HoangSa.Org /gallery Tue, 09 Feb 2016 23:44:04 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Đảo Tri Tôn Resource id #77 Thu, 01 May 2014 23:46:19 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13579&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-tri-t-c3-b4n&amp;cat=85"><img title="Triton8.jpg" border="0" src="/gallery/data/85/thumbs/Triton8.jpg" alt="Triton8.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Cồn Cát Nam và Cồn Cát Trung Resource id #77 Thu, 01 May 2014 23:38:37 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13578&amp;title=c-e1-bb-93n-c-c3-a1t-nam-v-c3-a0-c-e1-bb-93n-c-c3-a1t-trung&amp;cat=95"><img title="0912212212004d95970a2f9d5b.jpg" border="0" src="/gallery/data/95/thumbs/0912212212004d95970a2f9d5b.jpg" alt="0912212212004d95970a2f9d5b.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Hoàng Sa và Bãi Đèn Pha Resource id #77 Sat, 08 Jun 2013 12:08:06 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13552&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ho-c3-a0ng-sa-v-c3-a0-b-c3-a3ic4-90-c3-a8n-pha&amp;cat=312"><img title="bai_Den_Pha.JPG" border="0" src="/gallery/data/312/thumbs/bai_Den_Pha.JPG" alt="bai_Den_Pha.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Ảnh vệ tinh Hòn Tháp và đảo Linh Côn Resource id #77 Sun, 24 Mar 2013 03:12:22 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13488&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinh-h-c3-b2n-th-c3-a1p-v-c3-a0c4-91-e1-ba-a3o-linh-c-c3-b4n&amp;cat=89"><img title="Hon_Thap_-_Linh_Con.JPG" border="0" src="/gallery/data/89/thumbs/Hon_Thap_-_Linh_Con.JPG" alt="Hon_Thap_-_Linh_Con.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Bãi Thủy Tề (Neptuna Bank) Resource id #77 Sun, 24 Mar 2013 03:07:14 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13487&amp;title=b-c3-a3i-th-e1-bb-a7y-t-e1-bb-8128neptuna-bank-29&amp;cat=117"><img title="Thuy_Te.JPG" border="0" src="/gallery/data/117/thumbs/Thuy_Te.JPG" alt="Thuy_Te.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Bãi Châu Nhai (Bremen Bank) và bãi Quảng Nghĩa (Jehangire Bank) Resource id #77 Sun, 24 Mar 2013 03:02:41 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13486&amp;title=b-c3-a3i-ch-c3-a2u-nhai28bremen-bank-29-v-c3-a0-b-c3-a3i-qu-e1-ba-a3ng-ngh-c4-a9a28jehangire-bank-29&amp;cat=103"><img title="Chau_Nhai_-_Quang_Nghia.JPG" border="0" src="/gallery/data/103/thumbs/Chau_Nhai_-_Quang_Nghia.JPG" alt="Chau_Nhai_-_Quang_Nghia.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Bãi Quảng Nghĩa (Jehangire Bank) Resource id #77 Sun, 24 Mar 2013 02:58:51 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13485&amp;title=b-c3-a3i-qu-e1-ba-a3ng-ngh-c4-a9a28jehangire-bank-29&amp;cat=118"><img title="Quang_Nghia.JPG" border="0" src="/gallery/data/118/thumbs/Quang_Nghia.JPG" alt="Quang_Nghia.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Bãi Bình Sơn và đảo Phú Lâm Resource id #77 Sun, 24 Mar 2013 02:54:30 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13484&amp;title=b-c3-a3i-b-c3-acnh-s-c6-a1n-v-c3-a0c4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-ba-l-c3-a2m&amp;cat=115"><img title="Binh_Son_-_Phu_Lam.JPG" border="0" src="/gallery/data/115/thumbs/Binh_Son_-_Phu_Lam.JPG" alt="Binh_Son_-_Phu_Lam.