Đề nghị xếp trưởng Pic có cọp thì nên bỏ tý thời gian biên soạn dùm...gặp cái đoạn ngắn thì ổn chứ gặp cái đoạn dài ngoằng đọc đau mắt bỏ xừ