HoangSa.Org /gallery Mon, 08 Feb 2016 13:50:45 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Đảo Hòn Nghề (Bắc Bình, Bình Thuận) Resource id #77 Sun, 06 May 2012 10:56:58 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11927&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-ngh-e1-bb-8128b-e1-ba-afc-b-c3-acnh-2c-b-c3-acnh-thu-e1-ba-adn-29&amp;cat=144"><img title="Honnghe21.jpg" border="0" src="/gallery/data/144/thumbs/Honnghe21.jpg" alt="Honnghe21.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.chinci.com/travel/pax/p/1572599/H%C3%B2n+Ngh%E1%BB%81/VN/Vietnam/0/# Đảo Hòn Nghề Resource id #77 Sun, 06 May 2012 10:48:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11926&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-ngh-e1-bb-81&amp;cat=144"><img title="honnghe2.jpg" border="0" src="/gallery/data/144/thumbs/honnghe2.jpg" alt="honnghe2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Đảo Hòn Nghề phía ngoài biển Bắc Bình (Bình Thuận) http://choidovui.com/forum/giao-luu-gap-mat/hkmb-gio-giai-lao/45/ Không quân NDVN diễn tập bắn đạn thật ở Hòn Đá Tý Resource id #77 Fri, 27 Apr 2012 10:03:08 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11765&amp;title=kh-c3-b4ng-qu-c3-a2n-ndvn-di-e1-bb-85n-t-e1-ba-adp-b-e1-ba-afnc4-91-e1-ba-a1n-th-e1-ba-adte1-bb-9f-h-c3-b2nc4-90-c3-a1-t-c3-bd&amp;cat=169"><img title="HondaTy.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/HondaTy.jpg" alt="HondaTy.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Không quân NDVN diễn tập bắn đạn thật ở khu vực đảo Hòn Đá Tý thuộc quần đảo Phú Quý Đồn biên phòng trên đảo Hòn Tranh Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 10:29:08 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10555&amp;title=-c4-90-e1-bb-93n-bi-c3-aan-ph-c3-b2ng-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tranh&amp;cat=169"><img title="bienphongHontranh.JPG" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/bienphongHontranh.JPG" alt="bienphongHontranh.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.vietcaravan.com/showthread.php?13280-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-Ph%C3%BA-Qu%C3%AD-bi%E1%BB%83n-g%E1%BB%8Di-ng%C3%A0y-h%C3%A8 Đảo Hòn Tranh Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 10:29:08 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10556&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tranh&amp;cat=169"><img title="hontranh7.JPG" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/hontranh7.JPG" alt="hontranh7.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.vietcaravan.com/showthread.php?13280-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-Ph%C3%BA-Qu%C3%AD-bi%E1%BB%83n-g%E1%BB%8Di-ng%C3%A0y-h%C3%A8 Đảo Hòn Trứng Lớn nhìn từ Hòn Tranh Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 10:29:08 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10557&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tr-e1-bb-a9ng-l-e1-bb-9bn-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-h-c3-b2n-tranh&amp;cat=169"><img title="hontrunglon.JPG" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/hontrunglon.JPG" alt="hontrunglon.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.vietcaravan.com/showthread.php?13280-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-Ph%C3%BA-Qu%C3%AD-bi%E1%BB%83n-g%E1%BB%8Di-ng%C3%A0y-h%C3%A8 Đảo Hòn Trứng Lớn nhìn từ đảo Phú Quý Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 10:29:08 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10558&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tr-e1-bb-a9ng-l-e1-bb-9bn-nh-c3-acn-t-e1-bb-abc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd&amp;cat=169"><img title="hontrunglon2.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/hontrunglon2.jpg" alt="hontrunglon2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.vietcaravan.com/showthread.php?13280-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-Ph%C3%BA-Qu%C3%AD-bi%E1%BB%83n-g%E1%BB%8Di-ng%C3%A0y-h%C3%A8 Đảo Hòn Tranh Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 10:29:07 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10553&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tranh&amp;cat=169"><img title="Hontranh6.JPG" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/Hontranh6.JPG" alt="Hontranh6.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.vietcaravan.com/showthread.php?13280-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-Ph%C3%BA-Qu%C3%AD-bi%E1%BB%83n-g%E1%BB%8Di-ng%C3%A0y-h%C3%A8 Biển nhìn từ đảo Hòn Tranh Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 10:29:07 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10554&amp;title=bi-e1-bb-83n-nh-c3-acn-t-e1-bb-abc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tranh&amp;cat=169"><img title="bienhontranh.JPG" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/bienhontranh.JPG" alt="bienhontranh.