HoangSa.Org /gallery Wed, 10 Feb 2016 19:28:02 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 DSC_0232 Resource id #77 Sun, 13 Mar 2011 12:55:59 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5080&amp;title=dsc-0232&amp;cat=194"><img title="DSC_0232.JPG" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/DSC_0232.JPG" alt="DSC_0232.JPG" /></a><br /><br />bởi: anh2<br /><br />Mô tả: giàn khoan ban đêm DSC_0212 Resource id #77 Sun, 13 Mar 2011 12:09:04 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5079&amp;title=dsc-0212&amp;cat=194"><img title="DSC_0212.JPG" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/DSC_0212.JPG" alt="DSC_0212.JPG" /></a><br /><br />bởi: anh2 DSC_0205 Resource id #77 Sun, 13 Mar 2011 12:08:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5078&amp;title=dsc-0205&amp;cat=194"><img title="DSC_0205.JPG" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/DSC_0205.JPG" alt="DSC_0205.JPG" /></a><br /><br />bởi: anh2 DSC_0202 Resource id #77 Sun, 13 Mar 2011 12:02:11 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5076&amp;title=dsc-0202&amp;cat=194"><img title="DSC_0202.JPG" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/DSC_0202.JPG" alt="DSC_0202.JPG" /></a><br /><br />bởi: anh2 DSC_0187 Resource id #77 Sun, 13 Mar 2011 11:30:13 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5069&amp;title=dsc-0187&amp;cat=194"><img title="DSC_0187.JPG" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/DSC_0187.JPG" alt="DSC_0187.JPG" /></a><br /><br />bởi: anh2<br /><br />Mô tả: xa mà gần DSC_0154 Resource id #77 Sun, 13 Mar 2011 05:10:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5023&amp;title=dsc-0154&amp;cat=194"><img title="DSC_0154.JPG" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/DSC_0154.JPG" alt="DSC_0154.JPG" /></a><br /><br />bởi: anh2<br /><br />Mô tả: xây mới DSC_0152 Resource id #77 Sun, 13 Mar 2011 05:05:21 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5022&amp;title=dsc-0152&amp;cat=194"><img title="DSC_0152.JPG" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/DSC_0152.JPG" alt="DSC_0152.JPG" /></a><br /><br />bởi: anh2<br /><br />Mô tả: cụm giàn khoan và nhà dàn DK DSC_0151 Resource id #77 Sun, 13 Mar 2011 05:02:40 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5021&amp;title=dsc-0151&amp;cat=194"><img title="DSC_0151.JPG" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/DSC_0151.JPG" alt="DSC_0151.JPG" /></a><br /><br />bởi: anh2<br /><br />Mô tả: yên bình DSC_0138 Resource id #77 Sun, 13 Mar 2011 00:48:17 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5007&amp;title=dsc-0138&amp;cat=194"><img title="DSC_0138.JPG" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/DSC_0138.JPG" alt="DSC_0138.JPG" /></a><br /><br />bởi: anh2 DSC_0136 Resource id #77 Sun, 13 Mar 2011 00:46:49 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5006&amp;title=dsc-0136&amp;cat=194"><img title="DSC_0136.JPG" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/DSC_0136.JPG" alt="DSC_0136.JPG" /></a><br /><br />bởi: anh2<br /><br />Mô tả: mỏ dầu DSC_0124 Resource id #77 Sun, 13 Mar 2011 00:41:55 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5004&amp;title=dsc-0124&amp;cat=194"><img title="DSC_0124.JPG" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/DSC_0124.JPG" alt="DSC_0124.JPG" /></a><br /><br />bởi: anh2 DSC_0109 Resource id #77 Sun, 13 Mar 2011 00:37:42 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5003&amp;title=dsc-0109&amp;cat=194"><img title="DSC_0109.JPG" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/DSC_0109.JPG" alt="DSC_0109.JPG" /></a><br /><br />bởi: anh2<br /><br />Mô tả: tiếp tế DSC_0103 