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Bãi Bình Sơn (Iltis Bank, có tài liệu còn ghi là bãi Liên Đông) và đảo Phú Lâm Miếu thờ trên đảo Hoàng Sa Resource id #77 Tue, 19 Mar 2013 07:12:10 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13481&amp;title=mi-e1-ba-bfu-th-e1-bb-9d-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ho-c3-a0ng-sa&amp;cat=74"><img title="Pattle2.jpeg" border="0" src="/gallery/data/74/thumbs/Pattle2.jpeg" alt="Pattle2.jpeg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://news.ifeng.com/mil/bigpicture/detail_2012_05/17/14613228_0.shtml Trên vùng biển Đảo Hoàng Sa (Pattle) Resource id #77 Tue, 19 Mar 2013 07:10:17 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13480&amp;title=tr-c3-aan-v-c3-b9ng-bi-e1-bb-83nc4-90-e1-ba-a3o-ho-c3-a0ng-sa28pattle-29&amp;cat=74"><img title="Pattle2.jpg" border="0" src="/gallery/data/74/thumbs/Pattle2.jpg" alt="Pattle2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://news.ifeng.com/mil/bigpicture/detail_2012_05/17/14613228_0.shtml Nhóm An Vĩnh Resource id #77 Tue, 19 Mar 2013 07:03:31 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13479&amp;title=nh-c3-b3m-an-v-c4-a9nh&amp;cat=20"><img title="Amphitrite1.jpg" border="0" src="/gallery/data/20/thumbs/Amphitrite1.jpg" alt="Amphitrite1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Cồn Cát Tây, Đảo Cây, Đảo Bắc, Đảo Trung, Đảo Nam, Cồn Cát Bắc, Cồn Cát Trung, Cồn Cát Nam, Cồn Cát không tên Đảo Cây - đảo Bắc - đảo Trung - Đảo Nam Resource id #77 Tue, 19 Mar 2013 06:36:30 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13478&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-c-c3-a2yc4-91-e1-ba-a3o-b-e1-ba-afcc4-91-e1-ba-a3o-trungc4-90-e1-ba-a3o-nam&amp;cat=97"><img title="tree4.jpg" border="0" src="/gallery/data/97/thumbs/tree4.jpg" alt="tree4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Cồn Cát Bắc Resource id #77 Tue, 19 Mar 2013 06:36:29 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13473&amp;title=c-e1-bb-93n-c-c3-a1t-b-e1-ba-afc&amp;cat=93"><img title="Cat_Bac.jpg" border="0" src="/gallery/data/93/thumbs/Cat_Bac.jpg" alt="Cat_Bac.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Cồn Cát Nam Resource id #77 Tue, 19 Mar 2013 06:36:29 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13474&amp;title=c-e1-bb-93n-c-c3-a1t-nam&amp;cat=95"><img title="Cat_Nam.jpg" border="0" src="/gallery/data/95/thumbs/Cat_Nam.jpg" alt="Cat_Nam.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Cồn Cát Trung Resource id #77 Tue, 19 Mar 2013 06:36:29 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13475&amp;title=c-e1-bb-93n-c-c3-a1t-trung&amp;cat=94"><img title="Cat_Trung.jpg" border="0" src="/gallery/data/94/thumbs/Cat_Trung.jpg" alt="Cat_Trung.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Trung Resource id #77 Tue, 19 Mar 2013 06:36:29 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13476&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-trung&amp;cat=91"><img title="Trung.jpg" border="0" src="/gallery/data/91/thumbs/Trung.jpg" alt="Trung.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Nam - Đảo Trung - Đảo Bắc Resource id #77 Tue, 19 Mar 2013 06:36:29 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13477&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-namc4-90-e1-ba-a3o-trungc4-90-e1-ba-a3o-b-e1-ba-afc&amp;cat=20"><img title="bac_trung-nam.jpg" border="0" src="/gallery/data/20/thumbs/bac_trung-nam.jpg" alt="bac_trung-nam.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Nhóm đảo An Vĩnh Resource id #77 Tue, 19 Mar 2013 06:36:28 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13471&amp;title=nh-c3-b3mc4-91-e1-ba-a3o-an-v-c4-a9nh&amp;cat=20"><img title="AnVinh2.jpg" border="0" src="/gallery/data/20/thumbs/AnVinh2.jpg" alt="AnVinh2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Từ trái sang phải: đảo Trung, đảo Nam, cồn cát Bắc, cồn cát Trung, cồn cát Nam, cồn cát không tên (ở phía Nam của cồn cát Nam) Đảo Bắc Resource id #77 Tue, 19 Mar 2013 06:36:28 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13472&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-b-e1-ba-afc&amp;cat=90"><img title="Bac.jpg" border="0" src="/gallery/data/90/thumbs/Bac.jpg" alt="Bac.