HoangSa.Org /gallery Tue, 09 Feb 2016 00:44:41 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Biển Bạc Liêu Resource id #77 Fri, 09 Mar 2012 11:37:42 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10688&amp;title=bi-e1-bb-83n-b-e1-ba-a1c-li-c3-aau&amp;cat=151"><img title="bl4.jpg" border="0" src="/gallery/data/151/thumbs/bl4.jpg" alt="bl4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Biển Bạc Liêu có màu cà phê sữa do được phù sa bồi đắp quanh năm http://www.xehoivietnam.net/viewtopic.php?f=62&amp;amp;t=5992 Biển Bạc Liêu Resource id #77 Fri, 09 Mar 2012 11:37:33 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10686&amp;title=bi-e1-bb-83n-b-e1-ba-a1c-li-c3-aau&amp;cat=151"><img title="bl2.jpg" border="0" src="/gallery/data/151/thumbs/bl2.jpg" alt="bl2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Biển Bạc Liêu có màu cà phê sữa do được phù sa bồi đắp quanh năm http://www.xehoivietnam.net/viewtopic.php?f=62&amp;amp;t=5992 Biển Bạc Liêu Resource id #77 Fri, 09 Mar 2012 11:37:33 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10687&amp;title=bi-e1-bb-83n-b-e1-ba-a1c-li-c3-aau&amp;cat=151"><img title="bl3.jpg" border="0" src="/gallery/data/151/thumbs/bl3.jpg" alt="bl3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Biển Bạc Liêu có màu cà phê sữa do được phù sa bồi đắp quanh năm http://www.xehoivietnam.net/viewtopic.php?f=62&amp;amp;t=5992 Biển Bạc Liêu Resource id #77 Fri, 09 Mar 2012 11:37:32 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10685&amp;title=bi-e1-bb-83n-b-e1-ba-a1c-li-c3-aau&amp;cat=151"><img title="bl1.jpg" border="0" src="/gallery/data/151/thumbs/bl1.jpg" alt="bl1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Biển Bạc Liêu có màu cà phê sữa do được phù sa bồi đắp quanh năm http://www.xehoivietnam.net/viewtopic.php?f=62&amp;amp;t=5992 Cửa biển Nhà Mát (Bạc Liêu) Resource id #77 Wed, 29 Feb 2012 10:23:26 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10349&amp;title=c-e1-bb-ada-bi-e1-bb-83n-nh-c3-a0-m-c3-a1t28b-e1-ba-a1c-li-c3-aau-29&amp;cat=151"><img title="nhamat.jpg" border="0" src="/gallery/data/151/thumbs/nhamat.jpg" alt="nhamat.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.panoramio.com/photo/35032716 Cào Nghêu Bên Bãi Biển Bạc Liêu Resource id #77 Wed, 25 Mar 2009 16:13:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=657&amp;title=c-c3-a0o-ngh-c3-aau-b-c3-aan-b-c3-a3i-bi-e1-bb-83n-b-e1-ba-a1c-li-c3-aau&amp;cat=151"><img title="baclieu.jpg" border="0" src="/gallery/data/151/thumbs/baclieu.jpg" alt="baclieu.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn!