hic, mình ở quảng bình đây, nhưng còn nhỏ quá, làm không nổi