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đàn bò trên đảo Linh Côn Resource id #77 Tue, 19 Mar 2013 06:06:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13466&amp;title=-c4-90-c3-a0n-b-c3-b2-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-linh-c-c3-b4n&amp;cat=88"><img title="6597916390610358801.jpg" border="0" src="/gallery/data/88/thumbs/6597916390610358801.jpg" alt="6597916390610358801.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://chenjun195602.blog.163.com/blog/static/8202687820130242309619/ Đảo Linh Côn Resource id #77 Tue, 19 Mar 2013 06:03:11 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13465&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-linh-c-c3-b4n&amp;cat=88"><img title="LinhCon2.jpg" border="0" src="/gallery/data/88/thumbs/LinhCon2.jpg" alt="LinhCon2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Trên đảo Hải Sâm Resource id #77 Tue, 19 Mar 2013 06:03:10 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13463&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-h-e1-ba-a3i-s-c3-a2m&amp;cat=101"><img title="Haisam1.jpg" border="0" src="/gallery/data/101/thumbs/Haisam1.jpg" alt="Haisam1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Giếng nước đảo Hữu Nhật Resource id #77 Tue, 19 Mar 2013 06:03:10 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13464&amp;title=gi-e1-ba-bfng-n-c6-b0-e1-bb-9bcc4-91-e1-ba-a3o-h-e1-bb-afu-nh-e1-ba-adt&amp;cat=75"><img title="HuuNhat4.jpg" border="0" src="/gallery/data/75/thumbs/HuuNhat4.jpg" alt="HuuNhat4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Hố nước sâu phía Đông Nam đảo Lưỡi Liềm Resource id #77 Tue, 19 Mar 2013 05:59:11 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13462&amp;title=h-e1-bb-91-n-c6-b0-e1-bb-9bc-s-c3-a2u-ph-c3-adac4-90-c3-b4ng-namc4-91-e1-ba-a3o-l-c6-b0-e1-bb-a1i-li-e1-bb-81m&amp;cat=99"><img title="Honuoc.jpg" border="0" src="/gallery/data/99/thumbs/Honuoc.jpg" alt="Honuoc.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hố nước sâu ở trên rạn san hô phía Đông Nam đảo Lưỡi Liềm, Đông Bắc đảo Duy Mộng Đảo Cây Resource id #77 Thu, 14 Mar 2013 13:56:16 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13460&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-c-c3-a2y&amp;cat=97"><img title="Tree12.jpg" border="0" src="/gallery/data/97/thumbs/Tree12.jpg" alt="Tree12.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Cây Resource id #77 Thu, 14 Mar 2013 13:56:16 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13461&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-c-c3-a2y&amp;cat=97"><img title="Tree22.jpg" border="0" src="/gallery/data/97/thumbs/Tree22.jpg" alt="Tree22.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Bên dưới biển Hòn Tháp Resource id #77 Thu, 14 Mar 2013 13:56:15 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13459&amp;title=b-c3-aan-d-c6-b0-e1-bb-9bi-bi-e1-bb-83n-h-c3-b2n-th-c3-a1p&amp;cat=89"><img title="HonThap4.jpg" border="0" src="/gallery/data/89/thumbs/HonThap4.jpg" alt="HonThap4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Nhóm đảo An Vĩnh Resource id #77 Thu, 14 Mar 2013 13:56:14 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13458&amp;title=nh-c3-b3mc4-91-e1-ba-a3o-an-v-c4-a9nh&amp;cat=20"><img title="Concat.jpg" border="0" src="/gallery/data/20/thumbs/Concat.jpg" alt="Concat.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Nhóm đảo An Vĩnh: Đảo Bắc, Đảo Trung, Đảo Nam, Cồn Cát Bắc, Cồn Cát Trung, Cồn Cát Nam Đảo Tri Tôn Resource id #77 Thu, 14 Mar 2013 13:51:32 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13457&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-tri-t-c3-b4n&amp;cat=85"><img title="Triton7.jpg" border="0" src="/gallery/data/85/thumbs/Triton7.jpg" alt="Triton7.