Khi nào VN dám tuyên tố thẳng thắng như Iran nhỉ là VN sẽ đáp trả lại tương xứng nếu khựa vẩn còn đe dọa . Hy vọng đc nghe câu này sớm