Đến với Hoàng Sa nào!

HỒN NƯỚC.
Hồn thiêng non nước bốn nghìn năm.
Anh linh sông núi tợ trăng rằm.
Khi tỏ, khi mờ, khi chói sáng.
Khi thì nung nấu chí hờn căm.

Vận nước hào hùng tợ sao Khuê.
Có lúc lên cao, có lúc về.
Thịnh - suy, tuỳ thời, cùng, tuỳ thế.
Nghìn năm vẫn cứ vững một bề.
( 21/10/09 - HNhu )