chuẩn,, sướng như lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước,,mà cũng là chuyện đương nhiên thôi, con cưng của nhà nước, dĩ nhiên phải khác rồi