Resource id #77 Sun, 13 Mar 2011 00:36:17 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5002&amp;title=dsc-0103&amp;cat=194"><img title="DSC_0103.JPG" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/DSC_0103.JPG" alt="DSC_0103.JPG" /></a><br /><br />bởi: anh2<br /><br />Mô tả: giàn khoan DSC_0101 Resource id #77 Sun, 13 Mar 2011 00:30:35 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5001&amp;title=dsc-0101&amp;cat=194"><img title="DSC_0101.JPG" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/DSC_0101.JPG" alt="DSC_0101.JPG" /></a><br /><br />bởi: anh2<br /><br />Mô tả: tĩnh lặng DSC_0100 Resource id #77 Sun, 13 Mar 2011 00:29:57 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5000&amp;title=dsc-0100&amp;cat=194"><img title="DSC_0100.JPG" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/DSC_0100.JPG" alt="DSC_0100.JPG" /></a><br /><br />bởi: anh2<br /><br />Mô tả: ban mai DSC_0099 Resource id #77 Sun, 13 Mar 2011 00:23:50 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4998&amp;title=dsc-0099&amp;cat=194"><img title="DSC_0099.JPG" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/DSC_0099.JPG" alt="DSC_0099.JPG" /></a><br /><br />bởi: anh2<br /><br />Mô tả: dàn khoan DSC_0097 Resource id #77 Sun, 13 Mar 2011 00:19:23 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4997&amp;title=dsc-0097&amp;cat=194"><img title="DSC_0097.JPG" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/DSC_0097.JPG" alt="DSC_0097.JPG" /></a><br /><br />bởi: anh2<br /><br />Mô tả: dàn khoan Mỏ Bạch Hổ về đêm Resource id #77 Thu, 13 May 2010 20:52:04 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=3095&amp;title=m-e1-bb-8f-b-e1-ba-a1ch-h-e1-bb-95-v-e1-bb-81c4-91-c3-aam&amp;cat=194"><img title="bachho.jpg" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/bachho.jpg" alt="bachho.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh từ http://m.tuyengiao.vn/Home/tonhoatdongkhoagiao2-44/2010/Truong-sa-qua-ong-kinh-phan-2-19939.aspx<br /><br />1 ghi chú Mỏ Rồng Resource id #77 Thu, 13 May 2010 20:12:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=3066&amp;title=m-e1-bb-8f-r-e1-bb-93ng&amp;cat=194"><img title="morong2.jpg" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/morong2.jpg" alt="morong2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Catvang<br /><br />Mô tả: Nguồn otofun.net Mỏ Rồng Resource id #77 Thu, 13 May 2010 20:12:15 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=3065&amp;title=m-e1-bb-8f-r-e1-bb-93ng&amp;cat=194"><img title="morong1.jpg" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/morong1.jpg" alt="morong1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Catvang<br /><br />Mô tả: Nguồn otofun.net Mỏ Cửu Long Resource id #77 Mon, 14 Sep 2009 08:36:28 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1933&amp;title=m-e1-bb-8f-c-e1-bb-adu-long&amp;cat=194"><img title="2418533272_4f8c502d76.jpg" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/2418533272_4f8c502d76.jpg" alt="2418533272_4f8c502d76.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh từ http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=24908 Mỏ Bạch Hổ Resource id #77 Mon, 14 Sep 2009 06:07:15 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1929&amp;title=m-e1-bb-8f-b-e1-ba-a1ch-h-e1-bb-95&amp;cat=194"><img title="mobachho.jpg" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/mobachho.jpg" alt="mobachho.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo Trực thăng đậu xuống sân đỗ ở khu mỏ Bạch Hổ Resource id #77 Mon, 14 Sep 2009 06:07:15 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1930&amp;title=tr-e1-bb-b1c-th-c4-83ngc4-91-e1-ba-adu-xu-e1-bb-91ng-s-c3-a2nc4-91-e1-bb-97e1-bb-9f-khu-m-e1-bb-8f-b-e1-ba-a1ch-h-e1-bb-95&amp;cat=194"><img title="0809ec01l.jpg" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/0809ec01l.jpg" alt="0809ec01l.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh: Hoàng Hà Mỏ Rồng Đôi Resource id #77 Mon, 14 Sep 2009 05:52:33 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1926&amp;title=m-e1-bb-8f-r-e1-bb-93ngc4-90-c3-b4i&amp;cat=194"><img title="morongdoi.jpg" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/morongdoi.jpg" alt="morongdoi.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo Mỏ Sư Tử Vàng Resource id #77 Mon, 14 Sep 2009 05:52:33 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1927&amp;title=m-e1-bb-8f-s-c6-b0-t-e1-bb-ad-v-c3-a0ng&amp;cat=194"><img title="su_tu_vang.jpg" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/su_tu_vang.jpg" alt="su_tu_vang.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo Mỏ Sông Đốc Resource id #77 Mon, 14 Sep 2009 05:52:33 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1928&amp;title=m-e1-bb-8f-s-c3-b4ngc4-90-e1-bb-91c&amp;cat=194"><img title="songdoc.jpg" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/songdoc.jpg" alt="songdoc.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh sưu tập từ Internet Mỏ Bạch Hổ Resource id #77 Sat, 12 Sep 2009 02:28:34 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1900&amp;title=m-e1-bb-8f-b-e1-ba-a1ch-h-e1-bb-95&amp;cat=194"><img title="mo_bach_ho.jpg" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/mo_bach_ho.jpg" alt="mo_bach_ho.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh do thành viên B.Fut cung cấp Giàn Khoan Trên Mỏ Sư Tử Đen Resource id #77 Fri, 03 Jul 2009 11:31:32 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1486&amp;title=gi-c3-a0n-khoan-tr-c3-aan-m-e1-bb-8f-s-c6-b0-t-e1-bb-adc4-90en&amp;cat=194"><img title="sutuden.jpg" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/sutuden.jpg" alt="sutuden.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ http://www.phuot.com/forums/showthread.php?t=3380 Giàn Khoan Trên Mỏ Đại Hùng Resource id #77 Wed, 01 Jul 2009 16:36:19 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1445&amp;title=gi-c3-a0n-khoan-tr-c3-aan-m-e1-bb-8fc4-90-e1-ba-a1i-h-c3-b9ng&amp;cat=194"><img title="daihung2.jpg" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/daihung2.jpg" alt="daihung2.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo Giàn Khoan Trên Mỏ Đại Hùng Resource id #77 Wed, 01 Jul 2009 16:36:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1444&amp;title=gi-c3-a0n-khoan-tr-c3-aan-m-e1-bb-8fc4-90-e1-ba-a1i-h-c3-b9ng&amp;cat=194"><img title="daihung.jpg" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/daihung.jpg" alt="daihung.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo Mỏ Dầu Bạch Hổ Trên Biển Đông Resource id #77 Mon, 23 Mar 2009 20:21:07 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=540&amp;title=m-e1-bb-8f-d-e1-ba-a7u-b-e1-ba-a1ch-h-e1-bb-95-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=194"><img title="mo_dau_bach_ho.jpg" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/mo_dau_bach_ho.jpg" alt="mo_dau_bach_ho.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo Mỏ Lan Tây Resource id #77 Fri, 20 Mar 2009 07:03:17 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=384&amp;title=m-e1-bb-8f-lan-t-c3-a2y&amp;cat=194"><img title="091123142442-699-397.jpg" border="0" src="/gallery/data/194/thumbs/091123142442-699-397.jpg" alt="091123142442-699-397.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh: Trúc Uyên (Báo Vietnamnet) http://vietnamnet.vn/xahoi/200911/35-lao-dong-khoi-kien-BP-vi-thu-oan-thue-TNCN-880353/