Thằng khựa là siêu lừa của thế giới mà. Nhưng phải nói trình độ PR của chúng nó đỉnh thật...