Tâm lý bài Trung tôn Mỹ hôm nay hay bài Mỹ tôn Trung trong quá khứ đều là tư duy nô dịch.