofighter Typhoon của một nhóm nhà sản xuất khác, một quan chức Ấn Độ giấu tên cho hay.
Trước khi chọn mẫu Rafale của Pháp, Ấn Độ cũng đã xem xét các mẫu chiến đấu cơ của các nhà sản xuất Boeing hay Lockheed Martin (cùng của Mỹ), cũng như một số mẫu khác của các hãng tới từ Nga hay Thụy Điển.
Theo hợp đồng giữa hãng Dassault Aviation và Ấn Độ, 18 chiếc Rafale sẽ được giao trong vòng 3 năm tới, trong khi 108 chiếc còn lại sẽ được chế tạo và lắp ráp bởi Hindustan Aeronautics Ltd, một công ty nhà nước của Ấn Độ, theo hình thức chuyển giao công nghệ.
Sự phát triển kinh tế vượt bậc giúp Ấn Độ có thể đẩy mạnh việc hiện đại hóa quân đội, đồng thời đưa nước này trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Các nhà cung cấp vũ khí hàng đầu thế giới cũng tích cực tiếp cận Ấn Độ, khi nắm bắt được nhu cầu của nước này trong việc thay thế những thiết bị cũ kỹ từ thời kỳ Xô Viết.
Không quân Ấn Độ hiện có khoảng 700 máy bay chiến đấu, tức là vẫn còn xếp sau lần lượt các không lực khác như Mỹ, Nga và Trung Quốc. Mối lo ngại về sự phát triển nhanh chóng của những nước láng giềng khiến Ấn Độ buộc phải mua sắm vũ khí mới để tự tăng cường sức mạnh.
"Ấn Độ cần phải tăng khả năng chiến đấu của quân đội, đặc biệt là với những máy bay chiến đấu có tầm hoạt động xa", một nhà phân tích quốc phòng ở thủ đô New Delhi có tên Rahul Bedi nói.


Hãng Dassault Aviation năm ngoái từng giành được hợp đồng 1,4 tỷ USD để nâng cấp đội bay gồm các chiến đấu cơ Mirage cho Ấn Độ.[HTML]
link:http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/02/an-do-chi-11-ty-usd-mua-phi-co-chien-dau-phap/

thanhdk
02-02-2012, 12:34 PM
quân đội china hùng mạnh- khu vực và thế giới lo ngại
Quân đội Ấn độ hùng mạnh- khu vực và thế giới hoan nghênh( trừ vài thằng oắt )

nevermore2069
02-02-2012, 02:54 PM
bác Ấn khôn phết, mua 18 chiếc, còn 108 chiếc còn lại sản xuất trong nước!!
phen này bác Ấn " hổ báo nhất làng mẫu giáo châu Á" rồi , có đứa run rồi đây ;))

bobochoux
14-02-2012, 08:44 PM
(2/14/2012 3:38:40 PM) Ấn Độ trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều nhất hành tinh. Ước tính Ấn Độ chi khoảng 100 tỷ USD mua vũ khí trong giai đoạn 2011 - 2015.
Với các hợp đồng mua vũ khí hàng chục tỷ USD vừa được ký kết, Ấn Độ đang ráo riết tăng cường hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình. New Delhi nhận thức được rằng thiết bị quốc phòng của họ đã lỗi thời vào lúc nhiều mối đe dọa mới xuất hiện. Hóa đơn của hợp đồng mua mua thêm 126 chiến đấu cơ Rafale của Pháp được tiết lộ ngày 31/01 làm cho Ấn Độ mặc nhiên trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều nhất hành tinh.
Mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp, được ước lượng lên đến khoảng 12 tỷ USD, là một món tiền rất lớn, nhưng được cho là chẳng thấm vào đâu so với các gói thầu cung cấp vũ khí mà Ấn Độ dự định tung ra trong thời gian tới đây, đặc biệt là để mua thêm trực thăng và vũ khí hạng nặng. Trong một công trình nghiên cứu sẽ được công bố vào tuần tới về các thị trường đang vươn lên, chuyên san quốc phòng Jane’s Defence Weekly của Anh đã ước tính rằng trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2015, Ấn Độ có thể chi ra khoảng 100 tỷ USD để mua vũ khí.Hợp đồng Rafale vì những động cơ sâu xa với PhápThe Hindu đầu tháng này cho hay, thỏa thuận đạt được về việc trang bị máy bay chiến đấu đa năng tầm trung Rafale cho không quân Ấn Độ dự kiến sẽ thúc đẩy mối quan tâm của Pháp trong việc tăng cường quan hệ hợp tác với Ấn Độ trên các lĩnh vực khác như chia sẻ thông tin tình báo và công nghệ hạt nhân. Trong hơn một thập kỷ qua, kể từ khi Ấn Độ tiến hành loạt thử hạt nhân lần thứ hai năm 1998 và cuộc chiến Kargil năm 1999, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã thừa nhận sự kiên định của Pháp trong việc ủng hộ nước này. Pháp có lẽ là quốc gia duy nhất không hủy bỏ các cuộc tập trận hải quân với Ấn Độ kể từ sau các vụ thử hạt nhân tại Pokhran và đã cùng Nga, Israel ủng hộ Ấn Độ khi cuộc chiến Kargil bùng nổ.

