List các tài liêu đã dịch:
1.Bài dịch luận án của học giả Nguyễn Nhã:
Link: viewtopic.php?f=21&t=959 ;Ngôn ngữ Tiếng Anh
2.Lịch sử TQ xâm chiếm VN từ Triệu Đà đến HS-TS:
Link: viewtopic.php?f=21&t=949 ;Ngôn ngữ Tiếng Anh
3.Phân tích công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng
Link: viewtopic.php?f=6&t=996 ;Ngôn ngữ Tiếng Anh
4.Timeline of Paracel (Hoang Sa) and Spratly (Truong Sa) Islands Dispute
Link: viewtopic.php?f=21&t=1051 ;Ngôn ngữ Tiếng Anh