TQ sÏ không thể đánh ta ngay được vì chính sách quóc tế hóa biển đông của ta đã bắt đầu phát huy, TQ cũng phải biết đến asian đang là đối tác kinh tế lớn.
mình đang gây súc ép vào TQ nhờ bạn bè quóc tế để củng cã quãc phòng, chúng ta chỉ cần 2 năm nũa thôi thì người anh cả của mình sẽ trao cho ta đầy đủ vũ khí trang bị đủ súc giũ vũng vùng trời vùng biển thiêng liêng của tỏ quóc mà cha ông ta đã xây dụng.
Chúng ta phải bán người láng giềng gần này đi để mua người anh cả (NGA) xa xa mà lại gần gần về để bảo vệ người em truyền thóng là chúng ta VN . Hãy cho ta thời gian...2 năm thôi biển đông không có tên người TQ, mà chỉ có Việt-Nga muôn năm.