chà chà càng ngày càng nhiều đồ lạ,,....sắp tới có khi còn có tên lửa lạ nữa