http://toquoc.vn/Upload/Article/admin/2012/2/13/rez_22_RafaleEgypte_1024x768.jpg
Chiến đấu cơ Rafale hoạt động tại Ai Cập
Với thắng lợi của tập đoàn Dassault, New Delhi sẽ trông chờ Pháp thực hiện cam kết của Tổng thống Sarkozy về một quan hệ đối tác hạt nhân dân sự “đầy đủ” với Ấn Độ, bao gồm việc làm giàu và tái chế hạt nhân. Công chúng nói chung có thể chưa biết Pháp và Ấn Độ đã bắt đầu hợp tác về hạt nhân dân sự ngay hai năm sau ngày độc lập và quan hệ này vẫn được tiếp tục sau vụ thử hạt nhân năm 1974. Bên cạnh đó, công chúng cũng có thể chưa biết chuyến thăm năm 1998 của Tổng thống Jacques Chirac đã khởi động cho tập đoàn Areva của Pháp đàm phán về việc xây dựng 6 nhà máy hạt nhân tại Ấn Độ và Pháp trở thành quốc gia thứ hai sau Nga làm điều đó. Trước tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin tình báo, giới quan chức Delhi hy vọng sẽ có động lực mới giúp làm sống lại mối quan hệ đã từng tồn tại trước kia về việc giám sát Ấn Độ Dương. Trong quá khứ, Pháp từng thiết lập hai trạm thu nhận thông tin tại bờ biển phía Tây dưới sự điều hành của các nhân viên tình báo Ấn Độ. Mối quan hệ đồng minh gần gũi hơn về hạt nhân, quân sự và tình báo cũng sẽ cho phép Ấn Độ mở rộng ảnh hưởng tại Tây Phi, được cho là sân sau của Pháp. Ấn Độ hiện đã bắt đầu mở rộng sự hiện diện ngoại giao tại các quốc gia này và việc đó sẽ còn hiệu quả hơn nữa nếu có bàn tay hỗ trợ của Pháp.Cũng giống như trên lĩnh vực hạt nhân, có thể công chúng còn chưa biết các loại trực thăng Cheetah và Chetak phục vụ quân đội Ấn Độ trên các đỉnh núi cao tại Siachen và Himalaya đều có nguồn gốc từ Pháp. Những chiếc tàu ngầm mới hiện đang được lắp ráp tại Mumbai cũng vậy. Pháp hiện cũng đã được Ấn Độ phân bổ các khoảnh đất cho việc xây dựng 6 lò phản ứng hạt nhân. Có thể phía Pháp vẫn luôn phàn nàn về ảnh hưởng từ nguồn gốc Anglo-Saxon của Ấn Độ nhưng việc đạt được hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu và một thỏa thuận nâng cấp hơn 50 chiếc Mirage trước đó hy vọng sẽ giúp xóa đi thành kiến này và tạo thế để hai quốc gia vốn luôn tôn trọng lợi ích an ninh quốc gia của nhau và tìm kiếm sự chủ động chiến lược có thể giúp tăng cường dân chủ hơn nữa cho nền chính trị toàn cầu cũng như hỗ trợ lẫn nhau.Nhằm cân bằng quân sự với Trung QuốcDo đâu mà nền dân chủ lớn nhất hành tinh này lại phải dồn sức vào cuộc chạy đua vũ trang đặc biệt tốn kém để trang bị cho mình các loại vũ khí tối tân nhất hiện nay? Trên vấn đề này rất nhiều giả thuyết đã được nêu lên. Ông James Clapper, Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, phát biểu tại Thượng nghị viện Mỹ rằng: “Quân đội Ấn Độ đang tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho một trận chiến tầm hạn chế dọc đường biên giới tranh chấp và nhằm cân bằng sức mạnh của Trung Quốc ngoài Ấn Độ Dương”.Ấn Độ đã lập ra các sư đoàn bộ binh sơn cước mới và có kế hoạch lập một lực lượng tấn công để chống lại xâm lăng từ Trung Quốc. Gần 36.000 quân trong các sư đoàn của Ấn Độ đã được triển khai tại vùng Arunda Pradesh tranh chấp với Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng dù khả năng xảy ra xung đột giữa hai nước khổng lồ châu Á là rất xa, nhưng không thể loại trừ một xung đột ngắn tại Himalayas.

