Chài !Nói Philippin dùng tàu pháo bao vây Ba Bình sẽ gặp nguy , Phi mới được có 1 em tàu pháo cùi bắp được Mỹ bố thí mà đòi BAO VÂY ai chài ơi ??
Bảo vệ Scarbourough còn chưa nổi nữa !