Chủ trương hoạt động của diễn đàn hoangsa.org

Mọi thành viên cần nắm rõ chủ trương của diễn đàn hoangsa.org trong quá trình sinh hoạt tại diễn đàn sau đây:

1) Diễn đàn hoangsa.org mở ra nhằm thu nhập ý kiến của đông đảo quần chúng nhân dân về vấn đề chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa và công bố cho tất cả mọi người.

2) Diễn đàn hoangsa.org không khuyến khích các thành viên trong diễn đàn biểu tình và các hoạt động khác có thể gây tác động xấu đến trật tự trị an của xã hội. Nhưng diễn đàn cũng không cấm việc các thành viên bàn luận vấn đề đó trong quá trình sinh hoạt trên cơ sở tôn trọng quyền dân chủ (trong khuôn khổ) của các thành viên.

3) Diễn đàn hoangsa.org nghiêm cấm việc lợi dụng tính dân chủ của diễn đàn để gây kích động và chia rẽ (như tôn giáo,vùng miền,dân tộc...). Những vấn đề được đánh giá là dân chủ thái quá, sẽ bị chúng tôi cảnh cáo và xóa bài viết mà không thông báo trước.

4) Với mục đích cung cấp thêm những dữ kiện lịch sử, cũng như thu thập chữ ký của nhân dân, diễn đàn hoangsa.org muốn đóng góp một phần nhỏ trong quá trình ngoại giao chính thống của Nhà nước nhằm khẳng định chủ quyền của Hoàng Sa - Trường Sa trên thực tiễn.

5) Diễn đàn hoangsa.org hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thành viên không được đăng bài có nội dung nhạy cảm chính trị, đi ngược lại đường lối, chính sách của Chính phủ nước CHXHCNVN, và sử dụng các từ nhạy cảm, thiếu văn hóa .Bên cạnh đó những bài mang tính đả kích,phỉ báng tôn giáo hay những bài có nội dung về tôn giáo đi ngược lại với đường lối của Đảng và Nhà Nước đều bị nghiêm cấm.

6) Diễn đàn hoangsa.org nghiêm cấm việc sử dụng danh nghĩa diễn đàn hoangsa.org trong mọi vấn đề, mọi mức độ có thể có ngoài những nội dung của bản chủ trương này, và không chịu trách nhiệm về những hành động đó.