Nhật cho thằng Phi này luôn đi...để nó có hàng mà ngông nghênh với thằng tàu khựa. Vướng vào bãi này lâu lâu để Việt Nam mình có thêm chút thời gian củng cố quân sự.