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.vietcaravan.com/showthread.php?13280-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-Ph%C3%BA-Qu%C3%AD-bi%E1%BB%83n-g%E1%BB%8Di-ng%C3%A0y-h%C3%A8 Hải đăng Hòn Hải Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 10:12:44 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10552&amp;title=h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ng-h-c3-b2n-h-e1-ba-a3i&amp;cat=169"><img title="Hai-dang-Hon-Hai.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/Hai-dang-Hon-Hai.jpg" alt="Hai-dang-Hon-Hai.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.vms-south.vn/hai-dang-luong-hang-hai/he-thong-hai-dang/hon-hai Đảo Phú Quý nhìn ra Hòn Đen, Hòn Giữa Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 10:10:43 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10551&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd-nh-c3-acn-ra-h-c3-b2nc4-90en-2c-h-c3-b2n-gi-e1-bb-afa&amp;cat=169"><img title="honden_hongiua.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/honden_hongiua.jpg" alt="honden_hongiua.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=97689 Đảo Phú Quý nhìn ra Hòn Đen Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 10:10:42 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10550&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd-nh-c3-acn-ra-h-c3-b2nc4-90en&amp;cat=169"><img title="honden2.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/honden2.jpg" alt="honden2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=97689 Đảo Phú Quý nhìn ra Hòn Đen Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 10:10:40 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10549&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd-nh-c3-acn-ra-h-c3-b2nc4-90en&amp;cat=169"><img title="honden.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/honden.jpg" alt="honden.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=97689 Đảo Hòn Đỏ (Quần đảo Phú Quý) Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 07:38:29 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10548&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2nc4-90-e1-bb-8f28qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd-29&amp;cat=169"><img title="hondo.JPG" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/hondo.JPG" alt="hondo.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hòn Đỏ (hòn Trong, hòn Bút, hòn Son, Hòn Bút Nghiên), phía Đông Bắc thuộc xã Long Hải, cách bờ khoảng 1km. Đảo được cấu tạo bởi khối đá có màu đỏ Bản đồ huyện Phú Quý (Tỉnh Bình Thuận) Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 06:36:05 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10547&amp;title=b-e1-ba-a3nc4-91-e1-bb-93-huy-e1-bb-87n-ph-c3-ba-qu-c3-bd28t-e1-bb-89nh-b-c3-acnh-thu-e1-ba-adn-29&amp;cat=169"><img title="Ban_do_QHTM_huyen_Phu_Quy.gif" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/Ban_do_QHTM_huyen_Phu_Quy.gif" alt="Ban_do_QHTM_huyen_Phu_Quy.gif" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://sct.binhthuan.gov.vn/wps/wcm/connect/9af69300499bf2acadfeed0564f3608c/Ban+do+QHTM+huyen+Phu+Quy.gif?MOD=AJPERES Đảo Hòn Đen nhìn từ đảo Phú Quý Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 06:30:02 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10546&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2nc4-90en-nh-c3-acn-t-e1-bb-abc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd&amp;cat=169"><img title="BienhondenPhuQuy.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/BienhondenPhuQuy.jpg" alt="BienhondenPhuQuy.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://diendan.vannientung.com/anh-dep-30/16808-topic-chia-se-nhung-hinh-anh-dep.html Đảo Hòn Tranh (Quần đảo Phú Quý) Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 06:25:37 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10545&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tranh28qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd-29&amp;cat=169"><img title="hontranh5.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/hontranh5.jpg" alt="hontranh5.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.panoramio.com/photo/59229044 Đảo Hòn Tranh nhìn từ đảo Phú Quý Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 06:25:34 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10544&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tranh-nh-c3-acn-t-e1-bb-abc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd&amp;cat=169"><img title="hontranh4.