HoangSa.Org /gallery Wed, 10 Feb 2016 23:31:12 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Wed, 16 Nov 2011 20:17:10 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9061&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345803.JPG" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345803.JPG" alt="12345803.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm01.gox.vn/photo/data/20110825/57610236/9C2F332C2432DA45E7128EC95C14A56A.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Wed, 16 Nov 2011 20:16:12 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9060&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345802.JPG" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345802.JPG" alt="12345802.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm03.gox.vn/photo/data/20110818/83904650/12F4A2E4D11F1F72688C4B67C127B508.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Wed, 16 Nov 2011 20:14:53 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9059&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345801.JPG" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345801.JPG" alt="12345801.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm02.gox.vn/photo/data/20110819/86327245/F50945C0E63024CBCC540318C187CB58.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Wed, 16 Nov 2011 20:13:42 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9058&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345800.JPG" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345800.JPG" alt="12345800.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm05.gox.vn/photo/data/20110819/82549732/B188F66F38E7F33513B495E0ED3C6618.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Wed, 16 Nov 2011 20:12:06 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9057&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345799.JPG" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345799.JPG" alt="12345799.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm04.gox.vn/photo/data/20110823/20271909/7A5FF68148901C652A4BC9015ADFB642.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Wed, 16 Nov 2011 20:10:33 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9056&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345798.JPG" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345798.JPG" alt="12345798.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm04.gox.vn/photo/data/20110823/20271909/4F3965E1059DE281C0C54F910C7C0B2B.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:23:01 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8495&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345_resize43.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345_resize43.jpg" alt="12345_resize43.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-17.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:22:11 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8494&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345401.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345401.jpg" alt="12345401.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-16.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:21:24 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8493&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345_resize42.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345_resize42.jpg" alt="12345_resize42.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-15.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:20:32 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8492&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345_resize41.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345_resize41.jpg" alt="12345_resize41.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-14.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:19:40 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8491&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345_resize40.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345_resize40.jpg" alt="12345_resize40.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-13.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:18:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8490&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345400.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345400.jpg" alt="12345400.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-12.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:18:02 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8489&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345399.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345399.jpg" alt="12345399.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-11.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:17:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8488&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345398.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345398.jpg" alt="12345398.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-10.jpg Luôn chắc tay súng. Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:16:31 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8487&amp;title=lu-c3-b4n-ch-e1-ba-afc-tay-s-c3-bang-&amp;cat=155"><img title="12345397.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345397.jpg" alt="12345397.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-9.jpg Những người lính Hải quân luôn sẵn sàng chiến đấu, giữ Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:15:37 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8486&amp;title=nh-e1-bb-afng-ng-c6-b0-e1-bb-9di-l-c3-adnh-h-e1-ba-a3i-qu-c3-a2n-lu-c3-b4n-s-e1-ba-b5n-s-c3-a0ng-chi-e1-ba-bfnc4-91-e1-ba-a5u-2c-gi-e1-bb-af&amp;cat=155"><img title="12345396.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345396.jpg" alt="12345396.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Những người lính Hải quân luôn sẵn sàng chiến đấu, giữ vững toàn vẹn chủ quyền lãnh hải. Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-8.jpg Dân và quân cùng gìn giữ chủ quyền biển đảo. Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:13:13 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8485&amp;title=d-c3-a2n-v-c3-a0-qu-c3-a2n-c-c3-b9ng-g-c3-acn-gi-e1-bb-af-ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o-&amp;cat=155"><img title="12345395.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345395.jpg" alt="12345395.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-7.jpg Cánh chim bồ câu và lá cờ Tổ quốc tung bay trên mặt biển q Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:12:02 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8484&amp;title=c-c3-a1nh-chim-b-e1-bb-93-c-c3-a2u-v-c3-a0-l-c3-a1-c-e1-bb-9d-t-e1-bb-95-qu-e1-bb-91c-tung-bay-tr-c3-aan-m-e1-ba-b7t-bi-e1-bb-83n-q&amp;cat=155"><img title="12345394.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345394.jpg" alt="12345394.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Cánh chim bồ câu và lá cờ Tổ quốc tung bay trên mặt biển quê hương. Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-6.jpg Bức tranh cổ động dựa trên câu chuyện về Hải đội Hoàng Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:11:24 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8483&amp;title=b-e1-bb-a9c-tranh-c-e1-bb-95c4-91-e1-bb-99ng-d-e1-bb-b1a-tr-c3-aan-c-c3-a2u-chuy-e1-bb-87n-v-e1-bb-81-h-e1-ba-a3ic4-91-e1-bb-99i-ho-c3-a0ng&amp;cat=155"><img title="12345_resize39.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345_resize39.jpg" alt="12345_resize39.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Bức tranh cổ động dựa trên câu chuyện về Hải đội Hoàng Sa xưa kia. Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-4.jpg Người công nhân dầu khí và những giàn khoan dầu sừng sững Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:10:30 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8482&amp;title=ng-c6-b0-e1-bb-9di-c-c3-b4ng-nh-c3-a2n-d-e1-ba-a7u-kh-c3-ad-v-c3-a0-nh-e1-bb-afng-gi-c3-a0n-khoan-d-e1-ba-a7u-s-e1-bb-abng-s-e1-bb-afng&amp;cat=155"><img title="12345_resize38.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345_resize38.jpg" alt="12345_resize38.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Người công nhân dầu khí và những giàn khoan dầu sừng sững như những cột mốc chủ quyền giữa biển khơi. Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-3.jpg Những người lính Hải quân dưới bóng cờ Tổ quốc. Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:09:14 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8481&amp;title=nh-e1-bb-afng-ng-c6-b0-e1-bb-9di-l-c3-adnh-h-e1-ba-a3i-qu-c3-a2n-d-c6-b0-e1-bb-9bi-b-c3-b3ng-c-e1-bb-9d-t-e1-bb-95-qu-e1-bb-91c-&amp;cat=155"><img title="12345_resize37.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345_resize37.jpg" alt="12345_resize37.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-2.jpg Người lính Hải quân giữa trùng khơi sóng. Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:08:11 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8480&amp;title=ng-c6-b0-e1-bb-9di-l-c3-adnh-h-e1-ba-a3i-qu-c3-a2n-gi-e1-bb-afa-tr-c3-b9ng-kh-c6-a1i-s-c3-b3ng-&amp;cat=155"><img title="12345_resize36.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345_resize36.jpg" alt="12345_resize36.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-1.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Tue, 17 May 2011 22:56:01 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=7071&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="IMG_4969.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/IMG_4969.jpg" alt="IMG_4969.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh3.googleusercontent.com/_5v2ssTt5pLU/Tbw1xaLNTKI/AAAAAAAABRw/jU505B2TiH0/s640/IMG_4969.jpg<br /><br />1 ghi chú Poster cổ động Resource id #77 Wed, 04 May 2011 20:06:09 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6612&amp;title=poster-c-e1-bb-95c4-91-e1-bb-99ng&amp;cat=155"><img title="1234852.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/1234852.jpg" alt="1234852.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.khoaqhqt.edu.vn/upload/news/1303014440Truong%20Sa%2013-24-04-2011-1%20270.jpg 19032011083-001 Resource id #77 Sun, 03 Apr 2011 04:33:06 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5653&amp;title=19032011083-001&amp;cat=155"><img title="19032011083-001.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/19032011083-001.jpg" alt="19032011083-001.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Tue, 29 Mar 2011 09:16:59 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5338&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="1234150.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/1234150.jpg" alt="1234150.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://ttvnol.vcmedia.vn/images/20/IMG_0546_1288950654.jpg