http://toquoc.vn/Upload/Article/admin/2012/2/13/rez_695_ÂDHimalayas.jpg
Ấn Độ chú trọng xây dựng không quân và tên lửa ở khu vực Himalayas giáp giới Trung Quốc
Theo Viện nghiên cứu Hòa bình ở Stockholm, Ấn Độ mua tới 9% toàn bộ các loại vũ khí xuất nhập khẩu trên thế giới năm 2010. Chi phí cho các loại vũ khí dùng trên phi cơ, công nghệ được chuyển giao và tiền bảo trì và phụ phí khác có thể khiến tổng số giá bán lên gấp đôi.Trong tuần qua, Ấn Độ đã nhận quyền chỉ huy tại cảng Vladivostok tàu ngầm hạt nhân Nerpa của Nga và được đổi tên thành tàu INS Chakra-II, được đặt mua với giá 1 tỷ USD. Ngoài ra là sáu chiếc tàu ngầm Scorpene được làm tại Ấn Độ theo cấp phép từ Pháp, với giá 5 tỷ USD sẽ đem vào sử dụng từ 2015.Tất cả những động thái này đều nằm trong chương trình hiện đại hóa quân sự để theo kịp Trung Quốc. Một số chuyên gia quân sự của Ấn Độ cho rằng đất nước làm chưa đủ để nâng cấp quân lực nhằm thích ứng với tham vọng cường quốc khu vực.Ấn Độ đang xem xét các động thái của Trung Quốc với những nước láng giềng của mình một cách lo ngại nhưng chính Ấn Độ cũng vươn ra các nước Đông và Đông Nam Á ngay ở vùng sân sau của Trung Quốc. Cuộc cạnh tranh Trung-Ấn hiển hiện rõ hơn cả tại Myanmar, nơi cả hai nước đang tranh giành nguồn khí đốt dồi dào.Trong những năm gần đây, tăng trưởng kinh tế Ấn Độ rất khả quan, do vậy nước này muốn tranh thủ tình trạng này để nhanh chóng hiện đại hóa kho vũ khí quân sự cũ kỹ, thậm chí lỗi thời của mình, với một số thiết bị có từ thời Liên Xô. Ngược lại, một số nhà phân tích cho rằng nỗ lực hiện đại hóa quân đội Ấn Độ là nhằm đối phó với đà vươn lên về mặt quân sự của hai láng giềng đồng thời là đối thủ truyền thống: Pakistan và Trung Quốc. Xuất phát từ động cơ nói trên, tiến trình tăng cường vũ trang của Ấn Độ hiện đặt trọng tâm vào hai binh chủng hải quân và không quân, thay vì vào lục quân như trong thời kỳ trước đây. Ấn Độ đặc biệt tìm cách củng cố lực lượng hải quân để đối phó với việc Trung Quốc đẩy mạnh phát triển lực lượng hải quân biển khơi của họ. Đối với Ấn Độ, lực lượng hải quân Trung Quốc đang trở thành mối thách thức đối với các tuyến hàng hải thiết yếu cho New Delhi trên Ấn Độ Dương và qua Đông Á, ngang qua Biển Đông.Ấn Độ và Trung Quốc có một lịch sử căng thẳng lâu dài, từ cuộc chiến biên giới năm 1962. Mấy thập kỷ gần đây, Trung Quốc đã bỏ tiền xây dựng cảng biển ở Pakistan, Sri Lanca, Bangladesh và Mianmar mà New Delhi cho là để bao vây Ấn Độ. Gần đây, Bắc Kinh còn tiếp cận các cơ sở trên đảo Saysen, khiến New Delhi phải vội vã nối lại quan hệ với đảo quốc trên Ấn Độ Dương, nằm về phía Tây bờ biển của Ấn Độ.Thiếu tướng về hưu Gurmeet Kanwal, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến tranh trên bộ ở New Delhi, cho biết: “Trong mấy năm qua, Trung Quốc hành xử ngày càng hiếu chiến trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao và quân sự”. Hiện tại, một số người ở Ấn Độ cho rằng đối phó với Trung Quốc còn quan trọng hơn cả việc kiểm soát đối thủ lâu đời là Pakistan. Ông Kanwal nói: “Gần đây có cách hiểu tại Ấn Độ rằng Trung Quốc mới là mối đe dọa thực sự trong tương lai”.Ông Rajeswari Pillai Rajagopalan, nhà phân tích quốc phòng tại Quỹ Observer Research ở Delhi, cho rằng nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Ấn Độ còn chậm. Một số chuyên gia quân sự Ấn Độ phàn nàn rằng đất nước làm chưa đủ để nâng cấp quân lực nhằm thích ứng với tham vọng trở thành cường quốc khu vực. Ấn Độ đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí, đồng thời với đẩy mạnh khả năng tự chế tạo vũ khi hiện đại. Về chính trị-an ninh, Ấn Độ đang tìm kiếm liên kết sâu sắc hơn với Mỹ, Nhật Bản và Úc./.