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/hontranh4.jpg" alt="hontranh4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.panoramio.com/photo/59230492 Đảo Hòn Đen (Quần đảo Phú Quý) Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 06:25:32 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10543&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2nc4-90en28qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd-29&amp;cat=169"><img title="hon_den-phu_quy.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/hon_den-phu_quy.jpg" alt="hon_den-phu_quy.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.daophuquy.org/2011/06/phu-quy-con-goi-la-cu-lao-thu-hay-cu.html Trên đỉnh Hòn Cau Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 06:25:26 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10542&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-bb-89nh-h-c3-b2n-cau&amp;cat=200"><img title="culaocau1.jpg" border="0" src="/gallery/data/200/thumbs/culaocau1.jpg" alt="culaocau1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Đảo Cù Lao Câu hay Cù Lao Cau, Hòn Cau nằm ở ngoài biển xã Phước Thể huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận http://www.panoramio.com/photo/58895965 Bãi san hô Hòn Đen (Quần đảo Phú Quý) Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 06:25:23 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10541&amp;title=b-c3-a3i-san-h-c3-b4-h-c3-b2nc4-90en28qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd-29&amp;cat=169"><img title="baisanhoHonden.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/baisanhoHonden.jpg" alt="baisanhoHonden.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.panoramio.com/photo/59230507 Đảo Phú Quý (trái) và đảo Hòn Tranh (phải) Resource id #77 Tue, 06 Mar 2012 11:01:54 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10540&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd28tr-c3-a1i-29-v-c3-a0c4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tranh28ph-e1-ba-a3i-29&amp;cat=169"><img title="hontranh3.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/hontranh3.jpg" alt="hontranh3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=62934&amp;page=1 Xem thêm về quần đảo Phú Quý tại đây http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=97689 Xem thêm thông tin http://vn.360plus.yahoo.com/transaja93/article?mid=1039&amp;fid=-1 và http://hoangsa.org/gallery/showphoto.php?photo=10506 Đảo Hòn Trứng Resource id #77 Tue, 06 Mar 2012 10:36:19 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10539&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tr-e1-bb-a9ng&amp;cat=169"><img title="hontrung8.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/hontrung8.jpg" alt="hontrung8.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh của tamngu http://www.panoramio.com/photo/36267954 Đảo Hòn Trứng Resource id #77 Tue, 06 Mar 2012 10:36:17 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10538&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tr-e1-bb-a9ng&amp;cat=169"><img title="hontrung7.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/hontrung7.jpg" alt="hontrung7.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh của tamngu http://www.panoramio.com/photo/36267954 Đảo Hòn Trứng Resource id #77 Tue, 06 Mar 2012 10:36:16 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10537&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tr-e1-bb-a9ng&amp;cat=169"><img title="hontrung6.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/hontrung6.jpg" alt="hontrung6.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh của tamngu http://www.panoramio.com/photo/36267954 Đảo Hòn Trứng Resource id #77 Tue, 06 Mar 2012 10:36:15 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10536&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tr-e1-bb-a9ng&amp;cat=169"><img title="hontrung5.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/hontrung5.jpg" alt="hontrung5.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh của tamngu http://www.panoramio.com/photo/36267954 Đảo Hòn Trứng Resource id #77 Tue, 06 Mar 2012 10:36:14 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10535&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tr-e1-bb-a9ng&amp;cat=169"><img title="hontrung4.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/hontrung4.jpg" alt="hontrung4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh của tamngu http://www.panoramio.com/photo/36267954 Đảo Hòn Trứng Resource id #77 Tue, 06 Mar 2012 10:36:13 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10534&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tr-e1-bb-a9ng&amp;cat=169"><img title="hontrung3.