bài này dùng những từ ngữ tưởng chừng như cảnh báo VN nhưng thực chất cũng chỉ là một bài viết để khơi dậy chủ nghĩa dân tộc cực đoan