trong trường y nên xóa đi lời thề hypocrat cho sinh viên. để đó sinh viên lại cười cho thối mũi ấy chứ