Hà hà
Nhớ ngỳa xưa bên Tàu thì Lư bị 3 lần tới lều cỏ mởi Ngọa Long.
Còn nhớ Vua Quang Trung cũng từng 3 lần mời Nguyễn Thiếp ra làm quân sư.
Nếu không gặp minh quân thì Nguyễn Thiếp vẫn là ông giáo làng thôi em nhỉ!
Trích dẫn Nguyên văn bởi Cẩm Xuyên Xem Bài gửi
Vua giỏi cũng nhờ tôi xuất chúng mà anh.