http://hoangsa.org/forum/showthread....503#post852503

Sẽ có thành viên vào tua lại băng thắc mắc sao lại phạt vô lý, sao mod không giảng giải, sao mod không lắng nghe, v.v... và một số thứ vì sao . Những vì sao đó sẽ được mõ sắp xếp thời gian điều trần trong ít ngày nữa

Xin tạm thông báo như vậy.