Nhật Nam/toquoc

http://biendong.vntime.vn/News.aspx?Section=TuongQuanQuanSu&obj=76c8a1e4-38a4-4d21-b6d2-24015fe583cf

HQ0909
15-02-2012, 02:09 PM
Thời gian gần đây, Ấn Độ liên tục có các động thái tăng cường tiềm lực quốc phòng, từ tăng quân cho tới đẩy mạnh mua sắm các trang thiết bị quân sự. Vậy đầu là động cơ thực sự khiến giới hoạch định chính sách New Delhi đưa ra những quyết định này?

Tăng cường tiềm lực quốc phòng

Tại Hội thảo an ninh châu Á - Thái Bình Dương (APSEC) diễn ra ngày 13/2/2012 tại Singapore - sự kiện nằm trong khuôn khổ Triển lãm hàng không thế giới (Singapore Airshow 2012 diễn ra đến ngày 19/2), Chuẩn tướng Gurmeet Kanwal, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến tranh trên bộ của Ấn cho biết, đến năm 2020, New Dehli sẽ chi tối thiểu 100 tỉ USD để tăng cường năng lực quốc phòng giữa lúc có nhiều quan ngại về an ninh trong khu vực.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ctv_tg/20120215/an do 1.jpg


Ấn Độ tăng cường tiềm lực quốc phòng nhằm đối trọng với Trung Quốc. Ảnh minh họa: koffii

Theo tờ The Hindu, New Delhi đang lên kế hoạch tăng thêm gần 100.000 quân trong vòng 5 năm tới, cũng như mua sắm thêm khí tài quân sự hiện đại. Mới đây, Ấn Độ cũng đã tiếp nhận một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thuê của Nga và quyết định thương lượng với hãng Dassault của Pháp để mua 126 chiến đấu cơ Rafale trị giá tới 12 tỷ USD.

Giới quan sát cho biết, trước khi chọn mẫu Rafale, Ấn Độ cũng đã xem xét các mẫu chiến đấu cơ của các nhà sản xuất Boeing hay Lockheed Martin (cùng của Mỹ), cũng như một số mẫu khác của các hãng sản xuất Nga, Thụy Điển. Theo hợp đồng giữa Dassault Aviation và Ấn Độ, 18 chiếc Rafale sẽ được giao trong vòng 3 năm tới, trong khi 108 chiếc còn lại sẽ được chế tạo và lắp ráp bởi Hindustan Aeronautics Ltd, một công ty nhà nước của Ấn Độ, theo hình thức chuyển giao công nghệ.

