HoangSa.Org /gallery Sun, 14 Feb 2016 18:09:13 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Đảo Bến Lạc và Đá Cá Nhám Resource id #77 Thu, 21 Mar 2013 07:58:02 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13482&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-b-e1-ba-bfn-l-e1-ba-a1c-v-c3-a0c4-90-c3-a1-c-c3-a1-nh-c3-a1m&amp;cat=43"><img title="BenLac_CaNham.jpg" border="0" src="/gallery/data/43/thumbs/BenLac_CaNham.jpg" alt="BenLac_CaNham.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Vĩnh Viễn Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 09:57:25 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13404&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-v-c4-a9nh-vi-e1-bb-85n&amp;cat=47"><img title="vinhvien6.jpg" border="0" src="/gallery/data/47/thumbs/vinhvien6.jpg" alt="vinhvien6.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-2416-2-6.html Đảo Vĩnh Viễn nhìn ra biển Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 09:57:25 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13405&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-v-c4-a9nh-vi-e1-bb-85n-nh-c3-acn-ra-bi-e1-bb-83n&amp;cat=47"><img title="vinhvien7.jpg" border="0" src="/gallery/data/47/thumbs/vinhvien7.jpg" alt="vinhvien7.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-2416-2-6.html Bờ biển Đảo Vĩnh Viễn Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 09:57:24 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13400&amp;title=b-e1-bb-9d-bi-e1-bb-83nc4-90-e1-ba-a3o-v-c4-a9nh-vi-e1-bb-85n&amp;cat=47"><img title="vinhvien21.jpg" border="0" src="/gallery/data/47/thumbs/vinhvien21.jpg" alt="vinhvien21.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-2416-2-6.html Đảo Vĩnh Viễn Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 09:57:24 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13401&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-v-c4-a9nh-vi-e1-bb-85n&amp;cat=47"><img title="vinhvien3.jpg" border="0" src="/gallery/data/47/thumbs/vinhvien3.jpg" alt="vinhvien3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-2416-2-6.html Đảo Vĩnh Viễn Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 09:57:24 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13402&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-v-c4-a9nh-vi-e1-bb-85n&amp;cat=47"><img title="vinhvien4.jpg" border="0" src="/gallery/data/47/thumbs/vinhvien4.jpg" alt="vinhvien4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-2416-2-6.html Đảo Vĩnh Viễn Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 09:57:24 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13403&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-v-c4-a9nh-vi-e1-bb-85n&amp;cat=47"><img title="vinhvien5.jpg" border="0" src="/gallery/data/47/thumbs/vinhvien5.jpg" alt="vinhvien5.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-2416-2-6.html Đảo Vĩnh Viễn Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 09:57:23 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13399&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-v-c4-a9nh-vi-e1-bb-85n&amp;cat=47"><img title="Vinhvien11.jpg" border="0" src="/gallery/data/47/thumbs/Vinhvien11.jpg" alt="Vinhvien11.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-2416-2-6.html Đảo Thị Tứ Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 09:17:01 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13393&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-th-e1-bb-8b-t-e1-bb-a9&amp;cat=42"><img title="thitu7.jpg" border="0" src="/gallery/data/42/thumbs/thitu7.jpg" alt="thitu7.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-1098-5-4.html Đảo Thị Tứ Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 09:17:01 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13394&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-th-e1-bb-8b-t-e1-bb-a9&amp;cat=42"><img title="thitu8.jpg" border="0" src="/gallery/data/42/thumbs/thitu8.jpg" alt="thitu8.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-1098-5-4.html Đảo Thị Tứ Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 09:17:01 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13395&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-th-e1-bb-8b-t-e1-bb-a9&amp;cat=42"><img title="thitu9.jpg" border="0" src="/gallery/data/42/thumbs/thitu9.jpg" alt="thitu9.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-1098-5-4.html Đảo Thị Tứ Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 09:17:00 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13388&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-th-e1-bb-8b-t-e1-bb-a9&amp;cat=42"><img title="thitu22.jpg" border="0" src="/gallery/data/42/thumbs/thitu22.jpg" alt="thitu22.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-1098-5-4.html Đảo Thị Tứ Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 09:17:00 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13389&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-th-e1-bb-8b-t-e1-bb-a9&amp;cat=42"><img title="thitu31.jpg" border="0" src="/gallery/data/42/thumbs/thitu31.jpg" alt="thitu31.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-1098-5-4.html Đảo Thị Tứ Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 09:17:00 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13390&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-th-e1-bb-8b-t-e1-bb-a9&amp;cat=42"><img title="thitu41.jpg" border="0" src="/gallery/data/42/thumbs/thitu41.jpg" alt="thitu41.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-1098-5-4.html Đảo Thị Tứ Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 09:17:00 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13391&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-th-e1-bb-8b-t-e1-bb-a9&amp;cat=42"><img title="thitu51.jpg" border="0" src="/gallery/data/42/thumbs/thitu51.jpg" alt="thitu51.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-1098-5-4.html Đảo Thị Tứ Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 09:17:00 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13392&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-th-e1-bb-8b-t-e1-bb-a9&amp;cat=42"><img title="thitu61.jpg" border="0" src="/gallery/data/42/thumbs/thitu61.jpg" alt="thitu61.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-1098-5-4.html Đảo Thị Tứ Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 09:16:59 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13386&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-th-e1-bb-8b-t-e1-bb-a9&amp;cat=42"><img title="thitu11.jpg" border="0" src="/gallery/data/42/thumbs/thitu11.jpg" alt="thitu11.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-1098-5-4.html Đảo Thị Tứ Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 09:16:59 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13387&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-th-e1-bb-8b-t-e1-bb-a9&amp;cat=42"><img title="thitu10.jpg" border="0" src="/gallery/data/42/thumbs/thitu10.jpg" alt="thitu10.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-1098-5-4.html Đảo Bến Lạc Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 07:00:17 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13380&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-b-e1-ba-bfn-l-e1-ba-a1c&amp;cat=43"><img title="West_York_5.jpg" border="0" src="/gallery/data/43/thumbs/West_York_5.jpg" alt="West_York_5.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Bến Lạc Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 07:00:17 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13381&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-b-e1-ba-bfn-l-e1-ba-a1c&amp;cat=43"><img title="West_York_7.jpg" border="0" src="/gallery/data/43/thumbs/West_York_7.jpg" alt="West_York_7.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đá SuBi và cụm đảo Thị Tứ Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 06:49:30 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13374&amp;title=-c4-90-c3-a1-subi-v-c3-a0-c-e1-bb-a5mc4-91-e1-ba-a3o-th-e1-bb-8b-t-e1-bb-a9&amp;cat=37"><img title="Subi_Thitu.jpg" border="0" src="/gallery/data/37/thumbs/Subi_Thitu.jpg" alt="Subi_Thitu.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Lính Philippines trên Bãi Cỏ Mây Resource id #77 Thu, 07 Mar 2013 10:39:30 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13370&amp;title=l-c3-adnh-philippines-tr-c3-aan-b-c3-a3i-c-e1-bb-8f-m-c3-a2y&amp;cat=72"><img title="Co_may.jpg" border="0" src="/gallery/data/72/thumbs/Co_may.jpg" alt="Co_may.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://club.china.com/data/thread/1013/2751/06/80/1_1.html Đảo Vĩnh Viễn Resource id #77 Thu, 07 Mar 2013 10:39:30 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13371&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-v-c4-a9nh-vi-e1-bb-85n&amp;cat=47"><img title="Nanshan21.jpg" border="0" src="/gallery/data/47/thumbs/Nanshan21.jpg" alt="Nanshan21.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://club.china.com/data/thread/1013/2751/06/80/1_1.html Đảo Bình Nguyên Resource id #77 Thu, 07 Mar 2013 10:39:30 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13372&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-b-c3-acnh-nguy-c3-aan&amp;cat=46"><img title="flat.jpg" border="0" src="/gallery/data/46/thumbs/flat.jpg" alt="flat.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://club.china.com/data/thread/1013/2751/06/80/1_1.html Đảo Vĩnh Viễn Resource id #77 Thu, 07 Mar 2013 10:39:30 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13373&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-v-c4-a9nh-vi-e1-bb-85n&amp;cat=47"><img title="nanshan3.jpg" border="0" src="/gallery/data/47/thumbs/nanshan3.jpg" alt="nanshan3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://club.china.com/data/thread/1013/2751/06/80/1_1.html Trên đảo Bến Lạc Resource id #77 Thu, 07 Mar 2013 10:26:29 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13366&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-b-e1-ba-bfn-l-e1-ba-a1c&amp;cat=43"><img title="West_York_1.jpg" border="0" src="/gallery/data/43/thumbs/West_York_1.jpg" alt="West_York_1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://club.china.com/data/thread/1013/2751/06/80/1_1.html Trên đảo Bến Lạc Resource id #77 Thu, 07 Mar 2013 10:26:29 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13367&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-b-e1-ba-bfn-l-e1-ba-a1c&amp;cat=43"><img title="West_York_4.jpg" border="0" src="/gallery/data/43/thumbs/West_York_4.jpg" alt="West_York_4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://club.china.com/data/thread/1013/2751/06/80/1_1.html Trên đảo Bến Lạc Resource id #77 Thu, 07 Mar 2013 10:26:29 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13368&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-b-e1-ba-bfn-l-e1-ba-a1c&amp;cat=43"><img title="west_york_2.jpg" border="0" src="/gallery/data/43/thumbs/west_york_2.jpg" alt="west_york_2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://club.china.com/data/thread/1013/2751/06/80/1_1.html Trên đảo Bến Lạc Resource id #77 Thu, 07 Mar 2013 10:26:29 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13369&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-b-e1-ba-bfn-l-e1-ba-a1c&amp;cat=43"><img title="west_york_3.jpg" border="0" src="/gallery/data/43/thumbs/west_york_3.jpg" alt="west_york_3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://club.china.com/data/thread/1013/2751/06/80/1_1.html Cụm đảo Loại Ta Resource id #77 Thu, 07 Mar 2013 09:18:34 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13344&amp;title=c-e1-bb-a5mc4-91-e1-ba-a3o-lo-e1-ba-a1i-ta&amp;cat=37"><img title="Hinh_07_Cum_dao_Loai_Ta_.jpg" border="0" src="/gallery/data/37/thumbs/Hinh_07_Cum_dao_Loai_Ta_.jpg" alt="Hinh_07_Cum_dao_Loai_Ta_.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Song Tử Đông Resource id #77 Thu, 07 Mar 2013 09:07:23 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13343&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-adc4-90-c3-b4ng&amp;cat=44"><img title="std81.jpg" border="0" src="/gallery/data/44/thumbs/std81.jpg" alt="std81.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-7447-1-1.html Song Tử Đông nhìn về Song Tử Tây Resource id #77 Thu, 07 Mar 2013 09:07:22 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13339&amp;title=song-t-e1-bb-adc4-90-c3-b4ng-nh-c3-acn-v-e1-bb-81-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=44"><img title="std42.jpg" border="0" src="/gallery/data/44/thumbs/std42.jpg" alt="std42.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-7447-1-1.html Đảo Song Tử Đông Resource id #77 Thu, 07 Mar 2013 09:07:22 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13340&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-adc4-90-c3-b4ng&amp;cat=44"><img title="std52.jpg" border="0" src="/gallery/data/44/thumbs/std52.jpg" alt="std52.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-7447-1-1.html Đảo Song Tử Đông Resource id #77 Thu, 07 Mar 2013 09:07:22 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13341&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-adc4-90-c3-b4ng&amp;cat=44"><img title="std62.jpg" border="0" src="/gallery/data/44/thumbs/std62.jpg" alt="std62.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-7447-1-1.html Đảo Song Tử Đông Resource id #77 Thu, 07 Mar 2013 09:07:22 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13342&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-adc4-90-c3-b4ng&amp;cat=44"><img title="std72.jpg" border="0" src="/gallery/data/44/thumbs/std72.jpg" alt="std72.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-7447-1-1.html Đảo Song Tử Đông Resource id #77 Thu, 07 Mar 2013 09:07:21 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13336&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-adc4-90-c3-b4ng&amp;cat=44"><img title="STD15.jpg" border="0" src="/gallery/data/44/thumbs/STD15.jpg" alt="STD15.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-7447-1-1.html Đảo Song Tử Đông Resource id #77 Thu, 07 Mar 2013 09:07:21 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13337&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-adc4-90-c3-b4ng&amp;cat=44"><img title="STD25.jpg" border="0" src="/gallery/data/44/thumbs/STD25.jpg" alt="STD25.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-7447-1-1.html Đảo Song Tử Đông Resource id #77 Thu, 07 Mar 2013 09:07:21 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13338&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-adc4-90-c3-b4ng&amp;cat=44"><img title="std33.jpg" border="0" src="/gallery/data/44/thumbs/std33.jpg" alt="std33.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.nhjd.net/thread-7447-1-1.html Bãi Cỏ Mây Resource id #77 Sun, 13 Jan 2013 04:43:17 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13206&amp;title=b-c3-a3i-c-e1-bb-8f-m-c3-a2y&amp;cat=72"><img title="BaiCoMay.jpg" border="0" src="/gallery/data/72/thumbs/BaiCoMay.jpg" alt="BaiCoMay.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Loại Ta Resource id #77 Fri, 14 Dec 2012 23:32:37 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13096&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-lo-e1-ba-a1i-ta&amp;cat=45"><img title="Loaita2.jpg" border="0" src="/gallery/data/45/thumbs/Loaita2.jpg" alt="Loaita2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương đảo Vĩnh Viễn Resource id #77 Fri, 14 Dec 2012 23:19:30 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13092&amp;title=-c4-91-e1-ba-a3o-v-c4-a9nh-vi-e1-bb-85n&amp;cat=47"><img title="vv1.jpg" border="0" src="/gallery/data/47/thumbs/vv1.jpg" alt="vv1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương đảo Bình Nguyên Resource id #77 Fri, 14 Dec 2012 23:10:30 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13091&amp;title=-c4-91-e1-ba-a3o-b-c3-acnh-nguy-c3-aan&amp;cat=46"><img title="daoBinhNguyen1.jpg" border="0" src="/gallery/data/46/thumbs/daoBinhNguyen1.jpg" alt="daoBinhNguyen1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Đảo Bình Nguyên và đảo Vĩnh Viễn (phía xa) đều do Philippines kiểm soát Đảo Bến Lạc Resource id #77 Fri, 14 Dec 2012 06:37:48 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13089&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-b-e1-ba-bfn-l-e1-ba-a1c&amp;cat=43"><img title="25.jpg" border="0" src="/gallery/data/43/thumbs/25.jpg" alt="25.jpg" /></a><br /><br />bởi: Catvang Song Tử Đông, do nước ngoài chiếm đóng Resource id #77 Wed, 30 May 2012 03:02:30 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12543&amp;title=song-t-e1-bb-adc4-90-c3-b4ng-2c-do-n-c6-b0-e1-bb-9bc-ngo-c3-a0i-chi-e1-ba-bfmc4-91-c3-b3ng&amp;cat=44"><img title="123451414.jpg" border="0" src="/gallery/data/44/thumbs/123451414.jpg" alt="123451414.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page8 Đảo Song Tử Đông, hiện do quân đội nước ngoài chiếm đó Resource id #77 Tue, 29 May 2012 05:58:38 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12438&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-adc4-90-c3-b4ng-2c-hi-e1-bb-87n-do-qu-c3-a2nc4-91-e1-bb-99i-n-c6-b0-e1-bb-9bc-ngo-c3-a0i-chi-e1-ba-bfmc4-91-c3-b3&amp;cat=44"><img title="12342236.JPG" border="0" src="/gallery/data/44/thumbs/12342236.JPG" alt="12342236.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đảo Song Tử Đông, hiện do quân đội nước ngoài chiếm đóng Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page2 Tháp truyền hình Cignal Digital TV trên đảo Thị Tứ Resource id #77 Wed, 02 May 2012 11:11:59 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11908&amp;title=th-c3-a1p-truy-e1-bb-81n-h-c3-acnh-cignal-digital-tv-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-th-e1-bb-8b-t-e1-bb-a9&amp;cat=42"><img title="tower-kalayaan.jpg" border="0" src="/gallery/data/42/thumbs/tower-kalayaan.jpg" alt="tower-kalayaan.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Tháp truyền hình Cignal Digital TV của Philippines trên đảo Thị Tứ. Ảnh http://www.cignal.tv/index.php?newsPage=1&amp;ipp=All&amp;page=news Cứu hộ tàu SS Steel Vendor bị nạn ở Loaita Bank 1971 Resource id #77 Wed, 02 May 2012 07:23:49 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11906&amp;title=c-e1-bb-a9u-h-e1-bb-99-t-c3-a0u-ss-steel-vendor-b-e1-bb-8b-n-e1-ba-a1ne1-bb-9f-loaita-bank-1971&amp;cat=37"><img title="SS_Steel_Vendor_Evacuation.jpg" border="0" src="/gallery/data/37/thumbs/SS_Steel_Vendor_Evacuation.jpg" alt="SS_Steel_Vendor_Evacuation.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh của Alex Muir Cụm đảo Thị Tứ Resource id #77 Wed, 02 May 2012 07:23:49 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11907&amp;title=c-e1-bb-a5mc4-91-e1-ba-a3o-th-e1-bb-8b-t-e1-bb-a9&amp;cat=42"><img title="cumthitu.jpg" border="0" src="/gallery/data/42/thumbs/cumthitu.jpg" alt="cumthitu.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Cứu hộ tàu SS Steel Vendor bị nạn ở khu vực Loaita bank Resource id #77 Wed, 02 May 2012 07:12:35 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11905&amp;title=c-e1-bb-a9u-h-e1-bb-99-t-c3-a0u-ss-steel-vendor-b-e1-bb-8b-n-e1-ba-a1ne1-bb-9f-khu-v-e1-bb-b1c-loaita-bank&amp;cat=37"><img title="steel_vendor1.jpg" border="0" src="/gallery/data/37/thumbs/steel_vendor1.jpg" alt="steel_vendor1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Cứu hộ tàu SS Steel Vendor bị nạn ở khu vực Loaita bank năm 1971. Ảnh của Alex Muir Ảnh vệ tinh đảo Bến Lạc Resource id #77 Wed, 02 May 2012 04:56:26 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11904&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinhc4-91-e1-ba-a3o-b-e1-ba-bfn-l-e1-ba-a1c&amp;cat=43"><img title="BenLac21.jpg" border="0" src="/gallery/data/43/thumbs/BenLac21.jpg" alt="BenLac21.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Nguồn http://globalnation.inquirer.net/22595/philippines-to-china-un-should-resolve-territorial-row