Ai biết nước sông Lam răng là trong... là đục...

Thì mới biết sống cuộc đời răng là nhục ... là vinh...

Ớ... ớ... ơ...

...