Giới chuyên gia quân sự cho biết, đây là một hợp đồng lớn nhưng chưa thấm vào đâu so với các gói thầu cung cấp vũ khí mà New Delhi dự định tung ra trong thời gian tới, đặc biệt là các chương trình mua sắm trực thăng và vũ khí hạng nặng.

Vậy đâu là lý do khiến giới hoạch định chính sách New Dehli đưa ra các đông thái này?

Cường quốc cân đối

Trong những năm gần đây, kinh tế Ấn Độ tăng trưởng rất ấn tượng. New Dehli không muốn mình trở thành một cường quốc “không cân đối”, do đó cần phải đẩy mạnh mua sắm các trang thiết bị quân sự hiện đại để thay thế kho vũ khí đã lỗi thời, lạc hậu.

Theo nhận định của James Hardy, chuyên gia phân tích khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc chuyên san Jane’s, phi đội của New Dehli hiện rất cũ kỹ. Do đó, họ muốn sở hữu một loại thiết bị có thể tuần tra, cất cánh và hạ cánh ở bất cứ nơi nào, từ dãy Himalaya cho đến sa mạc Rajasthan.

Đối trọng Trung Quốc

Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho rằng, Ấn Độ tăng cường tiềm lực quốc phòng là để chĩa mũi rùi vào Trung Quốc và Pakistan. Trong buổi điều trần trước Thượng viện mới đây về những mối đe dọa an ninh năm 2012, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cảnh báo, quân đội Ấn Độ đang nỗ lực củng cố sức mạnh để sẵn sàng cho một cuộc xung đột “quy mô giới hạn” trong tương lai với Trung Quốc.

Theo ông Clapper, dù nguy cơ diễn ra xung đột lớn với Trung Quốc rất khó xảy ra nhưng Ấn Độ vẫn đang đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng nhằm cân bằng tương quan lực lượng với Bắc Kinh.

Tại APSEC lần này, đại biểu Ấn Độ cũng tỏ ra quan ngại trước những nguy cơ đe dọa an ninh. Ngoài những nguy cơ nội tại như xung đột và bạo động ở vùng Tây Bắc, các nhóm cực tả và khủng bố trong nước thì quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và một số nước láng giềng của Ấn cũng là một mối lo lớn.

Ông Kanwal còn cáo buộc Trung Quốc “đang chiếm giữ 38.000 km2 vùng Ladakh và tuyên bố chủ quyền 96.000 km2 vùng Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Đây là những mâu thuẫn dai dẳng có nguy cơ biến thành chiến tranh”. Vì thế, “Ấn Độ phải nâng cấp chiến lược nhằm ngăn chặn Trung Quốc”, từ đối sách cho đến sách lược chiến tranh và hiện đại hóa quân sự.

Ấn Độ từng nhiều lần bày tỏ quan ngại trước các động thái của Trung Quốc trên biển và tại khu vực biên giới giữa hai nước cũng như việc Bắc Kinh tăng cường quan hệ quân sự với Pakistan. Theo giới quan sát, trong bối cảnh hiện nay, tiến trình hiện đại hóa quân sự của Ấn Độ chủ yếu tập trung vào hai binh chủng là Hải quân và Không quân thay vì Lục quân như trước đây.

Đối với New Dehli, lực lượng hải quân Trung Quốc đang trở thành mối đe dọa đối với các tuyến hàng hải thiết yếu của nước này trên Ấn Độ Dương.

Tìm kiếm đồng minh

Không chỉ tăng cường tiềm lực quốc phòng của mình, New Dehli cũng ủng hộ sự tăng cường hiện diện tại châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ. Theo ông James Clapper, Ấn Độ còn ủng hộ việc Mỹ bố trí quân ở Đông Á cũng như những lời hứa hẹn của Washington ở châu Á.

Đây được cho là động thái tìm kiếm “đồng minh” của Ấn Độ nhằm tăng cường khả năng đối trọng với Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh đang trỗi dậy hết sức mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế đến quân sự, kéo theo sức ảnh hưởng và khả năng chi phối của nước này không ngừng gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

Thế Phương (theo BBC)
BĐV (http://baodatviet.vn/Home/thegioi/An-Do-tim-the-doi-trong-Trung-Quoc/20122/191712.datviet)