Nhiều khi muốn qua mấy trang nước ngoài tuyên truyền về chủ quyền biển đảo nhưng ko có tài liệu