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/hontrung3.jpg" alt="hontrung3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh của tamngu http://www.panoramio.com/photo/36267954 Đảo Hòn Trứng Resource id #77 Tue, 06 Mar 2012 10:36:12 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10533&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tr-e1-bb-a9ng&amp;cat=169"><img title="hontrung2.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/hontrung2.jpg" alt="hontrung2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh của tamngu http://www.panoramio.com/photo/36267954 Đảo Hòn Trứng Resource id #77 Tue, 06 Mar 2012 10:36:11 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10532&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tr-e1-bb-a9ng&amp;cat=169"><img title="hontrung1.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/hontrung1.jpg" alt="hontrung1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh của tamngu http://www.panoramio.com/photo/36267954 Dãy đá đen trên đảo Hòn Tranh Resource id #77 Tue, 06 Mar 2012 10:36:10 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10531&amp;title=d-c3-a3yc4-91-c3-a1c4-91en-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tranh&amp;cat=169"><img title="daydadenHontranh.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/daydadenHontranh.jpg" alt="daydadenHontranh.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh của tamngu http://www.panoramio.com/photo/36267954 Bãi đá ngầm ở gần đảo Hòn Trứng (QĐ Phú Quý) Resource id #77 Tue, 06 Mar 2012 10:36:09 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10530&amp;title=b-c3-a3ic4-91-c3-a1-ng-e1-ba-a7me1-bb-9f-g-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tr-e1-bb-a9ng28q-c4-90-ph-c3-ba-qu-c3-bd-29&amp;cat=169"><img title="dangamhontrung.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/dangamhontrung.jpg" alt="dangamhontrung.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh của tamngu http://www.panoramio.com/photo/36267954 Đảo Hòn Tranh Resource id #77 Tue, 06 Mar 2012 10:22:04 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10529&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tranh&amp;cat=169"><img title="hontranh2.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/hontranh2.jpg" alt="hontranh2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.panoramio.com/photo/20387353 Đảo Hòn Tranh (Quần đảo Phú Quý) Resource id #77 Tue, 06 Mar 2012 10:13:51 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10528&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tranh28qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd-29&amp;cat=169"><img title="hontranh.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/hontranh.jpg" alt="hontranh.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.panoramio.com/photo/36267973 Ảnh vệ tinh đảo Cù Lao Câu Resource id #77 Mon, 05 Mar 2012 09:49:31 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10507&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinhc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-b9-lao-c-c3-a2u&amp;cat=200"><img title="culaocau.jpg" border="0" src="/gallery/data/200/thumbs/culaocau.jpg" alt="culaocau.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Ảnh vệ tinh đảo Phú Quý Resource id #77 Sun, 04 Mar 2012 12:15:56 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10506&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinhc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd&amp;cat=169"><img title="phuquy1.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/phuquy1.jpg" alt="phuquy1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Xem thêm thông tin về quần đảo Phú Quý tại đây http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=62934&amp;page=1 và http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=97689 và http://vn.360plus.yahoo.com/transaja93/article?mid=1039&amp;fid=-1 và http://hoangsa.org/gallery/showphoto.php?photo=10506 và http://www.thanhuubinhtuy.com/Phu%20Quy%20nhieu%20Ky%20Tich.htm Đảo Hòn Bà (La Gi - Bình Thuận) Resource id #77 Fri, 02 Mar 2012 10:35:42 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10408&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-b-c3-a028la-gib-c3-acnh-thu-e1-ba-adn-29&amp;cat=144"><img title="Honba_Lagi_.jpg" border="0" src="/gallery/data/144/thumbs/Honba_Lagi_.jpg" alt="Honba_Lagi_.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.phuot.vn/threads/17399-Qu%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BA%A3o-B%C3%A0-L%E1%BB%A5a-L%C3%AAnh-%C4%91%C3%AAnh-tr%C3%AAn-bi%E1%BB%83n-Ba-H%C3%B2n/page15 Hải đăng Kê Gà, Bình Thuận Resource id #77 Mon, 16 May 2011 19:31:07 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6925&amp;title=h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ng-k-c3-aa-g-c3-a0-2c-b-c3-acnh-thu-e1-ba-adn&amp;cat=201"><img title="1234_resize487.jpg" border="0" src="/gallery/data/201/thumbs/1234_resize487.jpg" alt="1234_resize487.