Một chuyên gia nga vừa phát biểu: Không biết Việt nam sẽ liên minh với ai để chống tàu