HoangSa.Org /gallery Sun, 07 Feb 2016 05:40:22 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Hoàng _ Trường sa Resource id #77 Fri, 24 May 2013 13:19:29 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13521&amp;title=ho-c3-a0ngtr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa&amp;cat=2"><img title="images_nypl_org.jpeg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/images_nypl_org.jpeg" alt="images_nypl_org.jpeg" /></a><br /><br />bởi: 47kttt<br /><br />Mô tả: Bản đồ cổ về Hoàng _ Trường sa Lá cờ Tổ quốc lưu dấu tám địa danh trên vùng Biển Đông, Resource id #77 Mon, 21 May 2012 04:57:51 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12361&amp;title=l-c3-a1-c-e1-bb-9d-t-e1-bb-95-qu-e1-bb-91c-l-c6-b0u-d-e1-ba-a5u-t-c3-a1mc4-91-e1-bb-8ba-danh-tr-c3-aan-v-c3-b9ng-bi-e1-bb-83nc4-90-c3-b4ng-2c&amp;cat=2"><img title="12345_resize780.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/12345_resize780.jpg" alt="12345_resize780.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Lá cờ Tổ quốc lưu dấu tám địa danh trên vùng Biển Đông, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa Nguồn ảnh: http://www.phunuonline.com.vn/2012/Pages/hanh-trinh-la-co-to-quoc.aspx Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Wed, 16 Nov 2011 20:17:10 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9061&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345803.JPG" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345803.JPG" alt="12345803.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm01.gox.vn/photo/data/20110825/57610236/9C2F332C2432DA45E7128EC95C14A56A.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Wed, 16 Nov 2011 20:16:12 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9060&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345802.JPG" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345802.JPG" alt="12345802.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm03.gox.vn/photo/data/20110818/83904650/12F4A2E4D11F1F72688C4B67C127B508.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Wed, 16 Nov 2011 20:14:53 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9059&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345801.JPG" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345801.JPG" alt="12345801.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm02.gox.vn/photo/data/20110819/86327245/F50945C0E63024CBCC540318C187CB58.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Wed, 16 Nov 2011 20:13:42 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9058&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345800.JPG" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345800.JPG" alt="12345800.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm05.gox.vn/photo/data/20110819/82549732/B188F66F38E7F33513B495E0ED3C6618.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Wed, 16 Nov 2011 20:12:06 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9057&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345799.JPG" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345799.JPG" alt="12345799.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm04.gox.vn/photo/data/20110823/20271909/7A5FF68148901C652A4BC9015ADFB642.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Wed, 16 Nov 2011 20:10:33 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9056&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345798.JPG" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345798.JPG" alt="12345798.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm04.gox.vn/photo/data/20110823/20271909/4F3965E1059DE281C0C54F910C7C0B2B.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Wed, 16 Nov 2011 20:05:41 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9054&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=2"><img title="12345796.JPG" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/12345796.JPG" alt="12345796.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm01.gox.vn/news/2011/08/23/0ce50766d14342a7916e655397c6a9ff.jpeg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Mon, 24 Oct 2011 21:13:54 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8860&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=2"><img title="12345650.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/12345650.jpg" alt="12345650.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88 Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:23:01 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8495&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345_resize43.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345_resize43.jpg" alt="12345_resize43.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-17.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:22:11 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8494&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345401.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345401.jpg" alt="12345401.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-16.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:21:24 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8493&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345_resize42.