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Ảnh: Khắc Hiếu http://www.vannghedongthap.vn/pic/news/H%E1%BA%A3i%20%C4%91%C4%83ng%20K%C3%AA%20G%C3%A0.jpg Biển Hòn Rơm - Phan Thiết Resource id #77 Thu, 31 Mar 2011 22:15:26 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5511&amp;title=bi-e1-bb-83n-h-c3-b2n-r-c6-a1mphan-thi-e1-ba-bft&amp;cat=144"><img title="1234309.jpg" border="0" src="/gallery/data/144/thumbs/1234309.jpg" alt="1234309.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://dulichlachong.com/home/upload/product/phanthiet_b_1500x1050.jpg Biển đảo Phú Quý Resource id #77 Mon, 07 Mar 2011 04:41:53 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4924&amp;title=bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd&amp;cat=169"><img title="1untitled32.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/1untitled32.jpg" alt="1untitled32.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7444.jpg Trên đảo Phú Quý Resource id #77 Mon, 07 Mar 2011 04:37:40 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4920&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd&amp;cat=169"><img title="1untitled28.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/1untitled28.jpg" alt="1untitled28.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7418.jpg Trên đảo Phú Quý Resource id #77 Mon, 07 Mar 2011 04:23:05 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4916&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd&amp;cat=169"><img title="1untitled24.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/1untitled24.jpg" alt="1untitled24.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7417.jpg Trên đảo Phú Quý Resource id #77 Mon, 07 Mar 2011 04:14:36 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4912&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd&amp;cat=169"><img title="1untitled20.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/1untitled20.jpg" alt="1untitled20.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7415.jpg Trên đảo Phú Quý Resource id #77 Mon, 07 Mar 2011 04:09:46 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4908&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd&amp;cat=169"><img title="1untitled16.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/1untitled16.jpg" alt="1untitled16.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7414.jpg Trên đảo Phú Quý Resource id #77 Mon, 07 Mar 2011 03:31:58 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4901&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd&amp;cat=169"><img title="1untitled9.JPG" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/1untitled9.JPG" alt="1untitled9.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7416.jpg Hải đăng Kê Gà Resource id #77 Mon, 07 Mar 2011 03:11:50 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4898&amp;title=h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ng-k-c3-aa-g-c3-a0&amp;cat=201"><img title="1untitled6.JPG" border="0" src="/gallery/data/201/thumbs/1untitled6.JPG" alt="1untitled6.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.photo.com.vn/modules/coppermine/albums/userpics/11559/img_6808.jpeg Trên đảo Phú Quý Resource id #77 Wed, 16 Feb 2011 21:34:11 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4813&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd&amp;cat=169"><img title="1234_resize259.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/1234_resize259.jpg" alt="1234_resize259.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7412.jpg Trên đảo Phú Quý Resource id #77 Wed, 16 Feb 2011 21:32:09 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4811&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd&amp;cat=169"><img title="1234_resize257.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/1234_resize257.jpg" alt="1234_resize257.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7410.jpg Trên đảo Phú Quý Resource id #77 Wed, 16 Feb 2011 08:25:46 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4809&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd&amp;cat=169"><img title="1234_resize255.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/1234_resize255.jpg" alt="1234_resize255.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7406.jpg Biển đảo Phú Quý Resource id #77 Wed, 16 Feb 2011 08:24:14 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4807&amp;title=bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-qu-c3-bd&amp;cat=169"><img title="1234_resize253.jpg" border="0" src="/gallery/data/169/thumbs/1234_resize253.jpg" alt="1234_resize253.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i820.photobucket.com/albums/zz127/nhanvan_hoang7/DSCF7408.jpg