báo này mới quá nhỉ nhìn lại ngày tháng rồi pót chứ