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345_resize42.jpg" alt="12345_resize42.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-15.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:20:32 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8492&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345_resize41.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345_resize41.jpg" alt="12345_resize41.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-14.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:19:40 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8491&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345_resize40.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345_resize40.jpg" alt="12345_resize40.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-13.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:18:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8490&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345400.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345400.jpg" alt="12345400.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-12.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:18:02 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8489&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345399.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345399.jpg" alt="12345399.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-11.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:17:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8488&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="12345398.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345398.jpg" alt="12345398.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-10.jpg Luôn chắc tay súng. Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:16:31 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8487&amp;title=lu-c3-b4n-ch-e1-ba-afc-tay-s-c3-bang-&amp;cat=155"><img title="12345397.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345397.jpg" alt="12345397.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-9.jpg Những người lính Hải quân luôn sẵn sàng chiến đấu, giữ Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:15:37 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8486&amp;title=nh-e1-bb-afng-ng-c6-b0-e1-bb-9di-l-c3-adnh-h-e1-ba-a3i-qu-c3-a2n-lu-c3-b4n-s-e1-ba-b5n-s-c3-a0ng-chi-e1-ba-bfnc4-91-e1-ba-a5u-2c-gi-e1-bb-af&amp;cat=155"><img title="12345396.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345396.jpg" alt="12345396.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Những người lính Hải quân luôn sẵn sàng chiến đấu, giữ vững toàn vẹn chủ quyền lãnh hải. Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-8.jpg Dân và quân cùng gìn giữ chủ quyền biển đảo. Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:13:13 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8485&amp;title=d-c3-a2n-v-c3-a0-qu-c3-a2n-c-c3-b9ng-g-c3-acn-gi-e1-bb-af-ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o-&amp;cat=155"><img title="12345395.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345395.jpg" alt="12345395.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-7.jpg Cánh chim bồ câu và lá cờ Tổ quốc tung bay trên mặt biển q Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:12:02 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8484&amp;title=c-c3-a1nh-chim-b-e1-bb-93-c-c3-a2u-v-c3-a0-l-c3-a1-c-e1-bb-9d-t-e1-bb-95-qu-e1-bb-91c-tung-bay-tr-c3-aan-m-e1-ba-b7t-bi-e1-bb-83n-q&amp;cat=155"><img title="12345394.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345394.jpg" alt="12345394.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Cánh chim bồ câu và lá cờ Tổ quốc tung bay trên mặt biển quê hương. Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-6.jpg Bức tranh cổ động dựa trên câu chuyện về Hải đội Hoàng Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:11:24 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8483&amp;title=b-e1-bb-a9c-tranh-c-e1-bb-95c4-91-e1-bb-99ng-d-e1-bb-b1a-tr-c3-aan-c-c3-a2u-chuy-e1-bb-87n-v-e1-bb-81-h-e1-ba-a3ic4-91-e1-bb-99i-ho-c3-a0ng&amp;cat=155"><img title="12345_resize39.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345_resize39.jpg" alt="12345_resize39.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Bức tranh cổ động dựa trên câu chuyện về Hải đội Hoàng Sa xưa kia. Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-4.jpg Người công nhân dầu khí và những giàn khoan dầu sừng sững Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:10:30 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8482&amp;title=ng-c6-b0-e1-bb-9di-c-c3-b4ng-nh-c3-a2n-d-e1-ba-a7u-kh-c3-ad-v-c3-a0-nh-e1-bb-afng-gi-c3-a0n-khoan-d-e1-ba-a7u-s-e1-bb-abng-s-e1-bb-afng&amp;cat=155"><img title="12345_resize38.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345_resize38.jpg" alt="12345_resize38.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Người công nhân dầu khí và những giàn khoan dầu sừng sững như những cột mốc chủ quyền giữa biển khơi. Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-3.jpg Những người lính Hải quân dưới bóng cờ Tổ quốc. Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:09:14 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8481&amp;title=nh-e1-bb-afng-ng-c6-b0-e1-bb-9di-l-c3-adnh-h-e1-ba-a3i-qu-c3-a2n-d-c6-b0-e1-bb-9bi-b-c3-b3ng-c-e1-bb-9d-t-e1-bb-95-qu-e1-bb-91c-&amp;cat=155"><img title="12345_resize37.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345_resize37.jpg" alt="12345_resize37.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-2.jpg Người lính Hải quân giữa trùng khơi sóng. Resource id #77 Sun, 11 Sep 2011 20:08:11 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8480&amp;title=ng-c6-b0-e1-bb-9di-l-c3-adnh-h-e1-ba-a3i-qu-c3-a2n-gi-e1-bb-afa-tr-c3-b9ng-kh-c6-a1i-s-c3-b3ng-&amp;cat=155"><img title="12345_resize36.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/12345_resize36.jpg" alt="12345_resize36.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20110909/qpcn_tranhcodong-1.jpg Tàu HQ996 trên biển Trường Sa Resource id #77 Tue, 06 Sep 2011 21:10:21 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8451&amp;title=t-c3-a0u-hq996-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa&amp;cat=2"><img title="12345366.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/12345366.jpg" alt="12345366.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i1205.photobucket.com/albums/bb437/asonbo/IMG_1239.jpg Tàu HQ996 trên biển Trường Sa Resource id #77 Tue, 06 Sep 2011 21:07:29 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8450&amp;title=t-c3-a0u-hq996-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa&amp;cat=2"><img title="12345365.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/12345365.jpg" alt="12345365.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i1205.photobucket.com/albums/bb437/asonbo/IMG_1078.jpg Chủ quyền biển đảo Resource id #77 Tue, 17 May 2011 22:56:01 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=7071&amp;title=ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=155"><img title="IMG_4969.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/IMG_4969.jpg" alt="IMG_4969.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh3.googleusercontent.com/_5v2ssTt5pLU/Tbw1xaLNTKI/AAAAAAAABRw/jU505B2TiH0/s640/IMG_4969.jpg<br /><br />1 ghi chú Chính trị viên tàu Trường Sa 04 Võ Minh Thắng và viên gạch Resource id #77 Sat, 07 May 2011 02:37:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6648&amp;title=ch-c3-adnh-tr-e1-bb-8b-vi-c3-aan-t-c3-a0u-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-04-v-c3-b5-minh-th-e1-ba-afng-v-c3-a0-vi-c3-aan-g-e1-ba-a1chc4&amp;cat=2"><img title="1234882.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/1234882.jpg" alt="1234882.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Chính trị viên tàu Trường Sa 04 Võ Minh Thắng và viên gạch đặc biệt có in hình quốc huy nước CHXHCN Việt Nam - Ảnh do nhân vật cung cấp Nguồn ảnh: http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=496217 Trên biển đảo Trường Sa Resource id #77 Wed, 04 May 2011 21:09:04 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6620&amp;title=tr-c3-aan-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa&amp;cat=2"><img title="1234860.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/1234860.jpg" alt="1234860.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://3.bp.blogspot.com/-iR5862aprJw/TbbVT4ZH-kI/AAAAAAAAASQ/xt5VqxFfpMU/s1600/P1090381+%2528FILEminimizer%2529.JPG Poster cổ động Resource id #77 Wed, 04 May 2011 20:06:09 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6612&amp;title=poster-c-e1-bb-95c4-91-e1-bb-99ng&amp;cat=155"><img title="1234852.jpg" border="0" src="/gallery/data/155/thumbs/1234852.jpg" alt="1234852.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.khoaqhqt.edu.vn/upload/news/1303014440Truong%20Sa%2013-24-04-2011-1%20270.jpg Hồn Tổ quốc nơi biển đảo Resource id #77 Tue, 26 Apr 2011 00:19:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6339&amp;title=h-e1-bb-93n-t-e1-bb-95-qu-e1-bb-91c-n-c6-a1i-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=2"><img title="1234786.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/1234786.jpg" alt="1234786.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vov.vn/Uploaded_VOV/laithin/20100429/Truong-sa.jpg 23042011141 Resource id #77 Sat, 23 Apr 2011 21:07:57 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6277&amp;title=23042011141&amp;cat=2"><img title="23042011141.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/23042011141.jpg" alt="23042011141.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 23042011142 Resource id #77 Sat, 23 Apr 2011 21:05:41 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6276&amp;title=23042011142&amp;cat=2"><img title="23042011142.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/23042011142.jpg" alt="23042011142.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 23042011144 Resource id #77 Sat, 23 Apr 2011 21:01:17 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6275&amp;title=23042011144&amp;cat=2"><img title="23042011144.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/23042011144.jpg" alt="23042011144.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 23042011154 Resource id #77 Sat, 23 Apr 2011 20:56:30 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6274&amp;title=23042011154&amp;cat=2"><img title="23042011154.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/23042011154.jpg" alt="23042011154.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 23042011153 Resource id #77 Sat, 23 Apr 2011 20:55:21 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6273&amp;title=23042011153&amp;cat=2"><img title="23042011153.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/23042011153.jpg" alt="23042011153.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 23042011150 Resource id #77 Sat, 23 Apr 2011 20:53:54 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6272&amp;title=23042011150&amp;cat=2"><img title="23042011150.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/23042011150.jpg" alt="23042011150.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 23042011149 Resource id #77 Sat, 23 Apr 2011 20:52:05 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6271&amp;title=23042011149&amp;cat=2"><img title="23042011149.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/23042011149.jpg" alt="23042011149.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 23042011147 Resource id #77 Sat, 23 Apr 2011 20:49:58 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6270&amp;title=23042011147&amp;cat=2"><img title="23042011147.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/23042011147.jpg" alt="23042011147.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 23042011146 Resource id #77 Sat, 23 Apr 2011 20:47:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6269&amp;title=23042011146&amp;cat=2"><img title="23042011146.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/23042011146.jpg" alt="23042011146.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 23042011145 Resource id #77 Sat, 23 Apr 2011 20:46:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6268&amp;title=23042011145&amp;cat=2"><img title="23042011145.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/23042011145.jpg" alt="23042011145.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 23042011148 Resource id #77 Sat, 23 Apr 2011 20:42:30 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6267&amp;title=23042011148&amp;cat=2"><img title="23042011148.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/23042011148.jpg" alt="23042011148.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 23042011155 Resource id #77 Sat, 23 Apr 2011 20:37:06 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6266&amp;title=23042011155&amp;cat=2"><img title="23042011155.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/23042011155.jpg" alt="23042011155.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 Hãy xem một mẩu báo tường của chiến sĩ viết về Trường Resource id #77 Wed, 20 Apr 2011 00:10:16 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6199&amp;title=h-c3-a3y-xem-m-e1-bb-99t-m-e1-ba-a9u-b-c3-a1o-t-c6-b0-e1-bb-9dng-c-e1-bb-a7a-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-vi-e1-ba-bft-v-e1-bb-81-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-&amp;cat=2"><img title="1234675.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/1234675.jpg" alt="1234675.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Hãy xem một mẩu báo tường của chiến sĩ viết về Trường Sa của mình. Nguồn ảnh: http://bee.net.vn/dataimages/201006/original/images401698_a1.jpg Niềm vui được đứng dưới cờ Tổ quốc lồng lộng tung bay Resource id #77 Tue, 19 Apr 2011 09:39:33 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6192&amp;title=ni-e1-bb-81m-vuic4-91-c6-b0-e1-bb-a3cc4-91-e1-bb-a9ng-d-c6-b0-e1-bb-9bi-c-e1-bb-9d-t-e1-bb-95-qu-e1-bb-91c-l-e1-bb-93ng-l-e1-bb-99ng-tung-bay&amp;cat=2"><img title="1234668.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/1234668.jpg" alt="1234668.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Niềm vui được đứng dưới cờ Tổ quốc lồng lộng tung bay giữa bầu trời biển Đông. Nguồn ảnh: http://baolamdong.vn/dataimages/201010/original/images568695_Niem_vui_duoi_co_To_quoc_tung_bay_tren_bien_Dong.jpg tranh_chap_tai_bien_Dong_4 Resource id #77 Fri, 15 Apr 2011 09:27:27 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6115&amp;title=tranh-chap-tai-bien-dong-4&amp;cat=2"><img title="tranh_chap_tai_bien_Dong_4.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/tranh_chap_tai_bien_Dong_4.jpg" alt="tranh_chap_tai_bien_Dong_4.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 12042011138 Resource id #77 Fri, 15 Apr 2011 09:20:19 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6114&amp;title=12042011138&amp;cat=2"><img title="12042011138.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/12042011138.jpg" alt="12042011138.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2 12042011133 Resource id #77 Fri, 15 Apr 2011 09:18:04 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6113&amp;title=12042011133&amp;cat=2"><img title="12042011133.jpg" border="0" src="/gallery/data/2/thumbs/12042011133.jpg" alt="12042011133.jpg" /></a><br /><br />bởi: anh2