Thằng này làm tay chân cho những chú trên bộ Chính trị có tư tưởng thân Tàu,em thấy ném đá chưa đủ mạnh để răn...