Như trung tướng nối vấn đề là mục đích đạt được hay không, ta đã làm một cách rất khôn ngoan , đỉnh cao của ngoại giao