Chủ đề này được lập ra với mục đích tổng hợp các trường hợp tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải quốc tế và các giải pháp (hoặc phương hướng giải pháo) đã được đồng thuận của các bên liên quan.

Các bài viết không phù hợp chủ đề hoặc mang tính chất làm loãng chủ đề sẽ bị xóa mà không cần biết lí do.