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Ba Ba Resource id #77 Thu, 14 Mar 2013 13:49:48 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13455&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-ba&amp;cat=106"><img title="baba11.jpg" border="0" src="/gallery/data/106/thumbs/baba11.jpg" alt="baba11.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Ba Ba Resource id #77 Thu, 14 Mar 2013 13:49:48 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13456&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-ba&amp;cat=106"><img title="baba21.jpg" border="0" src="/gallery/data/106/thumbs/baba21.jpg" alt="baba21.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Ba Ba Resource id #77 Thu, 14 Mar 2013 13:49:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13453&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-ba&amp;cat=106"><img title="Baba41.jpg" border="0" src="/gallery/data/106/thumbs/Baba41.jpg" alt="Baba41.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Ba Ba Resource id #77 Thu, 14 Mar 2013 13:49:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13454&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-ba&amp;cat=106"><img title="Baba51.jpg" border="0" src="/gallery/data/106/thumbs/Baba51.jpg" alt="Baba51.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Hòn Tháp Resource id #77 Thu, 14 Mar 2013 10:50:04 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13452&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-th-c3-a1p&amp;cat=89"><img title="1359078645839.jpg" border="0" src="/gallery/data/89/thumbs/1359078645839.jpg" alt="1359078645839.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Hoàng Sa + Hữu Nhật + Hải Sâm + Quang Ảnh Resource id #77 Thu, 14 Mar 2013 10:43:21 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13451&amp;title=ho-c3-a0ng-sa2b-h-e1-bb-afu-nh-e1-ba-adt2b-h-e1-ba-a3i-s-c3-a2m2b-quange1-ba-a2nh&amp;cat=21"><img title="1359078642303.jpg" border="0" src="/gallery/data/21/thumbs/1359078642303.jpg" alt="1359078642303.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Trên Đảo Hữu Nhật Resource id #77 Thu, 14 Mar 2013 10:29:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13449&amp;title=tr-c3-aanc4-90-e1-ba-a3o-h-e1-bb-afu-nh-e1-ba-adt&amp;cat=75"><img title="HuuNhat11.jpg" border="0" src="/gallery/data/75/thumbs/HuuNhat11.jpg" alt="HuuNhat11.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Trên Đảo Hữu Nhật Resource id #77 Thu, 14 Mar 2013 10:29:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13450&amp;title=tr-c3-aanc4-90-e1-ba-a3o-h-e1-bb-afu-nh-e1-ba-adt&amp;cat=75"><img title="HuuNhat21.jpg" border="0" src="/gallery/data/75/thumbs/HuuNhat21.jpg" alt="HuuNhat21.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Ảnh vệ tinh toàn cảnh quần đảo Hoàng Sa Resource id #77 Mon, 11 Mar 2013 09:10:23 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13444&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinh-to-c3-a0n-c-e1-ba-a3nh-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-ho-c3-a0ng-sa&amp;cat=19"><img title="Paracels1.jpg" border="0" src="/gallery/data/19/thumbs/Paracels1.jpg" alt="Paracels1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Ảnh vệ tinh nhóm đảo An Vĩnh Resource id #77 Mon, 11 Mar 2013 08:32:48 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13442&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinh-nh-c3-b3mc4-91-e1-ba-a3o-an-v-c4-a9nh&amp;cat=20"><img title="An_Vinh.jpg" border="0" src="/gallery/data/20/thumbs/An_Vinh.jpg" alt="An_Vinh.