Wow,Thái Lan nó có khoảng 80 giàn khoang dầu,ngân sách quốc phòng mỗi năm chỉ có 5,6 tỷ USD,sắp tới sẽ lên 9,7 tỷ USD vào năm 2015.mà với con số 5,6 tỷ mỗi năm cũng mua được khối đồ chơi rồi huống chi 9,7 tỷ mỗi năm.VN cũng mau khai thác nhiều giàn khoang dầu như Thái Lan để tăng trưởng thêm kinh tế và quốc phòng


Con này cũng đẹp nhỉ!nhìn kỷ thấy cũng hơi giống Sigma: