HoangSa.Org /gallery Sat, 06 Feb 2016 04:16:13 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Đảo Ba Bình Resource id #77 Sat, 15 Dec 2012 01:27:41 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13102&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh&amp;cat=49"><img title="BaBinh21.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/BaBinh21.jpg" alt="BaBinh21.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Bãi Bàn Than bị chiếm trái phép Resource id #77 Sat, 15 Dec 2012 01:09:14 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13101&amp;title=b-c3-a3i-b-c3-a0n-than-b-e1-bb-8b-chi-e1-ba-bfm-tr-c3-a1i-ph-c3-a9p&amp;cat=50"><img title="banthan12.jpg" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/banthan12.jpg" alt="banthan12.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Bãi Bàn Than bị chiếm trái phép Resource id #77 Sat, 15 Dec 2012 01:09:13 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13100&amp;title=b-c3-a3i-b-c3-a0n-than-b-e1-bb-8b-chi-e1-ba-bfm-tr-c3-a1i-ph-c3-a9p&amp;cat=50"><img title="Banthan22.jpg" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/Banthan22.jpg" alt="Banthan22.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Ba Bình Resource id #77 Sat, 15 Dec 2012 01:09:12 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13099&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh&amp;cat=49"><img title="BaBinh8.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/BaBinh8.jpg" alt="BaBinh8.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Bãi Bàn Than Resource id #77 Fri, 14 Dec 2012 23:28:40 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13095&amp;title=b-c3-a3i-b-c3-a0n-than&amp;cat=50"><img title="banthan3.jpg" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/banthan3.jpg" alt="banthan3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Bãi Bàn Than Resource id #77 Fri, 14 Dec 2012 23:28:39 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13093&amp;title=b-c3-a3i-b-c3-a0n-than&amp;cat=50"><img title="Banthan11.jpg" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/Banthan11.jpg" alt="Banthan11.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Bãi Bàn Than Resource id #77 Fri, 14 Dec 2012 23:28:39 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13094&amp;title=b-c3-a3i-b-c3-a0n-than&amp;cat=50"><img title="banthan21.jpg" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/banthan21.jpg" alt="banthan21.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Ba Bình Resource id #77 Fri, 14 Dec 2012 06:44:14 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13090&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh&amp;cat=49"><img title="babinh7.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/babinh7.jpg" alt="babinh7.jpg" /></a><br /><br />bởi: Catvang Đảo Ba Bình Resource id #77 Tue, 08 May 2012 03:02:10 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12016&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh&amp;cat=49"><img title="123451262.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/123451262.jpg" alt="123451262.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88 Đảo Ba Bình Resource id #77 Sat, 28 Apr 2012 05:43:44 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11812&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh&amp;cat=49"><img title="babinh6.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/babinh6.jpg" alt="babinh6.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin Đảo Ba Bình sau khi có đường băng hạ cánh Resource id #77 Sat, 28 Apr 2012 04:48:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11792&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh-sau-khi-c-c3-b3c4-91-c6-b0-e1-bb-9dng-b-c4-83ng-h-e1-ba-a1-c-c3-a1nh&amp;cat=49"><img title="bb21.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/bb21.jpg" alt="bb21.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin Đảo Ba Bình trước khi có đường băng hạ cánh Resource id #77 Sat, 28 Apr 2012 04:48:45 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11791&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh-tr-c6-b0-e1-bb-9bc-khi-c-c3-b3c4-91-c6-b0-e1-bb-9dng-b-c4-83ng-h-e1-ba-a1-c-c3-a1nh&amp;cat=49"><img title="bb11.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/bb11.jpg" alt="bb11.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin Ảnh vệ tinh đảo Ba Bình (02/11/1999) Resource id #77 Sat, 07 Apr 2012 04:12:30 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11173&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinhc4-91-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh2802-2f11-2f1999-29&amp;cat=49"><img title="ik-sprately_islands_tizard-bank_02nov99.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/ik-sprately_islands_tizard-bank_02nov99.jpg" alt="ik-sprately_islands_tizard-bank_02nov99.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.globalsecurity.org/military/world/taiwan/itu-aba-imagery.htm Chim biển ở bãi Bàn Than ngày 23/4/2004 Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 23:57:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11140&amp;title=chim-bi-e1-bb-83ne1-bb-9f-b-c3-a3i-b-c3-a0n-than-ng-c3-a0y-23-2f4-2f2004&amp;cat=50"><img title="bt7.jpg" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/bt7.jpg" alt="bt7.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: http://ttvnol.com/gdqp/1248542/page-122 Chim biển ở bãi Bàn Than ngày 23/4/2004 Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 23:57:49 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11139&amp;title=chim-bi-e1-bb-83ne1-bb-9f-b-c3-a3i-b-c3-a0n-than-ng-c3-a0y-23-2f4-2f2004&amp;cat=50"><img title="bt6.jpg" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/bt6.jpg" alt="bt6.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: http://ttvnol.com/gdqp/1248542/page-122 Chim biển ở bãi Bàn Than ngày 23/4/2004 Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 23:57:48 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11138&amp;title=chim-bi-e1-bb-83ne1-bb-9f-b-c3-a3i-b-c3-a0n-than-ng-c3-a0y-23-2f4-2f2004&amp;cat=50"><img title="bt5.jpg" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/bt5.jpg" alt="bt5.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: http://ttvnol.com/gdqp/1248542/page-122 Chim biển ở bãi Bàn Than ngày 23/4/2004 Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 23:57:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11136&amp;title=chim-bi-e1-bb-83ne1-bb-9f-b-c3-a3i-b-c3-a0n-than-ng-c3-a0y-23-2f4-2f2004&amp;cat=50"><img title="bt3.jpg" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/bt3.jpg" alt="bt3.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: http://ttvnol.com/gdqp/1248542/page-122 Chim biển ở bãi Bàn Than ngày 23/4/2004 Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 23:57:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11137&amp;title=chim-bi-e1-bb-83ne1-bb-9f-b-c3-a3i-b-c3-a0n-than-ng-c3-a0y-23-2f4-2f2004&amp;cat=50"><img title="bt4.jpg" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/bt4.jpg" alt="bt4.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: http://ttvnol.com/gdqp/1248542/page-122 Chim biển ở bãi Bàn Than ngày 23/4/2004 Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 23:57:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11135&amp;title=chim-bi-e1-bb-83ne1-bb-9f-b-c3-a3i-b-c3-a0n-than-ng-c3-a0y-23-2f4-2f2004&amp;cat=50"><img title="bt2.jpg" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/bt2.jpg" alt="bt2.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: http://ttvnol.com/gdqp/1248542/page-122 Bãi Bàn Than Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 23:57:45 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11134&amp;title=b-c3-a3i-b-c3-a0n-than&amp;cat=50"><img title="bt1.jpg" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/bt1.jpg" alt="bt1.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: http://ttvnol.com/gdqp/1248542/page-122 Đảo Bàn Than Resource id #77 Tue, 21 Feb 2012 06:45:24 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10125&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-b-c3-a0n-than&amp;cat=50"><img title="banthan2.JPG" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/banthan2.JPG" alt="banthan2.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Bãi Bàn Than Resource id #77 Wed, 04 Jan 2012 22:56:35 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9828&amp;title=b-c3-a3i-b-c3-a0n-than&amp;cat=50"><img title="12341879.jpg" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/12341879.jpg" alt="12341879.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/YOVTplacFCh3zg5b4ckI0Hax2A--/photo/20120103104346818.jpg Cầu cảng đảo Ba Bình Resource id #77 Wed, 04 Jan 2012 22:52:46 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9827&amp;title=c-e1-ba-a7u-c-e1-ba-a3ngc4-91-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh&amp;cat=49"><img title="12341878.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/12341878.jpg" alt="12341878.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/YOVTplacFCh3zg5b4ckI0Hax2A--/photo/20120103104120768.jpg Đài kiểm soát không lưu, sân bay Ba Bình Resource id #77 Wed, 04 Jan 2012 22:51:51 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9826&amp;title=-c4-90-c3-a0i-ki-e1-bb-83m-so-c3-a1t-kh-c3-b4ng-l-c6-b0u-2c-s-c3-a2n-bay-ba-b-c3-acnh&amp;cat=49"><img title="12341877.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/12341877.jpg" alt="12341877.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/YOVTplacFCh3zg5b4ckI0Hax2A--/photo/20120103103859971.jpg Đảo Ba Bình, đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa, đang Resource id #77 Wed, 04 Jan 2012 22:51:12 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9825&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh-2cc4-91-e1-ba-a3o-l-e1-bb-9bn-nh-e1-ba-a5te1-bb-9f-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-2cc4-91ang-&amp;cat=49"><img title="12341876.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/12341876.jpg" alt="12341876.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đảo Ba Bình, đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa, đang bị Đài Loan chiếm đóng Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/YOVTplacFCh3zg5b4ckI0Hax2A--/photo/20120103103607772.jpg Đảo Ba Bình, đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa, đang Resource id #77 Wed, 04 Jan 2012 22:50:14 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9824&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh-2cc4-91-e1-ba-a3o-l-e1-bb-9bn-nh-e1-ba-a5te1-bb-9f-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-2cc4-91ang-&amp;cat=49"><img title="12341875.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/12341875.jpg" alt="12341875.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đảo Ba Bình, đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa, đang bị Đài Loan chiếm đóng Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/YOVTplacFCh3zg5b4ckI0Hax2A--/photo/20120103103324768.jpg Bãi Bàn Than Resource id #77 Tue, 20 Dec 2011 02:15:20 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9545&amp;title=b-c3-a3i-b-c3-a0n-than&amp;cat=50"><img title="banthan1.jpg" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/banthan1.jpg" alt="banthan1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đảo Ba Bình Resource id #77 Thu, 08 Dec 2011 03:06:23 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9407&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh&amp;cat=49"><img title="babinh5.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/babinh5.jpg" alt="babinh5.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />1 ghi chú Đảo Ba Bình Resource id #77 Fri, 18 Nov 2011 09:26:31 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9105&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh&amp;cat=49"><img title="ItuAba.JPG" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/ItuAba.JPG" alt="ItuAba.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Đảo Ba Bình Đảo Ba Bình Resource id #77 Mon, 15 Aug 2011 05:52:10 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8227&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh&amp;cat=49"><img title="2-_.JPG" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/2-_.JPG" alt="2-_.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://lh5.ggpht.com/-G7GL0YLGg4o/Sa0Exg51xhI/AAAAAAAAAKo/VXtQi2naF40/s720/%2525E7%2525B7%2525A8%2525E8%252599%25259F2-%2525E8%252588%25258A%2525E6%2525A3%2525A7%2525E6%2525A9%25258B%2525E9%2525A0%2525AD%2525E8%2525BF%252591%2525E6%252599%2525AF.JPG Đảo Ba Bình Resource id #77 Mon, 15 Aug 2011 05:50:12 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8226&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh&amp;cat=49"><img title="1-_1.JPG" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/1-_1.JPG" alt="1-_1.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: http://lh3.ggpht.com/-Ii1f-RstJNI/Sa0EvQ_EUHI/AAAAAAAAAKg/DI49oy_GGRY/s640/%2525E7%2525B7%2525A8%2525E8%252599%25259F1-%2525E5%2525A4%2525AA%2525E5%2525B9%2525B3%2525E5%2525B3%2525B6%2525E5%252585%2525A8%2525E6%252599%2525AF1.JPG Bãi Bàn Than Resource id #77 Wed, 06 Jul 2011 02:26:23 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=7917&amp;title=b-c3-a3i-b-c3-a0n-than&amp;cat=50"><img title="12341597.jpg" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/12341597.jpg" alt="12341597.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i418.photobucket.com/albums/pp269/haisaysay/1-11.jpg Bãi Bàn Than Resource id #77 Sun, 15 May 2011 13:45:32 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6877&amp;title=b-c3-a3i-b-c3-a0n-than&amp;cat=50"><img title="banthan.JPG" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/banthan.JPG" alt="banthan.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Bãi Bàn Than (Ban Than Reef) là bãi đá san hô nổi hoàn toàn trên mặt nước, nằm ở giữa đảo Sơn Ca và đảo Ba Bình. Bãi Bàn Than đang bị Đài Loan chiếm đóng trái phép Đảo Ba Bình do Đài Loan chiếm đóng Resource id #77 Mon, 28 Mar 2011 09:35:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5267&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh-doc4-90-c3-a0i-loan-chi-e1-ba-bfmc4-91-c3-b3ng&amp;cat=49"><img title="images1016.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/images1016.jpg" alt="images1016.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/_WtXpEFdRCoo/ScfP2Gh3VAI/AAAAAAAAACA/7qKZIVepYXY/s1600/ba%2Bdinh%2B5.bmp Chùm ảnh đảo Ba Bình (bị Đài Loan Chiếm) Resource id #77 Fri, 17 Jul 2009 20:43:36 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1684&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nhc4-91-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh28b-e1-bb-8bc4-90-c3-a0i-loan-chi-e1-ba-bfm-29&amp;cat=49"><img title="babinh2_270475.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/babinh2_270475.jpg" alt="babinh2_270475.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo Chùm ảnh đảo Ba Bình (bị Đài Loan Chiếm) Resource id #77 Fri, 17 Jul 2009 20:43:36 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1685&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nhc4-91-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh28b-e1-bb-8bc4-90-c3-a0i-loan-chi-e1-ba-bfm-29&amp;cat=49"><img title="babinh3_809858.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/babinh3_809858.jpg" alt="babinh3_809858.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo Chùm ảnh đảo Ba Bình (bị Đài Loan Chiếm) Resource id #77 Fri, 17 Jul 2009 20:43:35 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1683&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nhc4-91-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh28b-e1-bb-8bc4-90-c3-a0i-loan-chi-e1-ba-bfm-29&amp;cat=49"><img title="babinh_346715.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/babinh_346715.jpg" alt="babinh_346715.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo Đảo Ba Bình Lớn Nhất QĐ Trường Sa Bị Chiếm đóng Resource id #77 Fri, 03 Jul 2009 20:33:40 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1520&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh-l-e1-bb-9bn-nh-e1-ba-a5t-q-c4-90-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-b-e1-bb-8b-chi-e1-ba-bfmc4-91-c3-b3ng&amp;cat=49"><img title="babinh4.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/babinh4.jpg" alt="babinh4.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Những hình ảnh đẹp mà đau về đảo Ba Bình bị Đài Loan chiếm đóng. Chừng nào chúng ta còn ý chí thì chúng ta còn hy vọng lấy lại mảnh đất của cha ông Đảo Ba Bình Lớn Nhất QĐ Trường Sa Bị Chiếm đóng Resource id #77 Fri, 03 Jul 2009 20:33:04 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1519&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh-l-e1-bb-9bn-nh-e1-ba-a5t-q-c4-90-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-b-e1-bb-8b-chi-e1-ba-bfmc4-91-c3-b3ng&amp;cat=49"><img title="babinh3.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/babinh3.jpg" alt="babinh3.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Những hình ảnh đẹp mà đau về đảo Ba Bình bị Đài Loan chiếm đóng. Chừng nào chúng ta còn ý chí thì chúng ta còn hy vọng lấy lại mảnh đất của cha ông Đảo Ba Bình Lớn Nhất QĐ Trường Sa Bị Chiếm đóng Resource id #77 Fri, 03 Jul 2009 20:33:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1517&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh-l-e1-bb-9bn-nh-e1-ba-a5t-q-c4-90-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-b-e1-bb-8b-chi-e1-ba-bfmc4-91-c3-b3ng&amp;cat=49"><img title="babinh1.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/babinh1.jpg" alt="babinh1.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Những hình ảnh đẹp mà đau về đảo Ba Bình bị Đài Loan chiếm đóng. Chừng nào chúng ta còn ý chí thì chúng ta còn hy vọng lấy lại mảnh đất của cha ông Đảo Ba Bình Lớn Nhất QĐ Trường Sa Bị Chiếm đóng Resource id #77 Fri, 03 Jul 2009 20:33:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1518&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh-l-e1-bb-9bn-nh-e1-ba-a5t-q-c4-90-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-b-e1-bb-8b-chi-e1-ba-bfmc4-91-c3-b3ng&amp;cat=49"><img title="babinh2.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/babinh2.jpg" alt="babinh2.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Những hình ảnh đẹp mà đau về đảo Ba Bình bị Đài Loan chiếm đóng. Chừng nào chúng ta còn ý chí thì chúng ta còn hy vọng lấy lại mảnh đất của cha ông Bãi Bàn Than Resource id #77 Sat, 11 Apr 2009 00:34:14 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=874&amp;title=b-c3-a3i-b-c3-a0n-than&amp;cat=50"><img title="114504ae9c12ac544f.jpg" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/114504ae9c12ac544f.jpg" alt="114504ae9c12ac544f.jpg" /></a><br /><br />bởi: thegioi_nhinnghieng<br /><br />Mô tả: Bãi Bàn Than nằm giữa đảo Ba Bình và đảo Sơn Ca. Đài Loan đang chiếm giữ trái phép đảo Ba Bình và bãi Bàn Than Ba Bình được đặt theo tên tấm bia đá Vạn Lý Ba Bình được chúa Nguyễn xây dựng xưa kia, còn Bàn Than được đặt theo tên Bàn Than Thạch. Vạn Lý Ba Bình và Bàn Than Thạch ngày xưa có thể là đảo Phú Lâm và đảo Hòn Đá bây giờ đang bị Trung Quốc chiếm trái phép. Ảnh sưu tầm của vaputin Trạm khí tượng ở đảo Ba Bình khi bị Nhật chiếm Resource id #77 Wed, 25 Mar 2009 16:18:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=658&amp;title=tr-e1-ba-a1m-kh-c3-ad-t-c6-b0-e1-bb-a3nge1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh-khi-b-e1-bb-8b-nh-e1-ba-adt-chi-e1-ba-bfm&amp;cat=49"><img title="image002.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/image002.jpg" alt="image002.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Đây là hình ảnh trạm khí tượng ở đảo Ba Bình khi Nhật chiếm từ tay Pháp. Trạm khí tượng từng được đăng ký số 48819 vào hệ thống khí tượng thế giới, và có nhân viên người Việt, người Pháp ở đó trước khi Nhật chiếm đảo. Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, Tưởng đã thừa cơ chiếm đảo Ảnh sưu tầm của vaputin Bãi Bàn Than Resource id #77 Wed, 25 Mar 2009 13:58:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=617&amp;title=b-c3-a3i-b-c3-a0n-than&amp;cat=50"><img title="114504ae9c12a86089.jpg" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/114504ae9c12a86089.jpg" alt="114504ae9c12a86089.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Bãi Bàn Than nằm giữa đảo Ba Bình và đảo Sơn Ca. Đài Loan đang chiếm giữ trái phép đảo Ba Bình và bãi Bàn Than Ba Bình được đặt theo tên tấm bia đá Vạn Lý Ba Bình được chúa Nguyễn xây dựng xưa kia, còn Bàn Than được đặt theo tên Bàn Than Thạch. Vạn Lý Ba Bình và Bàn Than Thạch ngày xưa [B]có thể là[/B] đảo Phú Lâm và đảo Hòn Đá bây giờ đang bị Trung Quốc chiếm trái phép. Ảnh sưu tầm của vaputin<br /><br />1 ghi chú Đảo Ba Bình Lớn Nhất Trường Sa Bị Đài Loan Chiếm đóng Resource id #77 Tue, 24 Mar 2009 16:59:01 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=593&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh-l-e1-bb-9bn-nh-e1-ba-a5t-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-b-e1-bb-8bc4-90-c3-a0i-loan-chi-e1-ba-bfmc4-91-c3-b3ng&amp;cat=49"><img title="babinh.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/babinh.jpg" alt="babinh.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo Bãi Cạn Bàn Than Resource id #77 Sat, 14 Mar 2009 22:53:10 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=225&amp;title=b-c3-a3i-c-e1-ba-a1n-b-c3-a0n-than&amp;cat=50"><img title="bai_ban_than.jpg" border="0" src="/gallery/data/50/thumbs/bai_ban_than.jpg" alt="bai_ban_than.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Bãi Cạn Bàn Than đang bị Đài Loan chiếm bất hợp pháp. Bãi cạn này nằm ở khoảng giữa đảo Sơn Ca và đảo Ba Bình Đảo Ba Bình Từ Vệ Tinh Resource id #77 Sat, 14 Mar 2009 19:50:58 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=199&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ba-b-c3-acnh-t-e1-bb-ab-v-e1-bb-87-tinh&amp;cat=49"><img title="dao_ba_binh.jpg" border="0" src="/gallery/data/49/thumbs/dao_ba_binh.jpg" alt="dao_ba_binh.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Đảo Ba Bình bị chính quyền Tưởng Giới Thạch thừa cơ chiếm giữ vào lúc Việt Nam đang gặp khó khăn. Khó khăn rồi sẽ dần qua: Vạn Lý Ba Bình - Muôn Dặm Sóng Êm