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Ảnh vệ tinh Nhóm Trăng Khuyết Resource id #77 Mon, 11 Mar 2013 08:28:52 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13441&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinh-nh-c3-b3m-tr-c4-83ng-khuy-e1-ba-bft&amp;cat=21"><img title="Crescent.jpg" border="0" src="/gallery/data/21/thumbs/Crescent.jpg" alt="Crescent.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Xà Cừ Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 10:36:46 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13417&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-x-c3-a0-c-e1-bb-ab&amp;cat=105"><img title="Xacu44.jpg" border="0" src="/gallery/data/105/thumbs/Xacu44.jpg" alt="Xacu44.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-7800-2-1.html Đảo Xà Cừ Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 10:36:45 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13415&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-x-c3-a0-c-e1-bb-ab&amp;cat=105"><img title="Xacu24.jpg" border="0" src="/gallery/data/105/thumbs/Xacu24.jpg" alt="Xacu24.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-7800-2-1.html Đảo Xà Cừ Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 10:36:45 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13416&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-x-c3-a0-c-e1-bb-ab&amp;cat=105"><img title="Xacu34.jpg" border="0" src="/gallery/data/105/thumbs/Xacu34.jpg" alt="Xacu34.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-7800-2-1.html Đảo Xà Cừ Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 10:36:44 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13414&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-x-c3-a0-c-e1-bb-ab&amp;cat=105"><img title="Xacu13.jpg" border="0" src="/gallery/data/105/thumbs/Xacu13.jpg" alt="Xacu13.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-7800-2-1.html Đảo Hữu Nhật Resource id #77 Sun, 03 Feb 2013 01:19:44 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13307&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-e1-bb-afu-nh-e1-ba-adt&amp;cat=75"><img title="HuuNhat3.jpg" border="0" src="/gallery/data/75/thumbs/HuuNhat3.jpg" alt="HuuNhat3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đá Bông Bay Resource id #77 Sun, 03 Feb 2013 01:19:42 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13306&amp;title=-c4-90-c3-a1-b-c3-b4ng-bay&amp;cat=98"><img title="Bombay.jpg" border="0" src="/gallery/data/98/thumbs/Bombay.jpg" alt="Bombay.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Bắc Resource id #77 Sun, 03 Feb 2013 00:58:55 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13305&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-b-e1-ba-afc&amp;cat=90"><img title="Daobac12.jpg" border="0" src="/gallery/data/90/thumbs/Daobac12.jpg" alt="Daobac12.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Ba Ba Resource id #77 Sun, 03 Feb 2013 00:58:54 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13304&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-ba&amp;cat=106"><img title="Baba.jpeg" border="0" src="/gallery/data/106/thumbs/Baba.jpeg" alt="Baba.jpeg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Xà Cừ Resource id #77 Sat, 02 Feb 2013 23:59:35 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13303&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-x-c3-a0-c-e1-bb-ab&amp;cat=105"><img title="Xacu_5.jpg" border="0" src="/gallery/data/105/thumbs/Xacu_5.jpg" alt="Xacu_5.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Xà Cừ Resource id #77 Sat, 02 Feb 2013 23:59:34 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13302&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-x-c3-a0-c-e1-bb-ab&amp;cat=105"><img title="Xacu_4.jpg" border="0" src="/gallery/data/105/thumbs/Xacu_4.jpg" alt="Xacu_4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương